Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo lường

Được đăng lên bởi Trai Tim Thét Gào
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 5437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG 1
Theo chƣơng trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lƣu hành nội bộ)

Thái Nguyên, năm 2010

Giáo trình: kỹ thuật đo lường 1 – Dành cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật

Tên tác giả biên soạn: PGS.TS.Nguyễn Hữu Công

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG 1
Theo chƣơng trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lƣu hành nội bộ)

Thái Nguyên, ngày….…tháng …… năm 2010
Trƣởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Trƣởng khoa Điện tử
(ký và ghi rõ họ tên)

Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công – Khoa Điện tử - Đại học Kỹ thuật CN
Version2 - Tháng 8 năm 2010

2

Giáo trình: kỹ thuật đo lường 1 – Dành cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

MỤC LỤC ...............................................................................................................3
CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƢỜNG .......................................... 12
A. LÝ THUYẾT .................................................................................................14
1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI .......................................................... 14
1.1.1. Định nghĩa............................................................................................ 14
1.1.2. Phân loại .............................................................................................. 14
1.2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC THIẾT BỊ ĐO LƢỜNG .......................................... 17
1.2.1. Hệ thống đo biến đổi thẳng ................................................................... 17
1.2.2. Hệ thống đo kiểu so sánh ...................................................................... 17
1.3. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ ĐO ................................................. 21
1.3.1. Độ nhạy, độ chính xác và các sai số của thiết bị đo............................... 21
1.3.2. Điện trở vào và tiêu thụ công suất của thiết bị đo .................................23
1.3.3. Các đặc tính động của thiết bị đo(Tham khảo) ...................................... 24
1.4. GIA CÔNG KẾT QUẢ ĐO LƢỜNG ................................................... 26
1.4.1. Tính toán sai số ngẫu nhiên .................................................................. 26
1.4.2. Tính toán sai số gián tiếp ...................................................................... 30
1.5. ĐƠN VỊ ĐO CHUẨN VÀ MẪU (Tham khảo) ..................................... 36
1.5.1. Khái niệm chung .................................................
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐO LƢỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
BÀI GIẢNGN HỌC
KỸ THUẬT ĐO LƢỜNG 1
Theo chƣơng trình 150 TC
Số tín chỉ: 02
(Lƣu hành nội bộ)
Thái Nguyên, năm 2010
Kỹ thuật đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo lường - Người đăng: Trai Tim Thét Gào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Kỹ thuật đo lường 9 10 768