Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật gia công cơ khí

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên môn học: Kỹ thuật gia công cơ khí
Mã số môn học: MH 24

100

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KỸ THUẬT GIA CÔNG CƠ KHÍ
Mã số môn học: MH 24
Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ ; Thực hành: 18giờ)

1. Vị trí, tính chất của môn học:
1.1. Vị trí môn học:
Trước khi học mô đun này học sinh phải hoàn thành: MH08, MH09, MH10,MH12
MH14, MH15.
1.2. Tính chất môn học:
Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.
2. Mục tiêu môn học:
2.1. Kiến thức:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về yếu tố của quá trình công nghệ.
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt.
- Xác định được các nguyên nhân gây ra sai số gia công và các biện pháp khắc
phục.
- Mô tả được các phương pháp gia công đặc trưng.
2.2. Kỹ năng:
- Xác định được các yếu tố của sai số gia công và biện pháp khắc phục.
- Xác định được các nguyên tắc chọn chuẩn và ứng dụng để chon chuẩn cho các
chi tiết gia công cụ thể.
- Chọn được phôi và phương pháp gia công cho các chi tiết gia công cụ thể.
- Lập được bảng quy trình công nghệ cơ bản cho các chi tiết gia công cụ thể.
2.3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có
tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

3. Nội dung mô đun:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng
số

Thời gian
Thực
Lý
hành
thuyết
Bài tập
1
0
4
0
7
0
10
4
5
4

Kiểm
tra

1
2
3
4
5

Mở đầu
Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
Chất lượng bề mặt gia công.
Độ chính xác gia công.
Chuẩn

1
4
7
15
10

6

Đặc trưng của các phương pháp gia công.
Thiết kế quá trình công nghệ gia công chi
tiết máy
Cộng

15

11

3

1

8

4

3

1

60

39

17

4

7

0
0
0
1
1

101
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành
được tính bằng giờ thực hành.
3.2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Mở đầu
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học
- Trình bày được nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn
học đối với người thợ.
Nội dung của bài:
Thời gian: 1h (LT: 1h; TH: 0h; KT: 0h)
1.1. Sự ra đời và phát triển của môn học
Thời gian: 0,5h
1.2. Nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí Thời gian: 0,5h
môn học đối với người thợ.

Bài 2. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản
Mục tiêu:
Sau khi ...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên môn học: Kỹ thuật gia công cơ khí
Mã số môn học: MH 24
kỹ thuật gia công cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật gia công cơ khí - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kỹ thuật gia công cơ khí 9 10 701