Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính

Được đăng lên bởi toandk47-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Cơ điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết:
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 135
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học phương pháp sử dụng phần mềm đồ họa
SolidWorks để mô phỏng cấu tạo, hoạt động của các bộ phận trong hệ thống cơ điện tử;
các giải thuật và phần mềm Matlab để xây dựng đồ thị, đặc biệt sử dụng Matlab/Simulink
để mô phỏng các phương pháp điều khiển, các quá trình và hiện tượng bên trong hệ
thống cơ điện tử.
Phần thực hành: Sinh viên sử dụng phần mềm SolidWorks/ADAMS để mô
phỏng hệ cơ khí, phần mềm MatLab/Simulink để mô phỏng mạch điện RC, RLC…
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Mô hình toán và phương pháp số
2. Mô phỏng với Matlab/Simulink
3. Mô phỏng với SolidWorks
4. Thực hành mô phỏng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô hình toán và phương pháp số
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm mô hình toán
2. Phân loại mô hình toán
3. Trình tự xây dựng mô hình
4. Mô tả toán học thường gặp
 Phương trình vi phân
 Hàm truyền

Mức độ
3
3
3
3
3

 Không gian trạng thái
5. Giải phương trình vi phân bằng phương pháp số
Thái độ
1. Mô hình toán được sử dụng rất nhiều và thuận tiện để mô tả, khảo
sát hệ thống thực
2. Mô hình toán càng gần với thực tế thì việc mô phỏng càng chính xác
Kỹ năng
1. Xây dựng mô hình toán hệ thống thực
2. Sử dụng phương pháp số để giải phương trình vi phân

3

3
3

Chủ đề 2: Mô phỏng với Matlab/Simulink
Nội dung
Kiến thức
1. Môi trường Matlab
2. Các lệnh thường gặp
3. M-file
4. Đồ thị trong Matlab
5. GUI
6. Matlab/Simulink
Thái độ
1. Công cụ Matlab/Simulink rất hiệu quả tính toán mô phỏng vật lý các
hệ thống thực
2. Sử dụng công cụ mô phỏng có thể giảm công sức và chi phí khi thiết
kế hệ thống thực
Kỹ năng
1. Sử dụng các thư viện của Matlab/Simulink
2. Thiết kế giao diện GUI
3. Sử dụng m-file để giải quyết một số bài toán trong kỹ thuật

Mức độ
2
3
3
3
3
4

3
3
4

Chủ đề 3: Mô phỏng với SolidWorks
Nội dung
Kiến thức
1. Môi trường SolidWorks
2. Các lệnh mô phỏng t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Cơ khí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Cơ điện tử
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết:
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 135
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học phương pháp sử dụng phần mềm đồ họa
SolidWorks để phỏng cấu tạo, hoạt động của các bộ phận trong hthống điện tử;
các giải thuật và phần mềm Matlab để xây dựng đồ thị, đặc biệt sử dụng Matlab/Simulink
để phỏng các phương pháp điều khiển, các quá trình hiện tượng bên trong hệ
thống cơ điện tử.
Phần thực hành: Sinh viên sử dụng phần mềm SolidWorks/ADAMS để mô
phỏng hệ cơ khí, phần mềm MatLab/Simulink để mô phỏng mạch điện RC, RLC…
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Mô hình toán và phương pháp số
2. Mô phỏng với Matlab/Simulink
3. Mô phỏng với SolidWorks
4. Thực hành mô phỏng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô hình toán và phương pháp số
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Khái niệm mô hình toán
2. Phân loại mô hình toán
3. Trình tự xây dựng mô hình
4. Mô tả toán học thường gặp
Phương trình vi phân
Hàm truyền
3
3
3
3
3
Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính - Trang 2
Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính - Người đăng: toandk47-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ thuật mô phỏng trên máy tính 9 10 672