Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi tailieu201289
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
365. Cho mạch chốt RS như hình 4.2. Khi S = 0 ; R = 1 thì trạng thái ngõ ra là :
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0
d. Q = 1 ; Q = 1
366. Cho mạch chốt RS như hình 4.2. Khi S = 1 ; R = 0 thì trạng thái ngõ ra là :
.
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0
d. Q = 1 ; Q = 1
367. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 0 ; CLR = 1 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 0 ; Q = 1 .
c. Q = 1 ; Q = 0
d. Q = 1 ; Q = 1

Hình 4.5
368. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 0 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0
d. Q = 1 ; Q = 1
369. Cho D-FF như hình 4.5. Ngõ vào xung clock (CLK) tác động bằng:
a. Mức thấp
b. Mức cao
c. Cạnh xuống
d. Cạnh lên
370. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 1 , D = 0, nếu CLK được kích bằng cạnh lên
thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 1
b. Q = 1 ; Q = 0
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)

371. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 1 , D = 1, nếu CLK được kích bằng cạnh lên
thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 1
b. Q = 1 ; Q = 0
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)
372. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 1 , D = 0, nếu CLK được kích bằng cạnh
xuống thì
trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 1 ; Q = 1
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)
373. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 1 , D = 1, nếu CK được kích bằng cạnh
xuống thì
trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 1
b. Q = 1 ; Q = 1
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)
374. Cho JK-FF như hình 4.6. Khi PR = 0 ; CLR = 1 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0
b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0
d. Q = 1 ; Q = 1
375. Cho JK-FF như hình 4.6. Khi PR = 1 ; CLR = 0 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ;
Q=0
c. Q = 1 ; Q = 0

.
b. Q = 0 ; Q = 1
d. Q = 1 ; Q = 1

376. Cho JK-FF như hình 4.6. Ngõ vào xung clock (CK) tác động bằng:

Hình 4.6
a. Mức thấp
b. Mức cao
c. Cạnh xuống
d. Cạnh lên
377. Cho JK-FF như hình 4.6. Khi PR = 1 ; CLR = 1 ; J = K = 0, nếu CK được kích bằng cạnh
xuống thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 1
b. Q = 1 ; Q = 0
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)

378. Cho JK-FF như hình 4.6. Khi PR = 1 ; CLR = 1 ; J = 0 ; K = 1, nếu CK được kích bằng
cạnh
xuống ...
365. Cho mạch chốt RS như hình 4.2. Khi S = 0 ; R = 1 thì trạng thái ngõ ra là :
a. Q = 0 ; Q = 0 b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0 d. Q = 1 ; Q = 1
366. Cho mạch chốt RS như hình 4.2. Khi S = 1 ; R = 0 thì trạng thái ngõ ra là :
.
a. Q = 0 ; Q = 0 b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0 d. Q = 1 ; Q = 1
367. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 0 ; CLR = 1 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0 b. Q = 0 ; Q = 1 .
c. Q = 1 ; Q = 0 d. Q = 1 ; Q = 1
Hình 4.5
368. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 0 thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 0 b. Q = 0 ; Q = 1
c. Q = 1 ; Q = 0 d. Q = 1 ; Q = 1
369. Cho D-FF như hình 4.5. Ngõ vào xung clock (CLK) tác động bằng:
a. Mức thấp b. Mức cao c. Cạnh xuống d. Cạnh lên
370. Cho D-FF như hình 4.5. Khi PR = 1 ; CLR = 1 , D = 0, nếu CLK được kích bằng cạnh lên
thì trạng thái ngõ ra là:
a. Q = 0 ; Q = 1 b. Q = 1 ; Q = 0
c. Không đổi trạng thái (giữ nguyên trạng thái trước đó)
d. Đổi trạng thái (đảo trạng thái trước đó)
Kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Người đăng: tailieu201289
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 24