Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật lái xe oto

Được đăng lên bởi linhtinhlangtanglungtung-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2014 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Tr­ê ng­trung­cÊp­nghÒ­q.b×nh
Khoa­c¬­khÝ­–kü­thuËt

Bµi­gi¶ng­:­Kü­thuËt­l¸I­xe­«t«­

­giíi­thiÖu­tæng­qu¸t­vÒ­m«n­häc­
- M«n häc Kü thuËt l¸i xe « t« lµ mét trong nh÷ng m«n häc träng
t©m cña ch¬ng tr×nh ®µo t¹o l¸i xe «t«.
- M«n häc nµy nh»m trang bÞ cho häc viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬
b¶n vÒ kü thuËt l¸i xe «t« nh÷ng thao, ®éng t¸c kü thuËt l¸i xe ®óng qui
tr×nh kü thuËt.
M«n häc bao gåm 6 ch¬ng :
Ch¬ng I : - VÞ trÝ t¸c dông c¸c bé phËn chñ yÕu trong buång l¸i
Ch¬ng II: - Qui tr×nh kü thuËt c¬ b¶n l¸i xe «t«.
Ch¬ng III: - Kü thuËt l¸i xe «t« trªn c¸c lo¹i ®êng
Ch¬ng IV: - L¸i xe chë hµng ho¸ vµ c¸ch sö dông mét sè bé
phËn trªn «t« cã tÝnh c¬ ®éng cao.
Ch¬ng V: -T©m lý ®iÒu khiÓn «t«.
Ch¬ng VI :-Thùc hµnh l¸i xe «t« tæng hîp

Tr­ê ng­trung­cÊp­nghÒ­q.b×nh
Khoa­c¬­khÝ­–kü­thuËt

Bµi­gi¶ng­:­Kü­thuËt­l¸I­xe­«t«­

Ch­¬ng­I:
vÞ­trÝ,­t¸c­dông­c¸c­bé­phËn­chñ­yÕu­trong­buång­l¸i­xe­«t«­

 1- Tæng quan vÒ c¸c bé phËn chñ yÕu trong buång l¸i xe «t«
Buång l¸i «t« ®îc bè trÝ nhiÒu bé phËn ®Ó ngêi l¸i xe ®iÒu khiÓn vµ theo dâi
nh»m ®¶m b¶o cho xe chuyÓn ®éng vµ ho¹t ®éng ®îc tèt trong qu¸ tr×nh l¸i xe tham gia
2- C«ng
giao th«ng.
1- V«
t¨c cßibuång
®iÖn l¸i «t« bao gåm :
C¸c bé phËn chñ yªu trong
l¨ng
1 – V« l¨ng l¸i.
2 – C«ng t¾c cßi ®iÖn
3 – c«ng t¾c ®Ìn pha ,c«t, ®Ìn xin ®êng,xin vît
4 – Kho¸ ®iÖn
5 – Bµn ®¹p ly hîp
6 – Bµn ®¹p phanh
3 – Kho¸
7- Bµn ®¹p ga
®iÖn
8 – CÇn sè
3 – C«ng t¾c9 – CÇn ®iÒu khiÓn phanh tay.
Ngoµi
pha
cèt.ra trong buèng l¸i cßn bè trÝ nh÷ng bé phËn kh¸c nh :
-HÖ thèng c¸c lo¹i ®ång hå, ®Ìn b¸o hiÖu .
4-Bµn ®¹p ly
-HÖ thèng c¸c c«ng t¾c cña c¸c
thiÕt bÞ phôc vô cho sù thuËn lîi cña ngêi l¸i xe.
hîp
- Chó ý : trªn mçi lo¹i xe kh¸c nhau th× cã thÓ bè trÝ c¸c bé phËn trong buång l¸i còng
kh«ng hoµn toµn gièng nhau.

Tr­ê ng­trung­cÊp­nghÒ­q.b×nh
Khoa­c¬­khÝ­–kü­thuËt

Bµi­gi¶ng­:­Kü­thuËt­l¸I­xe­«t«­

Tr­ê ng­trung­cÊp­nghÒ­q.b×nh
Khoa­c¬­khÝ­–kü­thuËt

Bµi­gi¶ng­:­Kü­thuËt­l¸I­xe­«t«­

Ch­¬ng­I:
vÞ­trÝ,­t¸c­dông­c¸c­bé­phËn­chñ­yÕu­trong­buång­l¸i­xe­«t«­
2 - T¸c dông, vÞ trÝ vµ h×nh d¸ng c¸c bé phËn chñ yÕu trong buång l¸i xe « t«
a.-V« l¨ng l¸i:
- Dïng ®Ó ®iÒu khiÓn híng chuyÓn ®éng cña xe «t«.
b.-C«ng t¾c cßi ®Ìn:
- C«ng t¾c cßi :Dïng ®Ó ®iÒu khiÓn cßi ph¸t ra ©m thanh b¸o hiÖu cho ngêi tham gia giao th«ng biÕt cã
xe «t« ®ang tíi gÇn.
- C«ng t¾c ®Ìn : Dïng ®Ó bËt t¾t c¸c lo¹i ®Ìn trªn xe «t«.
- C«ng t¾c pha cèt:
+NÊc 0: T¾t tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Ìn.
+ NÊc 1: BËt s¸ng ®Ìn cèt ( ®Ìn chiÕu gÇn).
+ NÊc 2 : BËt s¸ng ®Ìn chiÕu xa.( ®Ìn pha).
- C«ng t¾c...
TrêngtrungcÊpnghÒq.b×nh
Khoac¬khÝküthuËt
Bµigi¶ng:KüthuËtl¸Ixe«t«
giíithiÖutængqu¸tvÒm«nhäc

 !
"#$%&'()*
$+&,(-(./
(!
$012
3425%678$9")$0
3442:($+!
34442' ;
3452<=&>?78>@$
9'A6!
352BC,(D!
3542BEFG9
Kỹ thuật lái xe oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật lái xe oto - Người đăng: linhtinhlangtanglungtung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Kỹ thuật lái xe oto 9 10 693