Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió 2

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. TÁC DỤNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI
VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT.
3.1 Tác dụng của môi trường không khí đến con người.
3.1.1 Phương trình cân bằng nhiệt giữa cơ thể với môi trường.
Giữa cơ thể với môi trường luôn trao đổi nhiệt cho nhau. Phương trình cân
bằng nhiệt được viết như sau:
M ± Qbx ± QĐL ± QMT -Qmh +QLV ± ∆Q = 0 (1-18)
a. M[ Kcal/h]: Lượng nhiệt do các quá trình sinh lý trong cơ thể sinh ra. Lượng
nhiệt M phụ thuộc vào:
- Đặc điểm sinh lý của cơ thể, lứa tuổi.
- Trạng thái và mức độ lao động.
- Tình trạng sức khoẻ.
- Mức độ ăn mặc.
Thông lượng nhiệt M được tra bảng.
Bảng 1-2: Lượng nhiệt do quá trình sinh lý trong cơ thể sinh ra
Dạng công việc

M

Dạng công việc

h]

(Kcal/h)
-Đánh máy chữ,sữ dụng máy công

1-Người ở trạng thái yên
- Nằm

70

- Ngồi

75-80

- Đứng
- Đứng nghiêm

85
90-100

cụ,các công việc tương đương.

120-170

- Công tác đúc (luyện kim)

150-250

- Đào đất rèn

250-420

3-Lao động trí óc.
- Đọc sách

2-Lao động chân tay
-May máy, sắp chữ (in)

M[Kcal/

100-120

100

- Giảng bài

170-270

14

b. Lượng nhiệt cơ thể trao đổi với môi trường bằng bức xạ:
Qbx = 2,16(35-tbx) [Kcal/h] (1-19)
-2,16: hệ số
- 35 = tda: nhiệt độ bề mặt da.
- tbx [0C]: nhiệt độ bức xạ trong phòng.
tbx =

∑ Fiτi
∑ Fi

(1-20)

Fi và τi: Diện tích và nhiệt độ bề mặt của kết cấu thứ I trong phòng.
c. Lượng nhiệt cơ thể trao đổi bằng đối lưu.
QĐL = 8,89 v (35-tk)

[Kcal/h]

-

v: vận tốc gió trong phòng (m/s)

-

tk: Nhiệt độ không khí trong phòng (0C)

-

(1-21)

35 = tda: nhiệt độ bề mặt da.

d. Lượng nhiệt do bức xạ mặt trời chiếu vào:
QMT = (1-a) I FCT [Kcal/h] (1-22)
- a: Hệ số phản bức xạ của bề mặt da hay quần áo phụ thuộc vào màu sắc. Ví dụ:
+ Da màu trắng: a = 0,45
+ Da màu vàng: a = 0,4
+ Da màu đen: a= 0,16÷0,22
- I [Kcal/m2h]: Cường độ bức áo màu trắng: a = 0,75. Bức xạ của mặt trời chiếu vào
người tra bảng theo tài liệu khí hậu của địa phương.
- FCT (m2): Diện tích bề mặt cơ thể chịu bức xạ mặt trờivà có thể lấy như sau:
+ Khi đứng: F = 0,6. m2
+ Khi ngồi: F = 0,25 m2

15

e. Lượng nhiệt mà cơ thể trao đổi với mặt trời do bốc hơi mồ hôi.
Qmh = 29,1.v0,8(42-eT)

[Kcal/h]

(1-23)

- v(m/s): vận tốc gió trong phòng.
- eT(mmHg): áp suất riêng của hơi nước trong không khí.
- 42: áp lực riêng của hơi nước bão hoà trên bề mặt da.
f: Lượng nhiệt tổn hao cho lao động cơ học của con người: Lượng nhiệt này chiếm
từ 20÷35% lượng nhiệt do sinh lý sinh ra của con người và được tính:
Qlđ = 0,2 (M-My)

(1-24)

- M[Kcal/h]: lượng nhiệt do quá trình sin...
3. TÁC DNG CA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN CON NGƯỜI
VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SN XUT.
3.1 Tác dng ca môi trường không khí đến con người.
3.1.1 Phương trình cân bng nhit gia cơ th vi môi trường.
Gia cơ th vi môi trường luôn trao đổi nhit cho nhau. Phương trình cân
bng nhit được viết như sau:
M
± Qbx Q±
ĐL
±
Q
MT
-Q
mh
+Q
LV
±
Q = 0 (1-18)
a. M[ Kcal/h]: Lượng nhit do các quá trình sinh lý trong cơ th sinh ra. Lượng
nhit M ph thuc vào:
- Đặc đim sinh lý ca cơ th, la tui.
- Trng thái và mc độ lao động.
- Tình trng sc kho.
- Mc độ ăn mc.
Thông lượng nhit M được tra bng.
Bng 1-2: Lượng nhit do quá trình sinh lý trong cơ th sinh ra
Dng công vic Dng công vic M[Kcal/
h]
1-Người trng thái yên
- Nm
- Ngi
- Đứng
- Đứng nghiêm
2-Lao động chân tay
-May máy, sp ch (in)
M
(Kcal/h)
70
75-80
85
90-100
100-120
-Đánh máy ch,s dng máy công
c,các công vic tương đương.
- Công tác đúc (luyn kim)
- Đào đất rèn
3-Lao động trí óc.
- Đọc sách
- Ging bài
120-170
150-250
250-420
100
170-270
14
Kỹ thuật thông gió 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió 2 - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 2 9 10 997