Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nén ảnh

Được đăng lên bởi nguyenanhminh29111990
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 5- NÉN JPEG VÀ NÉN MPEG
Ở phần trên chúng ta đã tìm hiểu một số phép biến đổi toán học là cơ sở cho các kỹ
thuật nén ảnh, sử dụng nhiều trong nén dữ liệu video. Phần này chúng ta xem xét một
số kỹ thuật nén ảnh được sử dụng phổ biến hiện nay
I – KỸ THUẬT NÉN ẢNH JPEG
JPEG - viết tắt của nhóm từ Joint Photographic Experts Group. Nó được
CCITT(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) công nhận
và đã được công nhận là chuẩn ISO năm 1991. Nó có các đặc điểm sau:
1. Tỷ lệ nén cao
2. sử dụng nhiều tham số để hiệu chỉnh các tỉ lệ nén, chất lượng nén
3. Rất tốt cho các loại ảnh đen trắng và các ảnh có tone thay đổi liên tục
4. Không quá phức tạp cho cả phần mềm và phần cứng.
Quá trình nén JPEG có thể tóm tắt gồm các bước sau :
1- Chuyển đổi không gian màu
- Chuyển ảnh từ không gian màu RGB sang không gian màu ( brightness, Hue,
Saturation). Lý do mắt người nhận ra những thay đổi nhỏ của thành phần luminance
nhưng không nhậy cảm với sự thanh đổi của thành phần chrominance, người ta dựa
vào điều này để bỏ bớt dữ liệu của thành phần chrominance . Việc chuyển đổi không
gian màu trong Jpeg và Mpeg được thực hiện theo công thức sau :
sử dụng ba tham số Y, Cb, Cr ; Y ứng với brightness (Độ sáng, độ chói) Cb,Cr là
hai thành phần ứng với Hue (sắc màu) và Saturation(độ đậm nhạt). với y thuộc khoảng
[16, 235], khi đó việc chuyển không gian màu được thực hiện theo công thức sau:
Y = (77/256)R + (150/256)G + (29/256)B,
Cb = −(44/256)R − (87/256)G + (131/256)B + 128,
Cr = (131/256)R − (110/256)G − (21/256)B + 128;
Phép chuyển ngược từ YCbCr theo công thức :
R=Y+1.371(Cr − 128) ;
G=Y − 0.698(Cr − 128) − 0.336(Cb − 128) ;
B=Y+1.732(Cb − 128).
2- Giảm độ phân giải
Sau khi chuyển đổi không gian màu , người ta giảm độ phân giải của ảnh gốc, để làm
giảm dữ liệu của thành phần Hue và Saturation. Việc làm này có thể theo các tỉ lệ
khác nhau. ví dụ độ phân giải có thể thay đổi theo tỉ lệ 2:1 giữa hàng và cột
3. – Chia ảnh thành các khối 8 x8

Ảnh màu được chia thành các khối 8 x8 , coi khối này là một đơn vị dữ liệu. các đơn
vị dữ liệu được nén riêng biệt. Trong trường hợp kích thước ảnh không là bội của 8, ta
thêm hàng vào hàng cuối ảnh, thêm cột vào cột cuối bên phải.
4- Thực hiện biến đổi cosin trên sơ đồ zizag
Sử dụng phép biến đổi cos...

phần trên chúng ta đã tìm hiểu một số phép biến đổi toán học sở cho các kỹ
thuật nén ảnh, sử dụng nhiều trong nén dữ liệu video. Phần này chúng ta xem xét một
số kỹ thuật nén ảnh được sử dụng phổ biến hiện nay

            
!!"##(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) $%
&' $%(&)"*+,-..-/012
-#3(45
6789:;14</<(45=>( 5
?@>;/(AB&/BCD(E9
FG$H/IABJ:&JI
K/L51M/NO2
  !"## $%&
!C1BP$&@QP$&RN=S=
*TUV8W%XCDY&J(
P$%CBOZD&J=W8Z
&:&C1NYNO8X(4&J[4C1DP$
&&\ Z4$I2
789N;]=!N=!^]IONR_`/=`T!N=!(&
&JIOSR&T&*R`%ATOC`PB
a-b=6?cd=P4C1P$& Z4$I2
'()**+,-./0)1+,-.0),2+,-.3
4(5)66+,-./5)7*+,-.0)8+,-.0,73
9()8+,-./5)1+,-.5),+,-.0,7:
5C1 ]!N!$I2
/('0;8*)95,7.:
('51;-27)95,7.51;88-)45,7.:
('0;*8,)45,7.;
, <%=>?# < 
*PC1DP$&=WB`eBB;=1(&
B8X(4&JS&*[4(&&C1/<(4
P/f89`eB1CD<(462-X&&`
8; $<@&ABA!C 7D7
Kỹ thuật nén ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nén ảnh - Người đăng: nguyenanhminh29111990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật nén ảnh 9 10 348