Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nén ảnh trong wavelet

Được đăng lên bởi vpmity
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 5125 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Luận văn cao học ĐTVT 2004 – 2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

--------

--------

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC
NÉN ẢNH SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI WAVELET VÀ
ỨNG DỤNG TRONG CÁC DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐA
PHƯƠNG TIỆN DI ĐỘNG
NGHÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỖ NGỌC ANH

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Thuận

HÀ NỘI 2006
Đỗ Ngọc Anh

Luận văn cao học ĐTVT 2004 – 2006

MỤC LỤC
CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU TRONG LUẬN VĂN ..............................5
THUẬT NGỮ TIẾNG ANH ......................................................................7
LỜI GIỚI THIỆU .......................................................................................8
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU..............................................................................9
1.1. Cơ sở nghiên cứu và mục đích của luận văn ...................................9
1.2. Tổ chức luận văn............................................................................10
CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN CÁC KỸ THUẬT NÉN TRONG MÃ HOÁ
ẢNH ..........................................................................................................11
2.1. Giới thiệu chung về nén ảnh số .....................................................11
2.2. Phân loại các kỹ thuật nén .............................................................13
2.2.1. Nén tổn hao và không tổn hao ................................................13
2.2.2. Mã hoá dự đoán và mã hoá dựa trên phép biến đổi................13
2.2.3. Mã hoá băng con.....................................................................14
2.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mã hoá ảnh .................................14
2.4.Các kỹ thuật nén có tổn hao............................................................15
2.4.1. Kỹ thuật mã hoá băng con ......................................................15
2.4.2. Kỹ thuật mã hoá dựa trên phép biến đổi.................................19
2.4.2.1. Kỹ thuật mã hoá dựa trên phép biến đổi DCT.................19
2.4.2.2. Kỹ thuật mã hoá dựa trên phép biến đổi DWT ...............25
CHƯƠNG 3:CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIẾN ĐỔI WAVELET...................30
3.1. Cơ sở toán học ...............................................................................30
3.1.1. Biến đổi Wavelet liên tục........................................................30
3.1.2. Biến đổi Wavelet rời rạc .........................................................32
3.2. Tính chất của biến đổi Wavelet......................................................33
3.3. Giới thiệu một số họ Wav...
Lun văn cao hc ĐTVT 2004 – 2006
Đỗ Ngc Anh
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
----------------
LUN VĂN THC S KHOA HC
NÉN NH S DNG BIN ĐỔI WAVELET VÀ
NG DNG TRONG CÁC DCH V D LIU ĐA
PHƯƠNG TIN DI ĐỘNG
NGHÀNH: ĐIN T VIN THÔNG
ĐỖ NGC ANH
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. Nguyn Đức Thun
HÀ NI 2006
Kỹ thuật nén ảnh trong wavelet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nén ảnh trong wavelet - Người đăng: vpmity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Kỹ thuật nén ảnh trong wavelet 9 10 333