Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió

Được đăng lên bởi Pham Phuc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI NIỆM CHUNG

Chương I:

1. KHÔNG KHÍ VÀ ĐẶC TÍNH CỦA NÓ.
Không khí là một môi trường mà con người suốt cuộc đời sống, làm việc và
nghỉ ngơi trong đó. Sức khoẻ, tuổi thọ và cảm giác nhiệt của con người phụ thuộc
vào thành phần hỗn hợp của không khí, độ trong sạch và đặc tính lý hoá của nó.
Ta có thể khẳng định rằng môi trường không khí vô cùng quan trọng và
không thể thiếu được đối với sự sống của con người và các hệ sinh thái khác.
Nhiệm vụ của kỹ thuật thông gió là phải tạo ra môi trường không khí thật
trong sạch có đầy đủ các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không
khí… phù hợp với yêu cầu mong muốn của con người và đáp ứng được yêu cầu
công nghệ của các nhà máy.

1.1. Thành phần hoá học của không khí.
Không khí là hỗn hợp của nhiều chất khí mà chủ yếu là khí nitơ, Ôxy và một
ít hơi nước. Ngoài ra trong không khí còn chứa một lượng nhỏ các chất khí khác
như cacbonnic, các chất khí trơ: Acgon, Nêon, Hêli, Ôzon… bụi, hơi nước và các vi
trùng.
Không khí chứa hơi nước gọi là không khí ẩm. Ngược lại là không khí khô.
Thành phần hoá học của không khí khô tính theo phần trăm (%) thể tích và
trọng lượng cho ở bảng1.1
Bảng 1-1 thành phần hoá học của không khí
Loại khí

Ký hiệu

Tỉ lệ % theo thể tích
Thể tích

Trọng lượng

Ni-tơ

N2

78.08

75.6

Ô- xy

O2

20.95

23.1

Argôn

Ar

0.93

1.286

Các bônic

CO2

0.03

0.046

Nêôn, Hêli

Ne, He

Không đáng kể

Không đáng kể

Kríptôn, xenon

Kr, Xe

Không đáng kể

Không đáng kể

Hyđrô, Ôzôn

H2, O3

Không đáng kể

Không đang kể

1

Thành phần hơi nước trong không khí ẩm thay đổi theo thời tiết, theo vùng
địa lý và theo thời gian trong ngày, trong năm.
Trên đây là thành phần tự nhiên của không khí sạch. Trong thực tế do hoạt
động sinh hoạt, hoạt động công nghiệp và hoạt dộng giao thông vận tải của con
người cũng như do tự nhiên mà trong không khí còn có nhiều chất khí độc: SO2,
NO2, NH3, H2S, CH4… và hại làm ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người và sinh
vật nói chung.

1.2. Các thông số lý học của không khí ẩm.
Chúng ta coi không khí ẩm là hỗn hợp của không khí khô và hơi nước. Trong
phạm vi sai số cho phép của kỹ thuật ta có thể xem không khí ẩm là hỗn hợp của 2
chất khí lý tưởng, do đó tuân theo định luật Bon Mariot và Gay Lutxac viết phương
trình trạng thái của chúng như sau:
Đối với 1 kg không khí: PV = RT

(1-1)

Đối với G kg không khí: PV = GRT

(1-2)

Tron đó:

+ P: Áp suất của chất khí [ mmHg; KG/m2]
+ V: Thể tích đơn vị của chất khí. [m3
+ T: Nhiệt độ tuyệt đối của chất khí [0K].
T = t + 273...
Chương I: KHÁI NIM CHUNG
1. KHÔNG KHÍ VÀ ĐẶC TÍNH CA NÓ.
Không khí là mt môi trường mà con người sut cuc đời sng, làm vic và
ngh ngơi trong đó. Sc kho, tui th và cm giác nhit ca con người ph thuc
vào thành phn hn hp ca không khí, độ trong sch và đặc tính lý hoá ca nó.
Ta có th khng định rng môi trường không khí vô cùng quan trng và
không th thiếu được đối vi s sng ca con người và các h sinh thái khác.
Nhim v
ca k thut thông gió là phi to ra môi trường không khí tht
trong sch có đầy đủ các thông s: nhit độ, độ m, tc độ chuyn động ca không
khí… phù hp vi yêu cu mong mun ca con người và đáp ng được yêu cu
công ngh ca các nhà máy.
1.1. Thành phn hoá hc ca không khí.
Không khí là hn hp ca nhiu cht khí mà ch yếu là khí nitơ, Ôxy và mt
ít hơi nước. Ngoài ra trong không khí còn cha mt lượng nh các cht khí khác
như cacbonnic, các cht khí trơ: Acgon, Nêon, Hêli, Ôzon… bi, hơi nước và các vi
trùng.
Không khí cha hơi nước gi là không khí m. Ngược li là không khí khô.
Thành phn hoá hc ca không khí khô tính theo phn trăm (%) th tích và
trng lượng cho bng1.1
Bng 1-1 thành phn hoá hc ca không khí
T l % theo th tích
Loi khí Ký hiu
Th tích Trng lượng
Ni-tơ
Ô- xy
Argôn
Các bônic
Nêôn, Hêli
Kríptôn, xenon
Hyđrô, Ôzôn
N
2
O
2
Ar
CO
2
Ne, He
Kr, Xe
H
2
, O
3
78.08
20.95
0.93
0.03
Không đáng k
Không đáng k
Không đáng k
75.6
23.1
1.286
0.046
Không đáng k
Không đáng k
Không đang k
1
Kỹ thuật thông gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió - Người đăng: Pham Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 9 10 111