Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thông gió

Được đăng lên bởi nguyen-phi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để giảm bớt nhược điểm đó thường phải bố trí theo kiểu xen kẽ lệch hướng gió
thổi (hình 6-14) cách bố trí này làm giảm nhỏ các vùng gió quẩn các nhà đều nhận
được không khí trong lành của gió đưa đến.
Hình 6-16

III. TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN
1. Các giả thiết và phương trình cơ bản trong tính toán.
Tính toán thông gió tự nhiên được trình bày dưới hai bài toán cơ bản.
- Bài toán A. Để đảm bảo lưu lượng không khí thông gió theo yêu cầu tính toán
(chương 2) cần phải tìm được diện tích cho không khí vào nhà Fv, và diện tích không
khí thoát ra ngoài Fr.
- Bài toán B. Ngược lại của bài toán A, tức là khi đã biết được diện tích cửa vào
Fv và cửa ra Frộng rãi cần phải kiểm tra lại lưu lượng không khí trao đổi là bao nhiêu
có thể đảm bảo thông gió không
a. Để đơn giản trong tính toán ta chấp nhận những giả thiết sau.
-Qúa trình nguyên cứu đã ổn định các nhân tố ảnh hưởng đến không khí tự
nhiên trong thời gian nguyên cứu là không đổi.
- Xem nhiệt độ không khí chỉ thay đổi theo chiều cao nhà còn theo chiều rộng
và chiều dài của nhà thì nhiệt độ không khí không đổi.
105

- Áp suất trên mặt phẳng ngang là không đổi, sự thay đổi áp suất từ mặt phẳng
ngang này đến mặt phẳng ngang khác phù hợp với quy luật tĩnh lực học chất khí.
- Trên đường đi của không khí không có chướng ngại vật (như máy móc thiết
bị) và không xét đến ảnh hưởng của dòng không khí gần nguồn nhiệt trong nhà.
- Không xét đến ảnh hưởng của lượng không khí rò qua các khe hở ở tường và
mái.
- Trị số các hệ khi động của gió thu được trên mô hình (cửa đóng kín) vẫn
không thay đổi khi đưa vào tính toán thực (cửa mở).
b. Phương trình cơ bản trong tính toán.
Trong tính toán thông gió tự nhiên phải xuất phát từ hai phương trình cơ bản
sau.
- Phương trình cân bằng lưu lượng, lưu lượng không khí vào nhà bằng lưu
lượng không khí ra khỏi nhà trong một đơn vị thời gian.

∑L

V

= ∑ Lr (kg/h)

(6-7)

- Phương trình cân bằng nhiệt, tổng số lượng nhiệt độ không khí từ ngoài vào
và nhiệt thừa trong nhà bằng lưu lượng nhiệt do không khí mang ra ngoài nhà trong
một đơn vị thời gian.

∑ I L +∑Q
v V

th

= ∑ I r Lr (kg/h) (6-8)

2. Tính toán thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt độ.
Như trình bày ở trên dưới tác dụng của nhiệt thừa bên trong nhà sẽ tạo nên mặt
phẳng trung hoà mà tại đấy áp suất bên trong và bên ngoài nhà cân bằng nhau. Phân bố
áp suất trên tường đứng về phía dưới mặt phẳng trung hoà là áp suất. dương và trên
mặt phẳng trung hoà là âm. Do đó sự chênh lệc áp suất giữa bên trong và bên ngoài
nên xuất hi...
105
Để gim bt nhược đim đó thường phi b trí theo kiu xen k lch hướng gió
thi (hình 6-14) cách b trí này làm gim nh các vùng gió qun các nhà đều nhn
được không khí trong lành ca gió đưa đến.
Hình 6-16
III. TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ T NHIÊN
1. Các gi thiết và phương trình cơ bn trong tính t
oán.
Tính toán thông gió t nhiên đưc trình bày dưới hai bài toán cơ bn.
- Bài toán A. Để đảm bo lưu lượng không khí thông gió theo yêu cu tính toán
(chương 2) cn phi tìm được din tích cho không khí vào nhà F
v
, và din tích không
khí thoát ra ngoài F
r
.
- Bài toán B. Ngược li ca bài toán A, tc là khi đã biết được din tích ca vào
Fv và ca ra Frng rãi cn phi kim tra li lưu lượng không khí trao đổi là bao nhiêu
có th đảm bo thông gió không
a. Để đơn gin trong tính toán ta chp nhn nhng gi thiết sau
.
-Qúa trình nguyên cu đã n định các nhân t nh hưởng đến không khí t
nhiên trong thi gian nguyên cu là không đổi.
- Xem nhit độ không khí ch thay đổi theo chiu cao nhà còn theo chiu rng
và chiu dài ca nhà thì nhit độ không khí không đổi.
Kỹ thuật thông gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thông gió - Người đăng: nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật thông gió 9 10 180