Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Héi nghÞ khoa häc lÇn thø IX

KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ
ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG
Simulation and Applications in Reseaching and Training Telecommunicatons
ThS Nguyễn Xuân Hoàng, Khoa Viễn Thông 1,
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, trên 50% các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí
viễn thông là kết quả của mô phỏng. Điều đó nói lên tầm quan trọng và mức độ ứng dụng
rộng rãi của mô phỏng trong nghiên cứu về viễn thông. Mô phỏng cho phép đánh giá được
hiệu năng của một hệ thống mạng với các điều kiện, cấu hình khác nhau trong trường hợp
các phương pháp đánh giá trực tiếp trên các hệ thống thật hoặc qua phân tích tính toán bằng
toán học không khả thi. Đặc biệt, trong môi trường đào tạo hiện nay, mô phỏng là một lựa
chọn tốt cho quá trình tìm hiểu hoạt động của các hệ thống cũng như nghiên cứu thử nghiệm
các hệ thống, các giao thức mạng mới. Tuy nhiên, để có thể thực hiện mô phỏng hiệu quả,
chính xác và đáng tin cậy là điều không hề dễ dàng. Bài báo này sẽ trình bày tổng quan về kỹ
thuật mô phỏng, các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện mô phỏng. Sau đó các phần mềm
mô phỏng thông dụng sẽ được xem xét và đánh giá ứng dụng của chúng trong nghiên cứu,
đào tạo về viễn thông.
công thức toán học, không có biến thay đổi
theo thời gian.
1. Giới thiệu chung
Trong quá trình nghiên cứu, thiết kế một Đối với mạng viễn thông, mô phỏng được sử
mạng viễn thông, hoặc đánh giá hiệu quả của dụng rất rộng rãi, từ tính toán tắc nghẽn cho
việc áp dụng một giao thức, một công nghệ các hệ thống tổng đài chuyển mạch kênh, tối
mới trên mạng viễn thông sẵn có, có thể sử ưu về sử dụng tài nguyên cho các mạng gói,
dụng phương pháp phân tích bằng các mô đánh giá hiệu quả của một giao thức mới,
hình toán học, hoặc thử nghiệm trực tiếp trên hoặc so sánh hiệu quả của các phương pháp
hệ thống thực. Tuy nhiên, đối với các hệ mã hóa kênh trên một môi trường kênh vô
thống phức tạp, việc phân tích bằng các mô tuyến. Đặc biệt trong môi trường đào tạo,
hình toán nhiều khi không khả thi. Việc thử thông qua mô phỏng, người học sẽ hiểu được
nghiệm trực tiếp trên các hệ thống thực cũng rất sâu về hoạt động của một hệ thống cũng
rất khó, hoặc là do đang trong quá trình thiết như sự liên kết hoạt động của các phần tử,
kế, chưa tồn tại hệ thống thật, hoặc các hệ các giao thức trong một hệ thống.
thống đang hoạt động trên mạng lưới, việc Bài báo này sẽ có cấu trúc như sau. Phần 2
thử nghiệm có thể gây nên những hiệu quả sẽ trình bày về các bước...
Héi nghÞ khoa häc lÇn thø IX
Kû niÖm 10 n¨m thµnh lËp Häc viÖn c«ng nghÖ bu chÝnh viÔn th«ng
194
K THUT MÔ PHNG VÀ
NG DNG TRONG ĐÀO TO, NGHIÊN CU VIN THÔNG
Simulation and Applications in Reseaching and Training Telecommunicatons
ThS Nguyn Xuân Hoàng, Khoa Vin Thông 1,
Hc vin công ngh Bưu chính Vin thông
Tóm tt: Trong nhng năm gn đây, trên 50% các nghiên cu được công b trên các tp chí
vin thông là kết qu ca mô phng. Điu đó nói lên tm quan trng và mc độ ng dng
rng rãi ca mô phng trong nghiên cu v vin thông. Mô phng cho phép đánh giá được
hiu năng ca mt h thng mng v
i các điu kin, cu hình khác nhau trong trường hp
các phương pháp đánh giá trc tiếp trên các h thng tht hoc qua phân tích tính toán bng
toán hc không kh thi. Đặc bit, trong môi trường đào to hin nay, mô phng là mt la
chn tt cho quá trình tìm hiu hot động ca các h thng cũng như nghiên cu th nghim
các h thng, các giao thc mng mi. Tuy nhiên, để có th thc hin mô ph
ng hiu qu,
chính xác và đáng tin cy là điu không h d dàng. Bài báo này s trình bày tng quan v k
thut mô phng, các vn đề đặt ra trong quá trình thc hin mô phng. Sau đó các phn mm
mô phng thông dng s được xem xét và đánh giá ng dng ca chúng trong nghiên cu,
đào to v vin thông.
1. Gii thiu chung
Trong quá trình nghiên cu, thiết kế mt
mng vin thông, hoc đánh giá hi
u qu ca
vic áp dng mt giao thc, mt công ngh
mi trên mng vin thông sn có, có th s
dng phương pháp phân tích bng các mô
hình toán hc, hoc th nghim trc tiếp trên
h thng thc. Tuy nhiên, đối vi các h
thng phc tp, vic phân tích bng các mô
hình toán nhiu khi không kh thi. Vic th
nghim trc tiếp trên các h thng thc cũng
r
t khó, hoc là do đang trong quá trình thiết
kế, chưa tn ti h thng tht, hoc các h
thng đang hot động trên mng lưới, vic
th nghim có th gây nên nhng hiu qu
không lường trước được cho toàn mng.
Trong các trường hp đó, s dng k thut
mô phng là mt gii pháp thích hp nht.
Mô phng (simulation), nói mt cách tng
quát là quá trình thiết kế
mt mô hình ca
mt h thng tht, và thc hin các th
nghim trên mô hình đó nhm mc đích hiu
được hot động và/hoc đánh giá các cu
hình, tham s khác nhau ca h thng [1].
Mô hình được s dng cho mô phng được
xây dng bng phn mm, là mô hình động,
có nghĩa là có bao gm các tham s ngu
nhiên thay đổi theo thi gian. Nó khác vi
mô hình tĩnh là mô hình được mô t bng các
công thc toán hc, không có biến thay đổi
theo thi gian.
Đối vi mng vin thông, mô phng được s
dng rt rng rãi, t tính toán tc nghn cho
các h thng tng đài chuyn mch kênh, ti
ưu v s dng tài nguyên cho các mng gói,
đánh giá hiu qu ca mt giao thc mi,
hoc so sánh hiu qu ca các phương pháp
mã hóa kênh trên mt môi trường kênh vô
tuyến. Đặc bit trong môi tr
ường đào to,
thông qua mô phng, người hc s hiu được
rt sâu v hot động ca mt h thng cũng
như s liên kết hot động ca các phn t,
các giao thc trong mt h thng.
Bài báo này s có cu trúc như sau. Phn 2
s trình bày v các bước trong mô phng mt
h thng và các vn đề cn quan tâm. Phn 3
s đ
ánh giá các công c mô phng được s
dng ph bin cho vin thông hin nay. Phn
4 s là kết lun.
2. Tng quan v ký thut mô phng
Như đã đề cp trên, mc đích cui cùng
ca mô phng là giúp đánh giá hiu năng ca
mt h thng thông qua mt mô hình ca h
thng đó. Trước hết, ta xem xét mi liên
quan gia các khái nim h th
ng (system),
mô hình (model) và mô phng.
2.1 H thng, mô hình và mô phng
KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KỸ THUẬT MÔ PHỎNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VIỄN THÔNG 9 10 646