Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật sản xuất dầu thực vật

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3958 lần   |   Lượt tải: 20 lần
bãø xæí lyï âãø taïch tinh dáöu loaûi II. Tinh dáöu thä âæåüc làõng âãø taïch taûp cháút låïn vaì
âæåüc laìm khä bàòng Na2SO4 khan, læåüng Na2SO4 tuìy thuäüc vaìo haìm læåüng næåïc
trong tinh dáöu saí, thæåìng thç 25 ÷ 50 gam/kg tinh dáöu. Sau âoï tinh dáöu âæåüc âem
loüc âãø taïch Na2SO4 ra, Na2SO4 taïch ra âæåüc âem ræía hai láön bàòng næåïc áúm räöi cho
vaìo tuïi vaíi boí vaìo näöi chæng cáút âãø táûn thu tinh dáöu. Sau âoï âem sáúy khä vaì baío
quaín trong bçnh kên. Tinh dáöu saí khæí hãút næåïc coï maìu saïng, âæåüc âoïng chai baío
quaín.
Så âäö cäng nghãû:
LAÏ SAÍ TÆÅI

LAÌM HEÏO

CHÆNG CÁÚT

BAÍ

NGÆNG TUÛ

PHÁN LY

TINH DÁÖU THÄ

NÆÅÏC CHÆNG

LÀÕNG

TAÏCH TINH DÁÖU II

SÁÚY

LOÜC

TINH DÁÖU THAÌNH PHÁØM

23

PHÅI

CHÁÚT ÂÄÚT

1.3.2 Qui trç nh saín xuáút tinh dáöu baûc haì:
Qui trçnh cäng nghãû saín xuáút tinh dáöu baûc haì tæång tæû nhæ qui trçnh saín xuáút
tinh dáöu saí, song cáön chuï yï mäüt säú âiãøm sau:
Thæåìng thç cæï 1 m3 näöi cáút naûp tæì 100 ÷ 125 kg laï baûc haì khä ( âaî phåi
trong rám maït tæì 1 ÷ 3 ngaìy). Täúc âäü chæng cáút âiãöu chènh sao cho êt nháút 5 % thãø
têch näöi cáút trong mäüt giåì. Thåìi gian chæng cáút 2,5 ÷ 3 giåì cho mäüt meí, nhiãût âäü
dëch ngæng tæì 30 ÷ 350C. Tinh dáöu baûc haì sau cáút âæåüc âem âi làõng, laìm khä seî coï
maìu vaìng, håi xanh, trong suäút, khäng váùn âuûc.
1.3.3 Qui trçnh cäng nghãû saín xuáút tinh dáöu quãú:
Så âäö cäng nghãû:
NGUYÃN LIÃÛU

NGHIÃÖN, BÀM

CHÆNG CÁÚT

BAÍ

NGÆNG TUÛ

PHÅI

HÆÅNG LIÃÛU

PHÁN LY

TINH DÁÖU THÄ

NÆÅÏC CHÆNG

LÀÕNG

TAÏCH TINH DÁÖU II

SÁÚY

LOÜC

TINH DÁÖU THAÌNH PHÁØM

24

Nguyãn liãûu duìng âãø cáút tinh dáöu quãú coï thãø caình, laï hoàûc voí quãú vuûn. Nãúu
duìng caình, laï thç nãn cáút åí daûng tæåi vç näú seî cho maìu sàõc saín pháøm âeûp hån. Nãúu
nguyãn liãûu laì voí quãú vuûn thç træåïc khi cáút nãn nghiãön (loüt saìng 3 mm), nãúu laì
caình, laï thç phaíi bàm nhoí. Pháön næåïc chæng sau khi phán ly coï thãø cho häöi læu tråí
laûi näöi cáút âãø táûn thu tinh dáöu. Nguyãn liãûu chè cho 1/10 âãún 2/10 thãø têch näöi cáút,
nãúu khäng seî coï hiãûn tæåüng traìo boüt qua voìi voi. Thåìi gian chæng cáút khoaíng 2,5 ÷
3 giåì. Tinh dáöu quãú nàûng hån næåïc nãn phaíi duìng thiãút bë phán ly thêch håüp. Tinh
dáöu quãú thaình pháøm coï maìu vaìng náu, trong suäút.
1.3.4 Qui trçnh cäng nghãû saín xuáút tinh dáöu cam, chanh, quyït:
a. Saín xuáút tinh dáöu cam, chanh, quyït bàòng phæång phaïp trêch ly: Nguyãn
liãûu laì voí cam, chanh, quyït, nãúu cáön baío quaín âãø saí...
23
øí lyï âãø taïch tinh dáöu loaûi II. Tinh dáöu thä âæåüc làõng âãø taïch taûp cháút låïn vaì
âæåüc laìm khä bàòng Na
2
SO
4
khan, læåüng Na
2
SO
4
tuìy thuäüc vaìo haìm læåüng næåïc
trong tinh dáöu saí, thæåìng thç 25 ÷ 50 gam/kg tinh dáöu. Sau âoï tinh dáöu âæåüc âem
loüc âãø taïch Na
2
SO
4
ra, Na
2
SO
4
taïch ra âæåüc âem ræía hai láön bàòng næåïc áúm räöi cho
vaìo tuïi vaíi boí vaìo näöi chæng cáút âãøûn thu tinh dáöu. Sau âoï âem sáúy khä vaì baío
quaín trong bçnh kên. Tinh dáöu saí khæíút næåïc coï maìu saïng, âæåüc âoïng chai baío
quaín.
Så âäö cäng nghãû:
LAÏ SAÍ TÆÅI
LAÌM HEÏO
CHÆNG CÁÚT BAÍ PHÅI
NGÆNG TUÛ CHÁÚT ÂÄÚT
PHÁN LY
TINH DÁÖU THÄ NÆÅÏC CHÆNG
LÀÕNG TAÏCH TINH DÁÖU II
SÁÚY
LOÜC
TINH DÁÖU THAÌNH PHÁØM
Kỹ thuật sản xuất dầu thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật sản xuất dầu thực vật - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kỹ thuật sản xuất dầu thực vật 9 10 6