Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi vukhanh280193
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Kỹ Thuật Số

-

Mã môn học: 20242026

-

Số tín chỉ: 02

-

Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học

-

Loại môn học:


Bắt buộc: 



Lựa chọn:

-

Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Giải tích mạch điện

-

Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

-



Nghe giảng lý thuyết

: 20 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 10 tiết



Thảo luận

: 15 tiết



Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết



Hoạt động theo nhóm

: tiết



Tự học

: 60 giờ

Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Cơ – Điện – Điện tử, Bộ môn Điện tử viễn
thông

2. Mục tiêu của môn học
-

Kiến thức: Nắm được các kíến thức cơ bản và đầy đủ nhất về các vấn đề:

-

Thiết kế hệ tổ hợp
Thiết kế hệ tuần tự
Công cụ CAD hỗ trợ trong thiết kế
Đây là môn học tiên quyết của môn học “Thí nghiệm Điện tử số, Vi xử lý…”
mà SV sẽ được dịp kiểm chứng lại những kiến thức lý thuyết của mình.
Kỹ năng:
o
o
o
o

o Do môn học Điện tử số là một môn học cơ bản và có vai trò quan trọng trong
chương trình đào tạo đại học các ngành kỹ thuật. Môn học này giúp sinh viên

-

kỹ năng hệ thống các phần tử cơ bản cần dùng trong các mạch điện tử số, kết
hợp với một số mạch điển hình, giải thích các khái niệm cơ bản về mạch logic
điện tử số, các phương pháp phân tích cũng như các phương pháp thiết kế
logic cơ bản. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản này sẽ nhằm tạo tiền đề cho
những môn học kế tiếp cũng như giúp SV tiếp cận các vấn đề hiện đại, đồng
thời liên hệ với thực tế kỹ thuật, từ đó giúp SV nắm vũng được những vấn đề
cốt lõi của kỹ thuật điện tử số, tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề kỹ
thuật trong thực tế.
Thái độ, chuyên cần: : Hoàn thành các bài tập được giao về nhà, chuẩn bị bài trước
khi lên lớp. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Có thái độ nghiêm túc và chăm
chỉ trong học tập, cũng như trong nghiên cứu khoa học, mạnh dạn áp dụng các kiến
thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế.

3. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)
Chương trình môn học Kỹ thuật số cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống số
đếm và mã số học, các lý thuyết cơ sở về đại số logic, các bước thiết kế hệ tổ hợp,
các bước thiết kế hệ tuần tự, cụ thể như hệ giải mã, mã h...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CƠ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ)
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Kỹ Thuật Số
- Mã môn học: 20242026
- Số tín chỉ: 02
- Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học
- Loại môn học:
Bắt buộc:
Lựa chọn:
- Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Giải tích mạch điện
- Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết
Làm bài tập trên lớp : 10 tiết
Thảo luận : 15 tiết
Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết
Hoạt động theo nhóm : tiết
Tự học : 60 giờ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Điện Điện tử, Bộ môn Điện tử viễn
thông
2. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Nắm được các kíến thức cơ bản và đầy đủ nhất về các vấn đề:
o Thiết kế hệ tổ hợp
o Thiết kế hệ tuần tự
o Công cụ CAD hỗ trợ trong thiết kế
o Đây môn học tiên quyết của môn học “Thí nghiệm Điện tử số, Vi xử lý…”
mà SV sẽ được dịp kiểm chứng lại những kiến thức lý thuyết của mình.
- Kỹ năng:
o Do môn học Điện tử số một môn học cơ bảnvai trò quan trọng trong
chương trình đào tạo đại học các ngành kỹ thuật. Môn học này giúp sinh viên
Kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật số - Người đăng: vukhanh280193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 700