Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật hàn

Được đăng lên bởi TuanAnh Nguyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trêng Trung cÊp nghÒ c¬ khÝ I Hµ néi
- Ngµnh nghÒ ®µo t¹o:
- Hµn
- TiÖn
- §iÖn
- Phay bµo
- Nguéi chÕ t¹o
- Söa ch÷a «t« xe m¸y
- Lo¹i h×nh ®µo t¹o: !"#$%&%'
()*+++
- Thêi giam ®µo t¹o:,-
.#/"%-$%&%0$1*(2345%678
()*+++
Kỹ thuật hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật hàn - Người đăng: TuanAnh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật hàn 9 10 164