Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật sản xuất gốm sứ

Được đăng lên bởi enterphuoc-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

Khoa: C
ô ng n g
h ệ hóa
Đề tài:
Kỹ thuậ
t sản x
u ất gố
GVHD

: Nguy
ễn Thị
Mỹ Hiề
n

m sứ

DANH SÁCH NHÓM
1. Nguyễn Công Định
2. Nguyễn Duy Sơn
3. Huỳnh Hữu Phước

11059751
11223081
11082361

Đề tài:
KỸ THUẬT
SẢN XUẤT GỐM SỨ

Một số hình ảnh về gốm sứ:

NỘI DUNG

1

Khái niệm

2

Nguyên liệu sản xuất gốm

3

Phương pháp tạo dáng sản phẩm

4

Phơi sấy và sửa hàng mộc

5

Quá trình trang trí hoa văn và phủ men

6

Một số sản phẩm gốm sứ

Khái Niệm

- Gốm là danh từ chỉ những sản phẩm được gia công từ
nguyên liệu chủ yếu là cao lanh và đất sét (Al2O3.2SiO2.2H2O)
được tạo hình, sấy và nung đến nhiệt độ kết khối.

cao lanh

đất sét

Chia gốm thành 2 loại

 Gốm thô:

 Gốm mịn (gốm tinh vi, gốm tinh):

+ Vật liệu xây nhà

Sản phẩm có độ kết khối cao, mặt gãy đồng
nhất, cỡ hạt mịn, độ xốp và độ hút nước bé.
Vết mãnh vỡ của xương mịn và sáng. Sản
phẩm được bọc một lớp men mỏng. Đa số
có màu trắng, số khác có màu giống bề ngoài
gốm thô. Đó là:
+ Sản phẩm kết khối cao,

+ Vật liệu lợp

+ Sản phẩm xốp ít cứng hơn

+ Sản phẩm ống sành

+ Vật liệu chịu lửa

+ Sản phẩm trang trí

+ Gốm đặc biệt: dùng trong kĩ thuật radio

Sản phẩm chưa kết khối hoặc kết
khối chưa cao, bề mặt mãnh vỡ thô,
cấu trúc không sít đặc, có hạt cỡ
lớn. Đó là:

Nguyên liệu sản xuất gốm

 Nguyên liệu chính cho sản xuất gốm sứ là:
 Cao lanh
 Đá trường thạch
 Đất sét trắng…

Đất sét trắng

Đất sét trắng

Đất sét trắng

Đất sét trắng
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Cao lanh

Cao lanh
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Phương pháp sản xuất gốm:
Có 3 phương pháp chính:

Phương
pháp
dẻo

Phương
pháp
bán
khô

Phương
pháp
đúc
rót

Sản xuất gốm mịn - sản xuất sứ:

Nguyên liệu: đất sét, thạch anh, cao lanh, tràng thạch. Ngoài ra

sứ của men sứ, người
Men ta
sứdùng đá "tan"
để tăng cường một số Mộc
tính chất
(talk) Mg3[Si4O10](OH)2, đá phấn( CaCO3), đôlômi MgCa(CO3)2

Đất sét

10 - 30%

Cao lanh

40 - 52%

Tràng thạch

10 - 12%

2 - 5%

và một số oxit riêng biệt để tạo các màu cần thiết.

50 - 55%

Thạch anh

30 - 38%

Talk

10%

Phương pháp tạo dáng sản phẩm:

 Tạo dáng bằng tay trên bàn xoay: Sử dụng kĩ thuật
“vuốt tay, be chạch”. Người thợ ngồi trên ghế cao hơn mặt
bàn, dùng chân quay bàn xoay và tay vút đất tạo dáng sản
phẩm. Đất trước khi đưa vào phải vò thật nhuyễn. Sau đó
đặt vào giữa bàn xoay, vỗ cho đất dính chặt ...
K
h
o
a
:
C
ô
n
g
n
g
h
h
ó
a
Đ
t
à
i
:
K
t
h
u
t
s
n
x
u
t
g
m
s
G
V
H
D
:
N
g
u
y
n
T
h
M
H
i
n
Tr ng Đ i h c Công nghi p TP.H Chí Minhườ
kỹ thuật sản xuất gốm sứ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật sản xuất gốm sứ - Người đăng: enterphuoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
kỹ thuật sản xuất gốm sứ 9 10 576