Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió 5

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chúng ta có tất cả 6 phương trình với 6 ẩn số Q, K, α1, α4, t3, t2. Giải hệ thống 6
phương trình đó bằng phương pháp giải tích rất lâu. Để đơn giản người ta giải bằng
phương pháp gần đúng kết hợp với đồ thị được tiến hành như sau:
+ Nhận (giả thiết) nhiệt độ bề mặt trong của thành lò là t2 = t1 – 5 0C
+ Giải thiết nhiệt độ bề mặt ngoài của lò là t3.
+ Xác định hệ số trao đổi nhiệt α4 theo công thức 3-23
+ Tính lượng nhiệt toả trên 1m2mặt ngoài của thành lò theo công thức (3-28)
q = α4(t3 - t4)

(kcal/m2h)

- Kiểm tra lượng nhiệt truyền qua 1m2 bề dày của thành lò theo công thức:
q”= k1(t2 – t3)

(kcal/m2h)

(3-29)

Trong đó:
k1=

1

∑

δ
λ

(Kcal/m2h0C)

(3-30)

- Thành lập phương trình cân bằng nhiệt theo nguyên tắc:
Lượng nhiệt truyền qua 1 m2 thành lò bằng lượng nhiệt truyền qua 1 m2 từ
mặt ngoài của thành lò ra không khí xung quanh.
K1(t2 – t3) = α4(t3-t4) (3-25)
Nếu điều kiện cân bằng trên thoả mãn thì giả thiết nhiệt độ t2 và t3 là đúng.
Nếu điều kiện trên không cân bằng thì giả thiết t2 và t3 là sai và phải giả thiết và lặp
lại quá trình tính từ đầu. Nếu lần thứ 2 cũng không đạt điều kiện cân bằng thì ta
dùng kết quả của hai lần tính vừa rồi mà tìm lượng nhiệt toả ra bằng phương pháp
đồ thị (hình 3-6)

53

Hình 3.6

Trên trục hoành ứng với giả thiết lần 1 và lần 2 của nhiệt độ t3. Ta đặt các trị
số q’ và q” rồi nối các điểm tương ứng với nhau thành 2 đường thẳng.Các đường
q’và q” của hai lần giả thiết cắt nhau tại điểm M, điểm này sẽ cho ta biết nhiệt độ
thực trên bề mặt ngoài t3 và lượng nhiệt do lò toả ra. Sở dĩ ta nối bằng các đường
thẳng vì khi hệ số k1 và nhiệt độ t2 không đổi thì lượng nhiệt q” tỷ lệ theo quy luật
đường thẳng với nhiệt độ trên bề mặt bên ngoài.
Ví dụ: Xác định lượng nhiệt toả ra qua thành lò nung khi biết:
+Nhiệt độ bên trong lò nung: t1 = 12000C
+Nhiệt độ không khí xung quanh: t4 = 270C
+Bề mặt thành lò: δ 1 = 480 mm, λ1 = 1,1 (kcal/mh0C)
δ 2 = 115 mm, λ 2 = 0,17 (kcal/mh0C)

+Diện tích bề mặt thành lò: F = 10 m2.
Giải:
a.Giả thiết nhiệt độ bên trong thành lò: t2 = t1 – 5= 1200 – 5 = 1195 0C
b.Giả thiết nhiệt độ trên bề mặt ngoài thành lò: t3 = 150 0C (giả thiết lần 1)
c.Xác định α4. Dùng công thức 3-23 ta có
α4 = 2,2(150-27)0,25 +

4,2 ⎡ 150 + 273 4
27 + 273 4 ⎤
⎢( 100 ) − ( 100 ) ⎥ = 15,49
150 − 27 ⎣
⎦

(Kcal/m2h0C)
54

d.Xác định lượng nhiệt toả ra từ 1 m2 bề mặt bên ngoài của lò nung
q’(1)= α4(t3 - t4) = 15,49(150-27)= 1905 (Kcal/m2h)
e.Xác định hệ số truyền nhiệt k1 theo công thức (3-30)
k1 =

1

δ

∑λ

=

1
0,48 0,115...
53
Chúng ta có tt c 6 phương trình vi 6 n s Q, K, α
1
, α
4
, t
3
, t
2
. Gii h thng 6
phương trình đó bng phương pháp gii tích rt lâu. Để đơn gin người ta gii bng
phương pháp gn đúng kết hp vi đồ th được tiến hành như sau:
+ Nhn (gi thiết) nhit độ b mt trong ca thành lò là t
2
= t
1
– 5
0
C
+ Gii thiết nhit độ b mt ngoài ca lò là t
3
.
+ Xác định h s trao đổi nhit α
4
theo công thc 3-23
+ Tính lượng nhit to trên 1m
2
mt ngoài ca thành lò theo công thc (3-28)
q = α
4
(t
3
- t
4
) (kcal/m
2
h)
- Kim tra lượng nhit truyn qua 1m
2
b dày ca thành lò theo công thc:
q”= k
1
(t
2
– t
3
) (kcal/m
2
h) (3-29)
Trong đó:
k
1
=
λ
δ
1
(Kcal/m
2
h
0
C) (3-30)
- Thành lp phương trình cân bng nhit theo nguyên tc:
Lượng nhit truyn qua 1 m
2
thành lò bng lượng nhit truyn qua 1 m
2
t
mt ngoài ca thành lò ra không khí xung quanh.
K
1
(t
2
– t
3
) = α
4
(t
3
-t
4
) (3-25)
Nếu điu kin cân bng trên tho mãn thì gi thiết nhit độ t
2
và t
3
đúng.
Nếu điu kin trên không cân bng thì gi thiết t
2
và t
3
là sai và phi gi thiết và lp
li quá trình tính t đầu. Nếu ln th 2 cũng không đạt điu kin cân bng thì ta
dùng kết qu ca hai ln tính va ri mà tìm lượng nhit to ra bng phương pháp
đồ th (hình 3-6)
Kỹ thuật thông gió 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió 5 - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 5 9 10 151