Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật gia công cơ khí đại cương - Chương 6

Được đăng lên bởi hoanglap93
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2575 lần   |   Lượt tải: 2 lần
gi¸o tr×nh: c¬ khÝ ®¹i c¬ng
®µ n½ng - 2002
9
5
ch¬ng 6
gia c«ng c¾t gät kim lo¹i
Gia c«ng kim lo¹i b»ng c¾t gät lµ mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ rÊt quan träng
trong ngµnh c¬ khÝ. §ã lµ ph¬ng ph¸p dïng nh÷ng dông cô c¾t gät trªn c¸c
m¸y c¾t gät ®Ó hít mét líp kim lo¹i (lîng d gia c«ng c¬) khái ph«i liÖu ®Ó cã
®îc vËt phÈm víi h×nh d¸ng vµ kÝch thíc cÇn thiÕt.
6.1. nguyªn lý c¾t gät kim lo¹i
6.1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh c¾t
a/ Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm
Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i lµ qu¸ tr×nh c¾t ®i mét líp kim lo¹i (gäi lµ lîng
d gia c«ng) trªn bÒ mÆt cña ph«i ®Ó ®îc chi tiÕt cã h×nh d¸ng, kÝch thíc, ®é
chÝnh x¸c, ®é bãng theo yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc thùc
hiÖn trªn c¸c m¸y c«ng cô hay m¸y c¾t kim lo¹i (cßn gäi lµ m¸y c¸i), b»ng c¸c
lo¹i dao tiÖn, dao phay, dao bµo, mòi khoan, ®¸ mµi v.v...gäi chung lµ dao c¾t
kim lo¹i.
Gia c«ng c¾t gät cã thÓ dïng ®Ó gia c«ng th«, gia c«ng tinh, gia c«ng lÇn
cuèi ®Ó ®¹t ®îc ®é bãng, ®é chÝnh x¸c cao. Gia c«ng c¾t gät kim lo¹i dÔ tù
®éng ho¸, c¬ khÝ ho¸ cho n¨ng suÊt cao dïng trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, hµng lo¹t
vµ hµng khèi.
b/ ChuyÓn ®éng c¬ b¶n khi c¾t gät
Trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¬ khÝ, ph«i vµ dông cô c¾t gät di chuyÓn t¬ng
®èi víi nhau nhê nh÷ng c¬ cÊu m¸y. Cã hai d¹ng chuyÓn ®éng: ChuyÓn ®éng c¬
b¶n lµ chuyÓn ®éng sinh ra viÖc c¾t gät vµ chuyÓn ®éng phô. ChuyÓn ®éng c¬
b¶n cã thÓ chia ra:
ChuyÓn ®éng chÝnh (chuyÓn ®éng c¾t): cã tèc ®é lín h¬n tÊt c¶ c¸c chuyÓn
®éng kh¸c. ChuyÓn ®éng chÝnh chñ yÕu thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¾t t¹o ra phoi,
ký hiÖu lµ V hoÆc n.
ChuyÓn ®éng bíc tiÕn (chuyÓn ®éng ch¹y dao): cã tèc ®é nhá h¬n chuyÓn
®éng chÝnh. §©y lµ chuyÓn ®éng thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¾t tiÕp tôc vµ c¾t hÕt
chiÒu dµi chi tiÕt.
ViÖc c¾t gät ®îc tiÕn hµnh th«ng qua hai chuyÓn ®éng nµy th«ng qua
c¸c ph¬ng ph¸p c¾t gät thêng dïng nhiÒu lµ tiÖn, phay, bµo, mµi, khoan:
Kỹ thuật gia công cơ khí đại cương - Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật gia công cơ khí đại cương - Chương 6 - Người đăng: hoanglap93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kỹ thuật gia công cơ khí đại cương - Chương 6 9 10 159