Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật khai thác nước ngầm

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TS. Ph¹m Ngäc H¶i – TS. Ph¹m ViÖt Hßa
Kü ThuËt
Khai th¸c níc ngÇm
Nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
kỹ thuật khai thác nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật khai thác nước ngầm - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
kỹ thuật khai thác nước ngầm 9 10 36