Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật số

Được đăng lên bởi tonghoangduy1503
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CAÙC COÅNG LOGIC CÔ BAÛN
I/ HAØM LOGIC VAØ (AND) , HOAËC (OR) ,KHOÂNG (NOT).
1/ Coång logic .
Goïi A laø bieán soá nhò phaân coù möùc logic laø 0 hoaëc 1, vaø Y laø
moät bieán soá nhò phaân tuøy thuoäc vaøo A: Y= f(A).
Trong tröôøng hôïp naøy coù hai khaû naêng xaûy ra:
- Y = A, A= 0 thì Y = 0
hay A= 1 thì Y = 1
- Y = A
A= 0 thì Y = 1
hay A= 1 thì Y = 0
Khi Y tuøy thuoäc vaøo hai bieán soá nhò phaân A, B
Y = f(A,B)
bieán soá A,B chæ coù theå laø 0 hay 1 neân A vaø B chæ coù theå
taïo ra 4 toå hôïp khaùc nhau laø:
A
B
0 0
0 1
1 0
1 1
Baûng lieät keâ taát caû caùc toå hôïp khaû cuûa caùc bieán soá vaø
haøm soá töông öùng goïi laø baûng söï thaät. Khi coù 3 hay nhieàu bieán
soá (A,B ,C) soá löôïng haøm soá khaû dó taêng nhanh.
Maïch ñieän töû thöïc hieän quan heä logic :
Y = f(A ) hay Y = f(A,B).
ØMaïch
A
B
Y
Kỹ thuật số - Trang 2
Kỹ thuật số - Người đăng: tonghoangduy1503
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ thuật số 9 10 362