Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nhiệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 331 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa: C¬ khÝ

Kü thuËt nhiÖt
(Dïng cho ®µo t¹o §¹i häc trong
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù)

Hµ néi - 2001
1

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa: C¬ khÝ

Lª c«ng C¸t

Kü thuËt nhiÖt
(Dïng cho ®µo t¹o §¹i häc trong
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù)

Hµ néi - 2001
2

Nhµ xuÊt b¶n mong b¹n ®äc gãp ý kiÕn phª b×nh

3

ChØ ®¹o néi dung:
Ban chØ ®¹o nghiªn cøu, biªn so¹n, hoµn
thiÖn hÖ thèng tµi liÖu huÊn luyÖn, gi¸o
tr×nh, gi¸o khoa häc viÖn kü thuËt qu©n sù

- Tr-ëng ban:

PGS. TS. NguyÔn §øc LuyÖn

- Th- ký:

KS. NguyÔn Xu©n Minh

- Phã tr-ëng ban: PGS. TS. Ph¹m Huy Ch-¬ng

Biªn so¹n: PGS. TS. Lª C«ng C¸t
ThS. NguyÔn Trung §Þnh

QuyÕt ®Þnh ban hµnh:
Sè:

Ngµy 25 th¸ng 08 n¨m 2000
4

Môc lôc
Trang
Më ®Çu ................................................................................................................. 11
PhÇn I. NhiÖt ®éng kü thuËt ................................................................ 13
Ch-¬ng 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n cña nhiÖt ®éng ..................................... 13
1.1. HÖ thèng nhiÖt ®éng .................................................................................. 13
1.2. M«i chÊt...................................................................................................... 13
1.3. Th«ng sè tr¹ng th¸i cña m«i chÊt ..............................................................
1.3.1. Tr¹ng th¸i cña m«i chÊt ..........................................................................
1.3.2. NhiÖt ®é .................................................................................................
1.3.4. ¸p suÊt ...................................................................................................
1.3.5. ThÓ tÝch riªng vµ khèi l-îng riªng..........................................................
1.4. Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña m«i chÊt ........................................................
1.4.1. Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i khÝ lý t-ëng .......................................................
1.4.2. Ph-¬ng tr×nh tr¹ng th¸i khÝ thùc ............................................................
1.5. §Æc tr-ng n¨ng l-îng ë mét tr¹ng th¸i .....................................................
1.5.1. Néi n¨ng ................................................................................................
1.5.2. Entalpy ...................................................................................................
1.5.3. Entropy ......................................................................
1
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
khoa: C¬ khÝ
Kü thuËt nhiÖt
(Dïng cho ®µo t¹o §¹i häc trong
Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù)
néi - 2001
Kỹ thuật nhiệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nhiệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
331 Vietnamese
Kỹ thuật nhiệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 691