Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi vhung
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Biểu mẫu 3b

KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LƢ̣C
BỘ MÔN: CÔNG NGHÊ ̣ NHIÊT
̣ - ĐIÊN
̣ LẠNH
Tên học phần: Kỹ thuật nhiệt

Mã học phần: 1232050

Số ĐVHT: 02
Trình độ đào tạo: Đa ̣i ho ̣c chính qui
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chƣơng 1: <CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN>
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1 - Hiể u đƣơ ̣c các khái niê ̣m , đinh
̣ nghiã về : Hê ̣ cô lâ ̣p, hê ̣ không cô lâ ̣p, hê ̣ kiń , hê ̣ hở , hê ̣ đoa ̣n
nhiê ̣t, chấ t môi giới, nhiê ̣t đô ,̣ áp suất, thể tích riêng , nô ̣i năng, enthalpy, entropy, khí lý tƣởng
và khí thực.
1.2 - Hiể u và vâ ̣n du ̣ng đƣơ ̣c công thƣ́c của phƣơng triǹ h tra ̣ng thái :
Khí lý tƣởng
Khí thực
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1
Stt
1
2

3

4

5
6

Mục tiêu kiểm tra đánh giá

Nội dung
Dạng câu hỏi
Hệ cô lập, hệ không Câu hỏi nhiều lựa chọn
Mức độ Nhớ đƣợc các kiến
cô lập, hệ kín, hệ
thức ở mục 1
hở, hệ đoạn nhiệt.
Các thông số trạng Câu hỏi nhiều lựa chọn
Mức độ Hiểu đƣợc các kiến
thái, phƣơng trình
thức đã học ở mục 1
trạng thái.
Phƣơng trình trạng Câu hỏi nhiều lựa chọn
Khả năng vận dụng các kiến thái khí lý tƣởng.
Phƣơng trình trạng
thức đã học ở mục 1
thái khí thực
Phân tích bài toán
đƣa về phƣơng
Khả năng phân tích
trình trạng thái khí
lý tƣởng
Các loại bài toán
Khả năng tổng hợp:
tìm thể tích riêng,
áp suất, nhiệt độ…
So sánh khí thực và
Khả năng so sánh, đánh giá:
khí lý tƣởng.

Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu hỏi nhiều lựa chọn

3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
tt
1

Câu hỏi và đáp án
Hệ thống nhiệt động học là tập hợp tất cả các vật thể:

Đáp án
(trọng số điểm)
D
(1)
1

A/ Liên quan với nhau về cơ năng.
B/ Liên quan với nhau về nhiệt năng.
C/ Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng.
D/ Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng mà ta đang nghiên cứu
bằng phƣơng pháp nhiệt động học.
2

Hệ có khả năng trao đổi vật chất với môi trƣờng xung quanh là:
A/ Hệ hở và hệ cô lập.

D
(1)

B/ Hệ không cô lập và hệ kín.
C/ Hệ đoạn nhiệt và hệ kín.
D/ Hệ hở hoặc không cô lập.
3

Chất môi giới hay đƣợc sử dụng là khí hoặc hơi vì có độ biến thiên thể
tích theo nhiệt độ:

D
(1)

A/ Vừa phải.
B/ Nhỏ
C/ Tƣơng đối lớn.
D/ Lớn.
4

Nhiệt độ Xenxiút (Celcius) t đƣợc tính theo nhiệt độ Fa-ren-hai
(Fahrenheit) tF theo công thức:

D
(1)

A/ t=1,8*tF + 32.
B/ t=5...
1
TRNG I HC S PHM K THUT TP.HCM
KHOA: 


B MÔN: 

- 


Tên hc phn:  Mã hc phn: 1232050
S VHT: 02
Trình  o to: 



A - NGÂN HÀNG CÂU HI KIM TRA NH GIÁ TRC NGHIM KHÁCH QUAN
Chng 1: <>
1. Các ni dung kiến thc ti thiu mà sinh viên phi nm vng sau khi hc xong chương 1
1.1 - 




, 

 : 

, 

, 

, 

, 

n

, 
, 

, , 

, 
, enthalpy, entropy, 
.
1.2 - 









:


2. Các mc tiêu kim tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gi ý chương 1
Stt
Mc tiêu ánh giá
Ni dung
Dng câu hi
1
  c các kin
thc mc 1
H cô lp, h không
lp, h kín, h
h, h on nhit.
Câu hi nhiu la chn
2
Mc   c các kin
thc ã hc mc 1
Các thông s trng
thái, phng trình
trng thái.
Câu hi nhiu la chn
3
ng vn dng các kin
thc ã hc mc 1
Phng trình trng
thái khí tng.
Phng trình trng
thái khí thc
Câu hi nhiu la chn
4
Kh nng phân tích
Phân tích bài toán
ng

t
Câu hi nhiu la chn
5
Kh nng :
Các loi bài toán
tìm th tích riêng,
áp sut, nhit 
Câu hi nhiu la chn
6
Kh nng so sánh, ánh giá:
So sánh khí thc và
khí lý tng.
Câu hi nhiu la chn
3. Ngân hàng câu hi và đáp án chi tiết chương 1
tt
Câu hi và áp án
p án
(trng s im)
1

D
(1)
Biu mu 3b
Kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhiệt - Người đăng: vhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Kỹ thuật nhiệt 9 10 949