Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật lắp đặt mạng điện trong nhà

Được đăng lên bởi Dao Vu
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 7185 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VI) mUNG HOC CHUY~N NGHI~P - D~Y NGHt

SACH DUNG CHO cAc TRUONG ElAo TAO HE TRUNG HQC CHUYEN NGHIEP

NHA XUAT BAN GIAo DI,IC

•
TS. PHAN VANG KHAI

•

Glao trlnh
,

KY THOA.T LAP D6T Die"
Stich dung cho cae truiJng daD tf:JO

h~

Trung h(lc chuyen

(Tdi ban Idn thft hai)

NHA XUAT BAN GIAO D1,JC

nghi~p

LiJi gioi
v~ trs' chac bien ~n va xuiit ban

thi~u

m9t s6gido trinh ph1,lC VI!- eM ddo t90 cae

ch/i,y~n

ngdnh ~n - f}ifn tli', Cd khi - Dqng [lie 11 cdc trllitng THeN - DN Ld ~t
sl/ co'seing zan cua VI!- Trong hfJC chuy~n ngh~p - Dq,y nghl va Nhii. rudt bdn
Glao d1,lC nMm tllng bliOc thOng nhdt nCi dung dq,y va h9C d cae trlldng THeN

tren toon qu&!o
N9i dung coo gUio trinh eta dWlC xdY dT,tng t~n cd sa kl thlta nhflng n9i
dung alJ!1C gidng d{Ly d cdc trzkmg, Mt hf1p vdi nhflng R9i dung mdi nMm dd.p
ling yeu cdu ndng roo eMt IltrJng dao 4W ph{J.c VI!- 81/ ngh~p c6ng nghi,4p h6a,
hi~n d(!i h6a. EM cltdng eua giao trink dii dlt<!C VI!- Trung ht;JC chuy~n ngh~p D{lY nghi tham khiio j kiLn ella m9t sO'trzLilng nhlt : TruCtng Cao ctdng C6ng
ngh~p Hd Ni)i, Tntllng TH V~t - Hung, Tntllng TH Gong ngh~p II, Trilling
TH Cong ngh~p III V.v ••. va c1ii nhl).n dltrJe nhUu j kwn thtet _thr.tc, giup eM tac
Sid bien s~n phil. hf/p hcln..

GUio trinh do cae nhd gWo c6 nhUu kink ngh~m gidng ~y 11 cdc tnLiIng
D(d h{JC, Cao ctdng, THeN bMn SO<lR. Gido trinh drA;lc bien 8O(ln ngiin Egn, di
hiiu, bd sung nhiiu kiln thrk mdi. va bien sO(ln thea quan dilm rna, nghia ltl, dI
cq.p nhilng nQi dung cd bein, cui y~u t!l tuy theo tinh elutt eua cae nganh nghi
ddo t(W nul nha trzLilng hi aiiu ehinh eho thich h~ va khlJng trai vdi quy djnh
coo ehlldng trinh khung ddo t(W THeN.
Thy cae tac gid dii c6 nhiiu cu' glmg khi bien 80(111, nhrtng gido trtnh ehdc
khang tranh khai nhflng khiffm khuytt. V{l Trung h{'C ehuyen ngh~p -:- Dq,y
nghi cU nghj eci.c tnLiJng 8a d{lng nhflng gido trinh xudt btln ldn ndy de" b6 8ung
eho ngudn gido trinh dang rdt thieu h~n nay, nhdm ph1,lC v{l eho v~e di;Ly va
N)e eUa cdc trltiJng cl{&t ehdt llt(/ng coo hdn. Gido trinh ndy ciing rot b5 ich dOl
vdi d9i ngu kj thu(it viin, cfJng nhdn ky thu(it t!l nling 000 kiln thue va tay nghl
eho minh.
Hy v9ng nh(in dltrJe 8{( gop i eua cae tnLiJng va b(m d{)c di nhflng gido trinh
drt(!c bien sO(ln tiip ho{i.e ldn tai oon 8au cO chdt llt{1ng tot hdn.. M{Ji gop i :tin gi'ti
viNXB Gicio d,!-e -81 7'r&n Hrtng Dpo -Ha N{ji

VI!THCN -DN

3

Mddiiu
Gido trinh Ky thu"t tdp d~ d~n dlPlC bien sot;ln dJ clLf1ng do u¥ THeN DN, 89 G...