Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi 41301745
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ Thuật Số

Giảng viên
Trần Hoàng Linh
Bộ môn Điện tử; Khoa Điện-Điện tử
Đại học Bách Khoa TP.HCM
ĐT: 0945-303030
Email: linhtran.ut@gmail.com; linhtran@hcmut.edu.vn
Tác giả soạn slides: Nguyễn Trọng Luật

Nội Dung Tóm Tắt
• Môn học này giới thiệu nhiều chủ đề về các nguyên tắc và
thực hành thiết kế số, bao gồm: hệ thống số; đại số Boole,
các cổng logic, tối thiểu hóa mạch; hệ tổ hợp; bộ nhớ
ROM, RAM và logic khả lập trình, Hệ tuần tự: chốt, flipflop, thanh ghi, bộ đếm, máy trạng thái; các họ vi mạch số;
ngôn ngữ mô tả phần cứng. Giới thiệu chuyển đổi tương
tự-số và tổ chức máy tính.
• Sau khi đạt môn này SV có khả năng hiểu, thiết kế và xây
dựng các hệ thống số tổ hợp và tuần tự.

Sách và Tài Liệu
• John F. Wakerly – Digital Design, Principles and
Practices, 4th Ed–Prentice-Hall, 2006
• Katz and Boriello – Contemporary Logic Design, 2nd Ed.–
Prentice-Hall, 2005
• M. Morris Mano and Charles R. Kime – Logic and
Computer Design Fundamentals, 3rd Ed.–Prentice-Hall,
2004
• Nguyễn Như Anh – Kỹ Thuật Số 1, Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia TP.HCM.
• Hồ Trung Mỹ – Kỹ Thuật Số 2, Nhà xuất bản Đại học
Quốc gia TP.HCM
• Lê Chí Thông – Kỹ Thuật Số cơ khí – Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia TP.HCM
• Bài giảng và bài tập.

Điểm và Cách Đánh Giá
• Kiểm tra giữa kỳ (60 – 90 phút): 20%
• Thi cuối kỳ (120 phút): 80%

Nội Dung Chương Trình
Chương 1: Hệ Thống Số Đếm
Chương 2: Đại Số Boole
Chương 3: Hệ Tổ Hợp
Chương 4: Hệ Tuần Tự
Chương 5: Các Thiết Bị Logic Lập Trình Được (PLD)
Chương 6: Ngôn Ngữ Mô Tả Phần Cứng (VHDL)

Chöông 1: HEÄ THOÁNG SOÁ ÑEÁM – SOÁ NHÒ PHAÂN
I. Caùc heä thoáng soá ñeám:
1. Caùc khaùi nieäm:
- Cô soá (r - radix):
laø soá löôïng kyù töï chöõ soá (kyù soá - digit)
söû duïng ñeå bieåu dieãn trong heä thoáng soá ñeám
- Troïng soá (weight):
ñaïi löôïng bieåu dieãn cho vò trí cuûa 1 con soá
trong chuoãi soá.

Troïng soá = Cô soá Vò trí
- Giaù trò (value):
tính baèng toång theo troïng soá

Giaù trò =  (Kyù soá x Troïng soá)

7

a. Soá thaäp phaân (Decimal):

Cô soá r = 10

4

0

7

.

6

2

5

102

101

100

.

10-1

10-2

10-3

4x102

0x101

7x100

.

6x10-1

2x10-2

5x10-3

400

0

7

.

0.6

0.02

0.005

400 + 0 + 7 + 0.6 + 0.02 + 0.005 = 407.625
b. Soá nhò phaân (Binary):

Cô soá r = 2

1

0

1

.

0

1

1

22

21

20

.

2-1

2-2

2-3

1x22

0x21

1x20

.

0x2-1

1x2-2

1x2-3

4

0

1

.

0

0.25

0.125

4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = 5.375
8

c. Soá thaäp luïc phaân (Hexadecimal):
Hexadecimal Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7

Binary

Cô soá r ...
K
ThutS
Kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Người đăng: 41301745
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 380