Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi thinhdvepu
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu

QuyÓn Gi¸o tr×nh "Kü thuËt nhiÖt ®iÖn" nµy ®−îc biªn so¹n theo ®Ò c−¬ng chi
tiÕt ®· ®−îc duyÖt, dïng cho sinh viªn khoa §iÖn hÖ chÝnh qui, t¹i chøc c¸c tr−êng
§¹i häc KÜ thuËt. Gi¸o tr×nh nµy còng cã thÓ dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn
c¸c ngµnh kÜ thuËt hÖ cao ®¼ng hoÆc lµm tµi liÖu tham kh¶o cho c¸n bé kÜ thuËt c¸c
ngµnh NhiÖt vµ c¸c ngµnh cã liªn quan.
Néi dung gi¸o tr×nh gåm 4 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Giíi thiÖu chung vÒ c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn.
PhÇn thø hai lµ ThiÕt bÞ lß h¬i. PhÇn nµy gåm 5 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy
c¸c kh¸i niÖm chung vÒ nhµ m¸y ®iÖn, nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña
c¸c bé phËn lß h¬i .
PhÇn thø ba lµ Tua bin h¬i h¬i vµ khÝ. PhÇn nµy gåm 4 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh
bµy nguyªn lý lµm viÖc cña Tua bin h¬i vµ tuèc bin khÝ, c¸c lo¹i tua bin ®Ó s¶n xuÊt
®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña Tua bin.
PhÇn thø t− lµ nhµ m¸y ®iÖn. PhÇn nµy gåm 2 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c
kh¸i niÖm chung vÒ nhµ m¸y ®iÖn, c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt vµ c¸c thiÕt bÞ phô
cña nhµ m¸y ®iÖn.
TS. Hoµng Ngäc §ång biªn so¹n c¸c ch−¬ng: 1, 2, 3, 4, 5 vµ 10.
PGS.TSKH. Phan Quang X−ng biªn so¹n c¸c ch−¬ng 6, 7, 8, 9,vµ 11.
C¸c t¸c gi¶ mong ®−îc tiÕp nhËn vµ c¶m ¬n c¸c ý kiÕn gãp ý vÒ néi dung vµ
h×nh thøc cña quyÓn gi¸o tr×nh nµy. Th− gãp ý göi vÒ theo ®Þa chØ: Khoa C«ng nghÖ
nhiÖt - §iÖn l¹nh, Tr−êng §¹i häc KÜ thuËt-§¹i häc §µ N½ng, Hßa Kh¸nh-Liªn ChiÓu
TP. §µ N½ng.
c¸c t¸c gi¶

1

PhÇn 1. kh¸I niÖm vÒ nhµ m¸y ®IÖn
Ch−¬ng 1. Më §ÇU
1.1 C¸c nguån n¨ng l−îng cã thÓ s¶n xuÊt ®IÖn n¨ng
Sù ph¸t triÓn n¨ng l−îng ë mçi quèc gia phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn,
vµo tiÒm lùc khoa häc kü thuËt, tiÒm n¨ng kinh tÕ vµ møc ®é ph¸t triÓn c¸c ngµnh cña
nÒn kinh tÕ.
C¸c nhµ m¸y cã nhiÖm vô biÕn ®æi n¨ng l−îng thiªn nhiªn thµnh ®iÖn n¨ng
®−îc gäi lµ nhµ m¸y ®iÖn. N¨ng l−îng thiªn nhiªn dù tr÷ d−íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau
vµ cã thÓ biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. Tõ c¸c d¹ng n¨ng l−îng dù tr÷ nµy cã thÓ cho
phÐp ta x©y dùng c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn kh¸c nhau:
Tõ n¨ng l−îng cña nhiªn liÖu h÷u c¬ cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn;
Tõ n¨ng l−îng cña dßng n−íc cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn;
Tõ n¨ng l−îng giã cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn søc giã;
Tõ n¨ng l−îng sãng biÓn cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn thñy triÒu;
Tõ n¨ng l−îng mÆt trêi cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn mÆt trêi;
Tõ nguån nãng trong lßng ®Êt cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn ®Þa nhiÖt;
Tõ n¨ng l−îng h¹t nh©n cã thÓ x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n.
Trong gi¸o tr×nh nµy, chóng ta chØ tËp...
1
Lêi nãi ®Çu
QuyÓn Gi¸o tr×nh "Kü thuËt nhiÖt ®iÖn" nµy ®îc biªn so¹n theo ®Ò c¬ng chi
tiÕt ®· ®îc duyÖt, dïng cho sinh viªn khoa §iÖn hÖ chÝnh qui, t¹i chøc c¸c trêng
§¹i häc KÜ thuËt. Gi¸o tr×nh nµy còng cã thÓ dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn
c¸c ngµnh kÜ thuËt hÖ cao ®¼ng hoÆc lµm tµi liÖu tham kh¶o cho c¸n bé kÜ thuËt c¸c
ngµnh NhiÖt vµ c¸c ngµnh cã liªn quan.
Néi dung gi¸o tr×nh gåm 4 phÇn:
PhÇn thø nhÊt: Giíi thiÖu chung vÒ c¸c lo¹i nhµ m¸y ®iÖn.
PhÇn thø hai lµ ThiÕt bÞ lß h¬i. PhÇn nµy gåm 5 ch¬ng, trong ®ã tr×nh bµy
c¸c kh¸i niÖm chung vÒ nhµ m¸y ®iÖn, nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña
c¸c bé phËn lß h¬i .
PhÇn thø ba lµ Tua bin h¬i h¬i vµ khÝ. PhÇn nµy gåm 4 ch¬ng, trong ®ã tr×nh
bµy nguyªn lý lµm viÖc cña Tua bin h¬i vµ tuèc bin khÝ, c¸c lo¹i tua bin ®Ó s¶n xuÊt
®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng vµ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¸c bé phËn cña Tua bin.
PhÇn thø t lµ nhµ m¸y ®iÖn. PhÇn nµy gåm 2 ch¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c
kh¸i niÖm chung vÒ nhµ m¸y ®iÖn, c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt vµ c¸c thiÕt bÞ phô
cña nhµ m¸y ®iÖn.
TS. Hoµng Ngäc §ång biªn so¹n c¸c ch¬ng: 1, 2, 3, 4, 5 vµ 10.
PGS.TSKH. Phan Quang Xng biªn so¹n c¸c ch¬ng 6, 7, 8, 9,vµ 11.
C¸c t¸c gi¶ mong ®îc tiÕp nhËn vµ c¶m ¬n c¸c ý kiÕn gãp ý vÒ néi dung vµ
h×nh thøc cña quyÓn gi¸o tr×nh nµy. Th gãp ý göi vÒ theo ®Þa chØ: Khoa C«ng nghÖ
nhiÖt - §iÖn l¹nh, Trêng §¹i häc KÜ thuËt-§¹i häc §µ N½ng, Hßa Kh¸nh-Liªn ChiÓu
TP. §µ N½ng.
c¸c t¸c gi¶
Kỹ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhiệt - Người đăng: thinhdvepu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Kỹ thuật nhiệt 9 10 552