Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Được đăng lên bởi nghia10mtbk
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 3297 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TS. Phạm Ngọc Hải – TS. Phạm Việt Hòa

Kỹ Thuật
Khai thác n−ớc ngầm

Nhμ xuất bản nông nghiệp

TS. Phạm Ngọc Hải – TS. Phạm Việt Hòa

Kỹ Thuật
Khai thác n−ớc ngầm

Nhμ xuất bản nông nghiệp
Hμ nội 2004

Ch−ơng 1

Khái quát về n−ớc ngầm
1.1. Vai trò của n−ớc ngầm trong đời sống và phát triển kinh tế
N−ớc luôn luôn giữ một vai trò mang tính sống còn trong lịch sử phát triển loài ng−ời
và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong thời đại hiện nay do bùng nổ về dân số,
do các ngành kinh tế của các n−ớc trên thế giới thi nhau phát triển nh− vũ bão, chất l−ợng
cuộc sống của con ng−ời ngày một nâng cao vì thế yêu cầu về n−ớc ngày một lớn, các
nguồn n−ớc đ−ợc khai thác và sử dụng ngày càng nhiều. Nhìn chung trên trái đất có 3
nguồn n−ớc chính: N−ớc m−a, n−ớc mặt, n−ớc ngầm.
ở mọi nơi trên trái đất l−ợng n−ớc m−a cung cấp hàng năm đều có hạn, mặt khác m−a
lại phân phối không đều theo cả không gian lẫn thời gian. Những vùng m−a nhiều l−ợng
m−a năm bình quân cũng chỉ đạt 2000 ữ 2500mm, những vùng m−a ít chỉ đạt 400 ữ
500mm, có những vùng không hề có m−a. ở những nơi có m−a l−ợng m−a cũng phân phối
không đều trong năm, nhiều thời gian kéo dài không có m−a. ở những vùng có các n−ớc
công nghiệp phát triển, thậm chí n−ớc m−a cũng bị ô nhiễm một cách nặng nề, đôi khi xuất
hiện những trận m−a acid hoặc m−a bùn... Chính vì vậy, nguồn n−ớc m−a từ lâu đã không
thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về n−ớc của con ng−ời.
Nguồn n−ớc mặt trên trái đất cũng đ−ợc khai thác và sử dụng một cách quá mức nên
ngày càng bị hao hụt về khối l−ợng, suy giảm về chất l−ợng, có nhiều nơi trên thế giới
nguồn n−ớc mặt không có hoặc rất khan hiếm không đủ để sử dụng, ở nhiều nơi l−ợng m−a
hàng năm nhỏ hơn l−ợng bốc hơi nên n−ớc mặt hầu nh− không có nh− các vùng sa mạc
hoặc các n−ớc ở Trung Phi, Nam á...
Với những lý do trên, nguồn n−ớc ngầm tr−ớc mắt cũng nh− lâu dài đóng một vai trò
rất quan trọng để bổ sung nguồn n−ớc cho nhân loại, việc khai thác và sử dụng n−ớc ngầm
là một yêu cầu tất yếu và ngày càng lớn.
ở một số n−ớc trên thế giới từ lâu yêu cầu khai thác sử dụng n−ớc ngầm đã rất lớn đặc
biệt sử dụng n−ớc ngầm vào mục đích sinh hoạt và chăn nuôi.
Đan mạch là n−ớc sử dụng hoàn toàn n−ớc ngầm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, một số
n−ớc khác tỷ lệ sử dụng n−ớc ngầm để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cũng rất cao có thể lấy
một số n−ớc điển hình:
Bỉ
Tỷ lệ n−ớc ngầm sử dụng cho sinh hoạt chiếm là :
90%
Phần Lan
Hà Lan

:
:

85 ữ 90%
75%

Thuỵ Điển
Đức
Ixraen

:
:
:

85 ữ 90%
75%
95%
3

Trên toàn thế g...
TS. Ph¹m Ngäc H¶i – TS. Ph¹m ViÖt Hßa
Kü ThuËt
Khai th¸c níc ngÇm
Nhμ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp
Kỹ thuật khai thác nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật khai thác nước ngầm - Người đăng: nghia10mtbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Kỹ thuật khai thác nước ngầm 9 10 557