Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật hàn khí

Được đăng lên bởi tranhieu_05
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 5902 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

Bài 1: Sử dụng, bảo dỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí
Mục đích:
Hình thành kỹ năng sử dụng, bảo dỡng thiết bị và dụng cụ hàn khí.
Vật liệu:
- Khí axêtylen và khí ô xy.
- Nớc xà phòng.
Thiết bị và dụng cụ:
- Van giảm áp bình ô xy.
- Van giảm áp bình axêtylen.
- Chìa vặn van bình khí.
- Mỏ lết.
- Mỏ hàn.
- Bép hàn.
- ống dẫn khí.

I. Lắp van giảm áp vào bình khí
1. Thổi sạch bụi bẩn trớc khi lắp van giảm áp.
- Quay cửa xả khí về phía trái ngời thao tác.
3

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

- Mở và đóng nhanh van bình khí từ (1 ~ 2) lần.
- Để tay quay tại van của bình.

2. Lắp van giảm áp ô xy.
- Kiểm tra gioăng của van giảm áp.
- Lắp van giảm áp ô xy vào bình sao cho lỗ xả khí của van an toàn quay
xuống phía dới.
- Dùng mỏ lết xiết chặt đai ốc.

3. Lắp van giảm áp axêtylen.
- Kiểm tra các h hại của gioăng.

4

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

- Điều chỉnh phần dẫn khí vào van giảm áp nhô ra khỏi mặt trong của gá
kẹp khoảng 20 mm.
- Để van giảm áp nghiêng khoảng 450.
- Xiết chặt gá kẹp.

4. Nới lỏng vít điều chỉnh van giảm áp.
Nới lỏng vít điều chỉnh tới khi quay nhẹ nhàng.

5. Mở van bình khí.
- Không đứng phía trớc van giảm áp.

5

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

- Quay chìa vặn mở van bình khí nhẹ nhàng khoảng 1/2 vòng.
- Kiểm tra áp suất bình khí trên đồng hồ áp suất cao.
- Để chìa vặn trên van bình khí.

6. Kiểm tra rò khí.
- Dùng nớc xà phòng để kiểm tra.
- Kiểm tra các bộ phận sau:
+ Van bình khí.
+ Chỗ lắp ghép giữa van giảm áp và bình khí.
+ Chỗ lắp ghép giữa vít điều chỉnh và thân van giảm áp.
+ Chỗ lắp đồng hồ đo áp suất.

6

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

 Tham khảo:
1. Bộ bảo hộ lao động.
- Tạp dề.
- Kính hàn.
- Găng tay.
- Giày.

Kính hàn

Găng tay

Tạp dề

Giày

7

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

2. Dụng cụ cho hàn khí.

Búa tay

Chấm dấu

Dũa

Bộ que thông bép hàn

Thước lá

Chìa vặn

Mũi vạch

Mỏ lết

Kìm kẹp

Kìm cắt

Bàn chải sắt
Bật lửa

3. Vận chuyển bình khí.
- Trớc khi vận chuyển đóng van bình cẩn thận.
- Tháo van giảm áp.
- Buộc chặt bình.
- Không đợc lăn hoặc kéo bình khí.

8

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

4. Cấu tạo van bình ô xy.
 Vít điều chỉnh.
 Đai ốc hãm.
 Gioăng.
 Thân van.
 Đầu lắp van giảm áp.

9

Dự án JICA – HIC
tập 1

Hàn khí –

5. Cách xử lý khi phát hiện rò rỉ khí.
- Rò khí từ vít điều chỉnh của van bình khí.
+ Mở vít điều chỉnh hết cỡ để ép thân van vào gioăng.
+ Xiết chặt vít điều chỉnh xong vặn đai ốc hãm và thay gioăng.
- Rò khí từ đầu lắp van giảm áp.
...
Dù ¸n JICA – HIC Hµn khÝ –
tËp 1
Bµi 1: Sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ
Môc ®Ých:
H×nh thµnh kü n¨ng sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ vµ dông cô hµn khÝ.
VËt liÖu:
- KhÝ axªtylen vµ khÝ « xy.
- Níc xµ phßng.
ThiÕt bÞ vµ dông cô:
- Van gi¶m ¸p b×nh « xy.
- Van gi¶m ¸p b×nh axªtylen.
- Ch×a vÆn van b×nh khÝ.
- Má lÕt.
- Má hµn.
- BÐp hµn.
- èng dÉn khÝ.
I. L¾p van gi¶m ¸p vµo b×nh khÝ
1. Thæi s¹ch bôi bÈn tríc khi l¾p van gi¶m ¸p.
- Quay cöa x¶ khÝ vÒ phÝa tr¸i ngêi thao t¸c.
3
Kỹ thuật hàn khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật hàn khí - Người đăng: tranhieu_05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Kỹ thuật hàn khí 9 10 36