Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió part 4

Được đăng lên bởi Pham Phuc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
c, Đối với nền: việc tính toán truyền nhiệt qua nền rất phức tạp và thường
dùng phương pháp tính toán gần đúng phù hợp với thực nghiệm. Ta chia nên ra
thành bốn dải (hình 3-1) dọc theo tường ngoài theo thứ tự I,II,III,IV từ ngoài vào
trong. Dải I,II, và III mỗi dải rộng 2m, riêng dải IV là dải cuối cùng theo phần diện
tích còn lại. Dải I các góc được tính 2 lần vì ở đó có sự truyền nhiệt qua nền ra 2
phía

Hình 3.1
+Đối với nền tầng một ta chia như hình 3-2a
+Đối với nền tầng hầm ta chia như hình 3-2b.

Hình 3.2a

Hình 3.2b
40

Về cấu tạo nền chia thành nhiều loại, về phương diện truyền nhiệt có thể
phân thành nền cách nhiệt, nền không cách nhiệt hay nền đặt trên gối tựa.
*Đối với nền không cách nhiệt (tức là lớp vật liệu của nền có λ >1
Kcal/mh0C) và khi đó hệ số truyền nhiệt k của các dải lấy như sau:
Dải I có KI= 0.4 và RI = 2,5 (m2h0C/ kcal)
Dải II có KI= 0.2 và RII = 5 (m2h0C/ kcal)
Dải III có KIII=0.1 và RIII = 10 (m2h0C/ kcal)
Dải I có KIV= 0.06 và RIV = 16,5 (m2h0C/ kcal)
*Đối với nền cách nhiệt: tức là nền có một trong các lớp vật liệu có hệ số λ <
1 Kcal/mh0C thì nhiệt trở của các lớp nền cách nhiệt được tính như sau:
RiCN = RiKCN +
Trong đó:

δ'
(3-6)
λ'

- RiCN: nhiệt trở của các dải nền cách nhiệt.
- RiKCN: nhiệt trở của các dải nền không cách nhiệt.
- δ ' , λ' : Bề dày và hệ số dẫn nhiệt của lớp nền cách nhiệt, tức là

lớp có λ < 1 Kcal/mh0C
* Đối với nền đặt trên gối tựa, ta cũng chia thành các dải như trên, nhưng
nhiệt trở được xác đinh theo công thức
Rigối =

CN

Ri
0.85

(3-7)

1.1.3 - Hiệu số nhiệt độ tính toán ∆ttt (0C)
Hiệu số nhiệt độ tính toán giữa không khí bên trong và bên ngoài nhà được
xác định theo công thức.
∆ttt = Ψ(tttT – tttN )

(0C)

Trong đó:

41

tttt: Nhiệt độ bên tính toán trong nhà. Nhiệt độ này đã được tiêu chuẩn hoá
tuỳ theo mùa, tuỳ theo tính chất và công dụng của từng loại nhà, từng loại phân
xưởng.
tNtt: Nhiệt độ bên ngoài nhà, trị số nhiệt độ này luôn thay đổi theo từng mùa
trong năm, từng ngày trong tháng và từng giờ trong ngày nên ta phải chọn sao cho
phù hợp.Nhiệt độ tính toán của không khí ngoài trời về mùa hè(tHN)thường được lấy
theo nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất(đo vào tháng 6 hay tháng 7)đo vào lúc
13 giờ.
Nhiệt độ tính toán ngoài nhà về mùa đông (tDN)dùng để “tính toán thống kế
thông gió”được lấy bằng nhiệt độ độ tối thấp trung bình của tháng lạnh nhất(tháng 1
và tháng 12)
φ: Hệ số kể đến vị trí tương đối của kết cấu so với không khí ngoài nhà.Hệ
số này được xác định theo từng trường hợp cụ th...
40
c, Đối vi nn: vic tính toán truyn nhit qua nn rt phc tp và thường
dùng phương pháp tính toán gn đúng phù hp vi thc nghim. Ta chia nên ra
thành bn di (hình 3-1) dc theo tường ngoài theo th t I,II,III,IV t ngoài vào
trong. Di I,II, và III mi di rng 2m, riêng di IV là di cui cùng theo phn din
tích còn li. Di I các góc được tính 2 ln vì đó có s truyn nhit qua nn ra 2
phía
+Đối vi nn tng mt ta chia như hình 3-2a
+Đối vi nn tng hm ta chia như hình 3-2b.
Hình 3.1
Hình 3.2a Hình 3.2b
Kỹ thuật thông gió part 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió part 4 - Người đăng: Pham Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió part 4 9 10 573