Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng

Được đăng lên bởi Ka_chi_0808
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 1167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ
BỘ MÔN THÔNG TIN – KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ

ĐỖ QUỐC TRINH – VŨ THANH HẢI

KĨ THUẬT TRẢI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG
(Tài liệu dùng cho đào tạo Cao học
các chuyên ngành
Vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc)

HÀ NỘI - 2006

MỤC LỤC

Mục lục

Trang
03

Danh mục chữ viết tắt

06

Lời nói đầu

07

Chương 1: TỔNG QUAN

09

1.1. Giới thiệu

09

1.2. Các hệ thống thông tin trải phổ

10

1.3. Hàm tự tương quan và mật phổ công suất

12

1.3.1 . Hàm tự tương quan và mật phổ công suất

13

1.3.2. Các tín hiệu nhị phân băng gốc

15

1.3.3. Các tín hiệu băng thông

17

Chương 2: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRẢI PHỔ

20

2.1. Các hệ thống trải phổ dãy trực tiếp DS/SS

20

2.1.1. Mở đầu

20

2.1.2. Tín hiệu giả tạp (PN)

20

2.1.3. Các hệ thống DS/SS-BPSK

23

2.1.4. Các hệ thống DS/SS-QPSK

28

2.1.5. Hiệu suất của các hệ thống DS/SS

32

2.2. Các hệ thống trải phổ nhảy tần FH/SS

37

2.2.1. Mở đầu

37

2.2.2. Các hệ thống trải phổ nhảy tần nhanh (FFH)

37

2.2.3. Các hệ thống trải phổ nhảy tần chậm (SFH)

42

2.3. Các hệ thống trải phổ nhảy thời gian và các hệ thống lai ghép

44

2.3.1. Các hệ thống trải phổ nhảy thời gian TH/SS

44

2.3.2 So sánh các hệ thống trải phổ

46

2.3.3 Đa truy nhập

47
3

2.3.4. Các hệ thống lai ghép
Chương 3: CÁC DÃY GIẢ TẠP

48
52

3.1. Các dãy PN

52

3.2. Các tính chất của dãy m

58

3.3. Các dãy đa truy nhập trải phổ

65

3.3.1. Các dãy Gold

65

3.3.2. Các dãy Kasami

67

3.3.3. Các giới hạn tương quan chéo

68

3.3.4. Các dãy phức

69

Chương 4: ĐỒNG BỘ TRONG THÔNG TIN TRẢI PHỔ

73

4.1. Vấn đề đồng bộ trong thông tin trải phổ

73

4.2. Các hệ thống đồng bộ sơ bộ mã PN

75

4.2.1. Bắt mã trong các hệ thống DS/SS

75

4.2.2 Quá trình bắt mã PN trong các hệ thống FH/SS

87

4.3. Các hệ thống đồng bộ tinh

90

4.3.1. Bám mã PN trong hệ thống DS/SS

90

4.3.2. Quá trình bám mã trong hệ thống FH/SS

97

Chương 5: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA DS/CDMA

100

5.1. CDMA cơ bản
5.1.1. Mô hình hệ thống

100

5.1.2. Xác suất lỗi bít

104

5.1.3. Xấp xỉ Gao xơ của xác suất lỗi bít

108

5.1.4. Xấp xỉ Gao xơ cải tiến của xác suất lỗi bít

109

5.1.5. Công thức dung lượng đơn giản

111

5.2. CDMA với các dạng điều chế và mã hóa khác

112

5.2.1. Các dạng điều chế khác

113

5.2.2. Mã hóa sửa lỗi

116

5.3. CDMA trong các kênh fading đa tia
4

100

118

5.3.1. Fading đa tia

118

5.3.2. Máy thu RAKE

122

5.4. CDMA tế bào và so sánh với FDMA/TDMA

124

5.5. Ví dụ thiết kế hệ thống CDMA

129

5.5.1. Giới thiệu

129

5.5.2. Kênh CDMA đường lên

12...
HC VIN KĨ THUT QUÂN S
B MÔN THÔNG TIN – KHOA VÔ TUYN ĐIN T
ĐỖ QUC TRINH – VŨ THANH HI
KĨ THUT TRI PHNG DNG
(Tài liu dùng cho đào to Cao hc
các chuyên ngành
Vô tuyến đin t và Thông tin liên lc)
HÀ NI - 2006
Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng - Người đăng: Ka_chi_0808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Kỹ thuật trải phổ và ứng dụng 9 10 114