Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trích ly

Được đăng lên bởi Hoàng Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Giảng viên: Nguyễn Thành Công
Phone : 0907713349
Email: thcong52@yahoo.com
1

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
Thế nào là quá trình trích ly?
Phƣơng pháp và thiết bị trích lý trong
CNTP?
Tính toán cơ bản?

6/27/2012

2

TÀI LIỆU SINH VIÊN THAM KHẢO
1) Nguyễn Văn Lụa. Quá trình thiết bị trong công nghệ hóa học
(tập 7), kỹ thuật sấy vật liệu. Trường đại học Bách khoa
Tp.HCM.
2) Võ Văn Bang – Vũ Bá Minh., 2004. Quá trình và thiết bị công
nghệ hóa học – thực phẩm (tập 3), Truyền khối. NXB Đại học
Quốc gia Tp.HCM: 268 – 309.
3) Giáo trình “quá trình và thiết bị truyền khối”. Khoa máy và thiết
bị hóa học, trường đại học Công nghiệp TP.HCM. 2011.

6/27/2012

3

NỘI DUNG
Khái niệm
Sơ đồ trích ly
Hệ ba cấu tử
Nguyên tắc trích ly
Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình trích
ly
 Cấu tạo thiết bị trích ly
 Tính kích thƣớc cơ bản của tháp trích ly






6/27/2012

4

1. KHÁI NIỆM
Trích ly là quá trình tách một hoặc một số
chất tan trong chất lỏng hay chất rắn bằng
một chất lỏng khác (dung môi).
Chất hòa tan trong chất lỏng: trích ly lỏng
– lỏng.
Chất hòa tan trong chất rắn: trích ly rắn –
lỏng.

6/27/2012

5

DUNG MÔI
Tính chọn lọc
Có khối lƣợng riêng khác nhau
Không độc hại
Rẻ, dễ kiếm

6/27/2012

6

2. TRÍCH LY LỎNG – LỎNG

6/27/2012

7

CÁC GIAI ĐOẠN LY TRÍCH
Trộn lẫn 2 lƣu thể: cấu tử phân bố chuyển
từ dung dịch vào dung môi, cho đến khi
cân bằng.
Tách 2 pha: gồm dung dịch trích và pha
Raphinat.
Hoàn nguyên dung môi.

6/27/2012

8

2.1. ƢU ĐIỂM
Thích hợp đối với các chất dễ phân hủy ở
nhiệt độ cao.
Tách đƣợc dung dịch có nhiệt độ sôi gần
nhau.
Tiết kiệm khi trích ly dung dịch loãng.

6/27/2012

9

2.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP TRÍCH LY
Trích ly một
bậc

6/27/2012

10

2.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP TRÍCH LY
Trích ly nhiều
bậc chéo dòng

6/27/2012

11

2.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP TRÍCH LY
Trích ly nhiều bậc ngƣợc dòng

6/27/2012

12

2.3 ỨNG DỤNG (Video)
Tách các cấu tử quý.
Thu đƣợc dung dịch có nồng độ cao hơn.
Tách hỗn hợp hòa tan hoàn toàn hay một
phần vào nhau thành cấu tử riêng biệt.

6/27/2012

13

3. TRÍCH LY RẮN – LỎNG

6/27/2012

14

3. TRÍCH LY RẮN – LỎNG (VIDEO)

6/27/2012

15

3.1 TRÍCH LY MỘT BẬC

6/27/2012

16

3.2 TRÍCH LY NHIỀU BẬC

6/27/2012

17

3.2 TRÍCH LY NHIỀU BẬC

6/27/2012

18

3.3 BỘ KHUẾCH TÁN

6/27/2012

19

3.4 THIẾT BỊ KHUẾCH TÁN

6/27/2012

20

3.5 MÁY TRÍCH LY DẠNG VÍT ĐỨNG

6/27/2012

21

3.6 MÁY TRÍCH LY HAI VÍT NẰM
NGANG

6/27/2012

22

3.7 THIẾT...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Giảng viên: Nguyễn Thành Công
Phone : 0907713349
Email: thcong52@yahoo.com
1
kỹ thuật trích ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật trích ly - Người đăng: Hoàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
kỹ thuật trích ly 9 10 836