Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật seo onpage

Được đăng lên bởi hoangthienminh-2011
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EBOOK SEO On-Page (On-Site) 2013

Bài viết hưởng ứng cuộc thi Chia sẻ X2 của anh Bình Nguyễn và cũng là mong muốn của mình chia sẻ kiến thức về SEO
cho những bạn theo dõi trên Website và cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu về SEO. Mình cũng đã kết thúc 1 khóa học
về SEO và cũng tìm hiểu thêm, trải nghiệm thêm. Tú hay nói sai và cũng có nhiều việc chưa hiểu rõ bản chất vấn đề vì
vậy mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp của mọi người để hiểu biết của mình được hoàn thiện hơn.
Tổng quan bài viết:
1.
2.
3.
4.
5.

Một số thông số quan trọng cần kiểm tra trước khi SEO.
ON-Page (On-Sites) là gì ?
Một số thẻ Tag HTML cơ bản mà người Seo cần biết.
Phân tích On-Page với phần mềm ISEO
Chia sẻ về quá trình SEO của bản thân.

Phần 1: Một số thông số cần kiểm tra trước khi bạn làm SEO.
Vì sao mình đưa nó lên đầu, bước này tuy đơn giản những nếu bỏ qua nó thì "thắc mắc" có thể phát sinh từ đây. Mình gặp
rất nhiều người hỏi vì sao gõ cả tên website vào mà không lên được TOP thì câu trả lời của nó nằm ở đây (99%).
a,Thông số đầu tiên cần kiểm tra đó là File robots.txt
(Robots.txt là file hướng dẫn cho các con bọ tìm kiếm được đọc nội dung nào, và không được đọc nội dung nào)
Ví dụ 1 file Robots.txt ()
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /forum/
Hãy chú ý đến "Disallow" ý nghĩa của nó là không cho phép đọc thư mục forum. Như trên nếu b ạn khai báo disallow
forum thì GOOGLE hay bất kỳ công cụ tìm kiếm nào sẽ không index các nội dung có trong forum của bạn.
Note về bảo mật: Nên hay không việc đưa thư mục administrator vào đây ? Câu trả lời là không. Khi bạn đưa vào thì
chính bạn đã thông báo cho hacker biết thư mục admin của bạn . (Thử check file robots.txt của Joomla thì sẽ thấy).
b, Kiểm tra thẻ Tag Head.
Thẻ này cũng có thể khai báo noindex. Trong thẻ <heade> </heade>
<meta name="robots" content="noindex">
<meta name="googlebot" content="noindex">
Nó cũng có ý nghĩa giống Robots.txt có nghĩa là không cho con bọ truy cập vào nội dung của bạn và index chúng.
Nếu website của bạn dính 1 trong 2 lỗi này thì chính bạn đã tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi. Có thể do lỗi của người lập
trình (mình đã gặp một người tự cài do không hiểu biết), hoặc do đối thủ của bạn hack website và thay đổi chúng.
Lời khuyên: Trước khi SEO phải kiểm tra, và khi nghi ngờ website bị mất top, hay có dấu hiệu xâm nhập cũng nên kiểm
tra lại một lần.
Phần 2. On -Page (On-Site) là gì ?
Là quá trình tối ưu hóa một trang nội dung để Seo. Bao gồm

1 Nguyễn Cao Tú (Tú Cao...
EBOOK SEO On-Page (On-Site)
2013
1
Nguyn Cao Tú (Tú Cao) wWw.TuoiTreDongAnh.Vn
Bài vi
ết hưởng ứng cuộc thi Chia sẻ X2 của anh Bình Nguyễn và cũng là mong muốn của mình chia sẻ kiến thức về SEO
cho nh
ững bạn theo dõi trên Website và cho tất c mọi người muốn tìm hiểu về SEO. Mình cũng đã kết thúc 1 khóa học
v
ề SEO v
à cũng tìm hiểu
thêm, tr
ải nghiệm th
êm. Tú hay nói sai và cũng có nhiều việc chưa hiểu rõ bản chất vấn đề vì
v
ậy mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp của mọi người để hiểu biết của mình được hoàn thiện hơn.
T
ổng quan bài viết:
1. M
ột số thông số quan trọng cần kiểm tra
trư
ớc khi SEO.
2. ON-Page (On-Sites) là gì ?
3. M
ột số thẻ Tag HTML cơ bản mà người Seo cần biết.
4. Phân tích On-Page v
ới
ph
ần mềm ISEO
5. Chia s
ẻ về quá trình SEO của bản thân.
Ph
ần 1: Một số thông số cần kiểm tra trước khi bạn làm SEO.
Vì sao mình đưa nó lên đầu, bưc này tuy đơn giản những nếu bỏ qua nó thì "thắc mắc" có thể phát sinh từ đây. Mình gp
r
ất nhiều ng
ười hỏi
vì sao gõ c
ả t
ên website vào mà không lên được TOP thì câu trả lời của nó nằm ở đây (99%).
a,Thông s
ố đầu tiên cần kiểm tra đó là File robots.txt
(Robots.txt là file hư
ớng dẫn cho các con bọ t
ìm kiếm được đọc nội dung nào, và không được đọc nội dung nào)
Ví dụ 1 file Robots.txt (http://tuoitredonganh.vn/robots.txt)
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /forum/
Hãy chú ý
đến "
Disallow" ý ngh
ĩa của nó là không cho phép đọc thư mục forum. Như trên nếu b
ạn khai báo disallow
forum thì GOOGLE hay b
ất kỳ công cụ t
ìm kiếm nào s không indexc nội dung có trong forum của bạn.
Note v
ề bảo mật
: Nên hay không vi
ệc đưa thư mục administrator vào đây ? Câu trả lời là không. Khi bạn đưa vào thì
chính b
ạn đ
ã thông
báo cho hacker bi
ết th
ư mục admin của bạn . (Thử check file robots.txt của Joomla thì sẽ thấy).
b, Ki
ểm tra thẻ Tag Head.
Th
ẻ này cũng có thể khai báo noindex. Trong thẻ <heade> </heade>
<meta name="robots" content="noindex">
<meta name="googlebot" content="noindex">
Nó c
ũng có ý nghĩa giống Robots.txt có nghĩa là không cho con bọ truy cập vào nội dung của bạn và index chúng.
N
ếu website của bạn dính 1 trong 2 lỗi n
ày thì chính bạn đã tự đẩy mình ra khỏi cuộc chơi. Có thể do lỗi của người lp
trình (mình đ
ã gp một người tự cài do không hiểu biết), hoặc do đối thủ của bạn hack website và thay đổi chúng.
L
ời khuy
ên:
Trư
ớc khi SEO phải kiểm tra, v
à khi nghi ngờ website bị mất top, hay có dấu hiệu xâm nhập cũng nên kiểm
tra l
ại một lần.
Ph
ần 2. On
-Page (On-Site) là gì ?
Là quá trình t
ối ưu hóa một trang nội dung để Seo. Bao gồm
Kỹ thuật seo onpage - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật seo onpage - Người đăng: hoangthienminh-2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kỹ thuật seo onpage 9 10 790