Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đồ hoạ

Được đăng lên bởi Nguyễn Thượng Thông
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ họa máy tính là một trong những lĩnh vực lí thú nhất và phát triển nhanh nhất của tin học. Ngay từ khi xuất hiện, đồ họa máy tính đã có sức lôi
cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều người và được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như : khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, thương mại, công nghiệp, quản
lí, giáo dục, giải trí, … Số lượng các chương trình đồ họa ứng dụng thật khổng lồ và phát triển liên tục.
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên đề cương môn Đồ họa máy tính thuộc chương trình đào tạo tin học bậc cử nhân và cao đẳng của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba chiều nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc bao gồm các khái niệm cơ
bản nhất, các thuật toán cơ sở của đồ họa máy tính, … giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng đồ họa.
Cuốn sách được chia làm 10 chương, gồm hai phần chính : đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt và hệ thống bài
tập để người đọc tự kiểm tra. Các thuật toán trình bày đều có lưu đồ và chương trình minh họa dưới dạng ngôn ngữ C.
Để các vấn đề trình bày được phong phú, đa dạng và cập nhật, chúng tôi đã rất nỗ lực trong việc tham khảo các tài liệu kinh điển, đặc biệt là các bài
giảng về đồ họa của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới ở Âu, Mỹ như Brown, Stanford, MIT, Waterloo, … Tuy nhiên trong quá trình biên soạn chắc
chắn không thể không tránh khỏi sơ sót, chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của bạn đọc cũng như các bạn đồng nghiệp để hoàn
thiện cuốn sách ngày một tốt hơn.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Khoa học Tự nhiên, các anh chị trong Ban biên tập Nhà xuất
bản Giáo dục đã hỗ trợ rất nhiệt tình để cuốn sách này sớm đến tay bạn đọc.
CÁC TÁC GIẢ

