Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật thủy lực và khí nén

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 13685 lần   |   Lượt tải: 108 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

MOÂN HOÏC:KYÕ THUAÄT THUYÛ LÖÏC VAØ KHÍ NEÙN.

Ngöôøi bieân soaïn:Ths.Phuøng chaân Thaønh
Boä moân Cheá taïo maùy, Khoa cô khí.
(Chöông trình giaûng daïy cho lôùp kyõ sö taøi naêng ).

CAÙ ÖNG DUÏ G
C Ù
N
MÁY ÉP THỦY
LỰC

1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

2

GIỚI THIỆU MÔN HỌC.
MÔN HỌC KỸ THUẬT THUỶ LỰC VÀ KHÍ NÉN
( FLUID POWER )
Ffluid power = Hydraulic power + Pneumatic.
-Hydraulic power:Truyền động thuỷ lực
-Pneumatic
: Truyền động khí nén.
I. Nội dung môn học:Trình bày kiến thức cơ bản về các
phần tử, linh kiện,thiết bị thuỷ lực và khí nén.
Phương pháp tính toán,thiết kế các mạch thuỷ lực
,khí nén cơ bản.
Môn học gồm có 3 phần cả lý thuyết và thí nghiệm
thực hành.:
-Phần I: Truyền động thuỷ lực (lý thuyết).
-Phần II: Truyền động khí nén (lý thuyết).
-Phần thí nghiệm thực hành :Tại phòng thí
nghiệm.
II.Yêu cầu: Hoàn thành phần thí nghiệm là điều kiện
tiên quyết để được dự thi cuối học kỳ.
III.Tài liệu tham khảo:
1.MICHAEL J.PINCHES – JOHN.ASHBY.
POWER HYDRAULICS.
2.KHÍ NÉN. Dịch giả Phan Đình Huấn, dịch từ
nguyên bản tiếng Pháp .Trung tâm bảo dưỡng
công nghiệp.
3.Nguyễn Ngọc Cẩn.Truyền động dầu ép trong máy
cắt Kim loại. Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

CAÙ ÖNG DUÏ G
C Ù
N
MÁY ÉP THỦY
LỰC

CAÙ ÖNG DUÏ G CUÛ HEÄ NG
C Ù
N
A
THOÁ
ÑIEÀ KHIEÅ THUÛ LÖC
U
N
Y Ï
THIẾT BỊ NGOẠM

3

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

4

PHẦN I: TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC.

CHƯƠNG1:
ĐẠI CƯƠNG VỀ TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC
(INTRODUCTION)
1.1.Các nguyên lý thuỷ lực.
1.1.1.Các tính chất của lưu chất.
1-Tỷ trọng của chất lỏng thay đổi rất ít khi
thay đổi áp suất và nhiệt độ nên có thể coi
là không bị nén.
2-Độ nhớt là thông số làm việc rất quan
trọng:
-Độ nhớt động lực: kí hiệu η , đơn vị
là:Poadơ P
1P = 1 . N .s
10 m
-Độ nhớt động:ký hiệu : ‫ע‬
Với :
‫ = ע‬η
2

γ

2

Thứ nguyên là : m .

2

m là stốc

Gọi : 10
S
ký hiệu là St và 1/100 của Stốc là centi stốc ký
hiệu là : cSt.
1.1.2.Các hệ thống đơn vị dùng trong thuỷ lực.
-Hệ mét:Đơn vị cơ sở : mét,kg ,sec.
-Hệ Anh:
foot,pound,second
-Hệ SI:
mét,Newton,sec.
-Khối lượng : 1 kg = 2.2 lb(hay 1 lb = 0.456 kg)(pound mass)
-Lực : (pound force) : 1 lbf = 4.45 N.
-Công suất : 1 hp = 745,7 W .
S

1.1.3.Áp suất của chất lỏng :
-Áp suất thuỷ tĩnh Hình 1.1

−4

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop...
1
MOÂN HOÏC:KYÕ THUAÄT THUYÛ LÖÏC VAØ KHÍ NEÙN.
Ngöôøi bieân soaïn:Ths.Phuøng chaân Thaønh
Boä moân Cheá taïo maùy, Khoa cô khí.
(Chöông trình giaûng daïy cho lôùp kyõ sö taøi naêng ).
CAÙC ÖÙNG DUÏNG
Y ÉP THY
LC
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Kỹ thuật thủy lực và khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật thủy lực và khí nén - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Kỹ thuật thủy lực và khí nén 9 10 132