Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật đo lường cảm biến

Được đăng lên bởi davu
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY
BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
--------------------

BAØI GIAÛNG

KYÕ THUAÄT
ÑO LÖÔØNG VAØ CAÛM BIEÁN

TP. HCM 2006

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Chương 1: Những khái niệm và đặc trưng cơ bản của kỹ thuật đo lường và
cảm biến................................................................................................................. 2
1.1 Một số định nghĩa và đặc trưng........................................................................ 2
1.2 Phân loại cảm biến.......................................................................................... 11
1.3 Các đại lượng ảnh hưởng................................................................................ 15
1.4 Mạch đo lường và gia công thông tin đo........................................................ 16
1.5 Sai số phép đo và gia công kết quả đo lường ................................................. 17
1.6 Chuẩn cảm biến .............................................................................................. 19
1.7 Độ nhạy........................................................................................................... 20
1.8 Độ tuyến tính .................................................................................................. 21
1.9 Độ nhanh-Thời gian hồi đáp........................................................................... 22
1.10 Giới hạn sử dụng cảm biến........................................................................... 23
1.11 Các mạch giao diện điện tử của các bộ cảm biến......................................... 24
Chương 2: Các chuyển đổi đo lường sơ cấp..................................................... 30
2.1 Khái niệm chung............................................................................................. 30
2.2 Các chuyển đổi điện trở.................................................................................. 33
2.3 Các chuyển đổi điện từ ................................................................................... 43
2.4 Các chuyển đổi tĩnh điện ................................................................................ 58
2.5 Các chuyển đổi nhiệt điện .............................................................................. 73
2.6 Các chuyển đổi hóa điện................................................................................. 84
2.7 Các chuyển đổi điện tử và ion ...........................................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ CHEÁ TAÏO MAÙY
BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ
--------------------
BAØI GIAÛNG
KYÕ THUAÄT
ÑO LÖÔØNG VAØ CAÛM BIEÁN
TP. HCM 2006
(LƯU HÀNH NI B)
Kỹ thuật đo lường cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật đo lường cảm biến - Người đăng: davu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Kỹ thuật đo lường cảm biến 9 10 156