Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 2

Được đăng lên bởi baluc-k10a
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé y tÕ

Kü thuËt
s¶n xuÊt d−îc phÈm
TËp II
Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph−¬ng ph¸p sinh tæng hîp
S¸ch ®µo t¹o d−îc sü ®¹i häc
M∙ sè: §20.Z.09
Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng

Nhμ xuÊt b¶n y häc
Hμ néi - 2007

Sưu tầm bởi: 

ChØ ®¹o biªn so¹n
Vô Khoa häc & §μo t¹o, Bé Y tÕ

Chñ biªn:
PGS.TS. Tõ Minh Koãng

C¸c t¸c gi¶ biªn so¹n:
PGS.TS. Tõ Minh Koãng
§µm Thanh Xu©n

HiÖu ®Ýnh:
§µm Thanh Xu©n

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc & §μo t¹o)

2
Sưu tầm bởi: 

Lêi giíi thiÖu
Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o vμ Bé
Y tÕ ®· ban hμnh ch−¬ng tr×nh khung ®μo t¹o ®èi t−îng lμ D−îc sü §¹i häc. Bé
Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tμi liÖu d¹y – häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vμ c¬ b¶n
chuyªn ngμnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn
vÒ chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ.
S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm, tËp 2” ®−îc biªn so¹n dùa trªn
ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña Tr−êng §¹i häc D−îc Hμ Néi trªn c¬ së ch−¬ng
tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhμ gi¸o giμu kinh nghiÖm vμ
t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®μo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n,
hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü
thuËt hiÖn ®¹i vμ thùc tiÔn ViÖt Nam.
S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm, tËp 2” ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn
m«n thÈm ®Þnh s¸ch vμ tμi liÖu d¹y – häc chuyªn ngμnh D−îc sü §¹i häc cña
Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vμo n¨m 2006. Bé Y tÕ ban hμnh lμm tμi liÖu d¹y – häc
®¹t chuÈn chuyªn m«n cña ngμnh y tÕ trong giai ®o¹n 2006-2010. Trong qu¸
tr×nh sö dông, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vμ cËp nhËt.
Bé Y tÕ xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé gi¶ng d¹y ë Bé m«n C«ng
nghiÖp D−îc cña Tr−êng §¹i häc D−îc Hμ Néi ®· giμnh nhiÒu c«ng søc hoμn
thμnh cuèn s¸ch nμy, c¶m ¬n GS. Lª Quang Toμn vμ PGS. TS. Hoμng Minh
Ch©u ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoμn chØnh, kÞp thêi phôc vô cho
c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ.
V× lÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña
®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vμ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn
thiÖn h¬n.

Vô Khoa häc vμ §μo t¹o
Bé Y tÕ

3
Sưu tầm bởi: 

4
Sưu tầm bởi: 

Lêi nãi ®Çu
Cuèn gi¸o tr×nh "Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm" ®−îc biªn so¹n ®Ó gi¶ng
cho sinh viªn §¹i häc D−îc vμo häc kú 8 ®· ®−îc xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt n¨m
2001, gåm 2 tËp. Theo ch−¬ng tr×nh cò, thêi l−îng gi¶ng d¹y m«n häc nμy lμ
qu¸ Ýt so víi nh÷ng kiÕn thøc chung cña D−îc sü §¹i häc. §Æc biÖt trong t×nh
h×nh...
Bé y tÕ
Kü thuËt
s¶n xuÊt dîc phÈm
TËp II
Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph¬ng ph¸p sinh tæng hîp
S¸ch ®µo t¹o dîc sü ®¹i häc
M sè: §20.Z.09
Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng
Nhμ xuÊt b¶n y häc
Hμ néi - 2007
Sưu tm b i:
www.daihoc.com.vn
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 2 - Người đăng: baluc-k10a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm tập 2 9 10 833