CHƢƠNG 1

GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật, kinh doanh, và công nghệ luôn luôn phụ thuộc vào khả năng truyền đạt thông
tin của chúng ta, hoặc thông qua các bit dữ liệu lƣu trữ trong microchip hoặc thông qua giao tiếp bằng tiếng nói. Câu châm
ngôn từ xa xƣa “một hình ảnh có giá trị hơn cả vạn lời” hay “trăm nghe không bằng một thấy” cho thấy ý nghĩa rất lớn của
hình ảnh trong việc chuyển tải thông tin. Hình ảnh bao giờ cũng đƣợc cảm nhận nhanh và dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trƣờng
hợp bất đồng về ngôn ngữ. Do đó không có gì ngạc nhiên khi mà ngay từ khi xuất hiện máy tính, các nhà nghiên cứu đã cố
gắng sử dụng nó để phát ...
3
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ họa máy tính là một trong những lĩnh vực tnhất phát triển nhanh nhất của tin học. Ngay từ khi xuất hiện, đồ họa máy tính đã có sức lôi
cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều người và được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như : khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, thương mại, công nghiệp, quản
lí, giáo dục, giải trí, … Số lượng các chương trình đồ họa ứng dụng thật khổng lồ và phát triển liên tục.
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên đề cương môn Đồ họa máy tính thuộc chương trình đào tạo tin học bậc cử nhân và cao đẳng của Bộ Giáo dục
Đào tạo, tập trung vào các vấn đề của đồ họa hai chiều và ba chiều nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc bao gồm các khái niệm cơ
bản nhất, các thuật toán cơ sở của đồ họa máy tính, … giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng đồ họa.
Cuốn sách được chia làm 10 chương, gồm hai phần chính : đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều. Cuối mỗi chương đều có phần tóm tắt và hệ thống bài
tập để người đọc tự kiểm tra. Các thuật toán trình bày đều có lưu đồ và chương trình minh họa dưới dạng ngôn ngữ C.
Để các vấn đề trình bày được phong phú, đa dạng và cập nhật, chúng i đã rất nỗ lực trong việc tham khảo các tài liệu kinh điển, đặc biệt là các bài
giảng về đồ họa của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới ở Âu, Mỹ như Brown, Stanford, MIT, Waterloo, … Tuy nhiên trong quá trình biên soạn chắc
chắn không thể không tránh khỏi sơ sót, chúng tôi xin trân trọng tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của bạn đọc cũng như các bạn đồng nghiệp để hoàn
thiện cuốn sách ngày một tốt hơn.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Khoa học Tnhiên, các anh chị trong Ban biên tập Nxuất
bản Giáo dục đã hỗ trợ rất nhiệt tình để cuốn sách này sớm đến tay bạn đọc.
CÁC TÁC GIẢ
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật, kinh doanh, và công nghệ luôn luôn phụ thuộc vào khả năng truyền đạt thông
tin của chúng ta, hoặc thông qua các bit dữ liệu lƣu trữ trong microchip hoặc thông qua giao tiếp bằng tiếng nói. Câu châm
ngôn từ xa xƣa “một hình ảnh có giá trị hơn cả vạn lời” hay “trăm nghe không bằng một thấy” cho thấy ý nghĩa rất lớn của
hình ảnh trong việc chuyển tải thông tin. Hình ảnh bao giờ cũng đƣợc cảm nhận nhanh và dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trƣờng
hợp bất đồng về ngôn ngữ. Do đó không có gì ngạc nhiên khi mà ngay từ khi xuất hiện máy tính, các nhà nghiên cứu đã cố
gắng sử dụng nó để phát sinh các ảnh trên màn hình. Trong suốt gần 50 năm phát triển của máy tính, khả năng phát sinh hình
ảnh bằng máy tính của chúng ta đã đạt tới mức mà bây giờ hầu nhƣ tất cả các máy tính đều có khả năng đồ họa.
Đồ họa máy tính là một trong những lĩnh vực lí tnhất phát triển nhanh nhất của tin học. Ngay từ khi xuất hiện, đồ
họa máy tính đã có sức lôi cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều ngƣời ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ khoa học, nghệ thuật, kinh
doanh, quản lí, ... Tính hấp dẫn và đa dạng của đồ họa máy tính có thể đƣợc minh họa rất trực quan thông qua việc khảo sát các
ứng dụng của nó.
1. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
Ngày nay, đồ họa máy tính đƣợc sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ công nghiệp, thƣơng mại, quản lí, giáo
dục, giải trí, Số lƣợng các chƣơng trình đồ họa ứng dng thật khổng lồ phát triển liên tục, sau đây một số ng dụng
tiêu biểu :
1.1. Hỗ trợ thiết kế
Một trong những ứng dụng lớn nhất của đồ họa y nh hỗ trthiết kế (CAD computer-aided design). Ngày nay
CAD đã đƣợc sử dụng hầu hết trong việc thiết kế các cao ốc, ô tô, máy bay, tàu thủy, tàu vũ trụ, máy tính, trang trí mẫu vải, và
rất nhiều sản phẩm khác.
Sử dng các chƣơng trình này, đầu tiên các đối tƣợng đƣợc hiển thị dƣới dạng các phác thảo của phần khung (wireframe
outline), từ đó thể thấy đƣợc toàn bộ hình dạng các thành phần n trong của các đối tƣợng. Sử dụng thuật này,
ngƣời thiết kế sẽ dễ dàng nhận thấy ngay các thay đổi của đối tƣợng khi tiến hành hiệu chỉnh các chi tiết hay thay đổi góc nhìn,
….
Một khi đã thiết kế xong phần khung của đối tƣợng, các hình chiếu
sáng, màu tạo bóng bmặt sẽ đƣợc kết hợp để tạo ra kết quả cuối cùng
rất gần với thế giới thực .
1.2. Biểu diễn thông tin
Đây là các ứng dụng sdụng đồ họa máy tính để phát sinh các biểu đồ,
đồ thị, dùng minh họa mối quan hệ giữa nhiều đối tƣợng với nhau. Các
ứng dụng này thƣờng đƣợc dùng để m lƣợc các dữ liệu về tài chính, thống
kê, kinh tế, khoa học, toán học, giúp cho việc nghiên cứu, quản lí, một
cách có hiệu quả.
Kỹ thuật đồ hoạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đồ hoạ - Người đăng: Nguyễn Thượng Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Kỹ thuật đồ hoạ 9 10 746