Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật lập trình visual C

Được đăng lên bởi scenetwilight
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2873 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Toán – Tin Học

LẬP TRÌNH WINDOWS

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
VISUAL C++
(MFC – Microsoft Foundation Classes)

™ Giới thiệu về MFC, Visual C++ 6.0
™ Các loại ứng dụng trong Visual C++ 6.0
™ Xử lý chuột, bàn phím
™ MessageBox

Trần Ngọc Bảo
Email: tnbao.dhsp@gmail.com

NỘI DUNG
™ Giới thiệu về MFC
™ Microsoft Visual C++ 6.0
™ Các loại ứng dụng trong windows
™ Chương trình MFC đầu tiên
™ Xử lý chuột và bàn phím
™ Message Box

NỘI DUNG
™ Giới thiệu về MFC
™ Microsoft Visual C++ 6.0
™ Các loại ứng dụng trong windows
™ Chương trình MFC đầu tiên
™ Xử lý chuột và bàn phím
™ Message Box

Giới thiệu về MFC (1/2)
™ MFC – Microsoft Foundation Class
™ MFC là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ
Visual C++, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên
Windows
™ MFC được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của
Windows
™ Trong một ứng dụng MFC, ta sẽ không gọi trực tiếp các hàm
Windows API mà sẽ tạo các object từ những lớp của MFC, sau
đó gọi các hàm của object này
™ Đa số các hàm của lớp MFC có cùng tên với những hàm
Windows API

Giới thiệu về MFC (2/2)
™ MFC tạo ra một Application Framework giúp cho lập trình
viên thiết kế kiến trúc của ứng dụng nhất quán và khoa
học hơn
™ Thông qua các class trong MFC, người lập trình có thể
xây dựng ứng dụng nhanh và ít tốn công sức hơn so với
việc sử dụng đơn thuần các hàm thư viện API của
Windows
™ Trong MFC ta vẫn có thể gọi các hàm Windows API
™ MFC có nhiều version 1, 2, 3,..6. Version 6.0 có khoảng
200 class

Một số tính năng của MFC (1/4)
™ Version 1: (Visual C++ 1.0)
ƒ
ƒ
ƒ

Các lớp List, Array, String, Time, Date, File access,…
Các lớp giao diện cơ bản
MDI, OLE 1.0

™ Version 2: (Visual C++ 1.0)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

File open, save
Print preview, printing
Scrolling window, Spliter window
Tool bar, status bar
Access to Visual Basic controls
Context-sensitive help
An improved interface to OLE version 1.0
DLL

Một số tính năng của MFC (2/4)
™ Version 2.5: (Visual C++ 1.5)
ƒ
ƒ

Hỗ trợ kết nối ODBC (Open Database Connectivity) cho phép truy
xuất đến các CSDL Access, FoxPro, SQL Server
OLE 2.01

™ Version 3: (Visual C++ 1.51)
ƒ
ƒ

Hỗ trợ Tab dialog (property sheet)
Docking tool bar

™ Version 3.1: (Visual C++ 2.1)
ƒ
ƒ
ƒ

Hỗ trợ các control chuẩn của Windows 95
ODBC Level 2
Các lớp Winsock phục vụ lập trình TCP/IP

Một số tính năng của MFC (3/4)
™ Version 4.0: (Visual C++ 4.0)
ƒ

Hỗ trợ kết nối DAO (Data Acess Object)

ƒ

Windows 95 docking control bar

ƒ

Bổ sung thêm Treeview và RichE...
Đại Hc Sư Phm Tp. H Chí Minh
Khoa Toán – Tin Hc
LP TRÌNH WINDOWS
K THUT LP TRÌNH
VISUAL C++
(MFC – Microsoft Foundation Classes)
Gii thiu v MFC, Visual C++ 6.0
Các loi ng dng trong Visual C++ 6.0
Trn Ngc Bo
Email: tnbao.dhsp@gmail.com
X lý chut, bàn phím
MessageBox
kỹ thuật lập trình visual C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật lập trình visual C - Người đăng: scenetwilight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
kỹ thuật lập trình visual C 9 10 318