Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng dâu ở Đà lạt

Được đăng lên bởi hoc8hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY DÂU TÂY
(Ban hành kèm theo quyết định số 1251/QĐ-SNN, ngày 13/12/2012 của Sơ
Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng V/v Ban hành tạm thời quy trình canh tác một số
cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

Phần I. Đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh:
1. Đặc điểm thực vật học:
Thân: Thuộc loại cây thân thảo, sống đa niên, thân ngắn với nhiều lá mọc
rất gần nhau. Chồi nách được mọc từ nách lá, tuỳ vào điều kiện môi trường và
đặc tính ra hoa của từng giống, các chồi nách có thể phát triển thành thân nhánh,
thân bò hoặc phát hoa.
Lá: Lá có hình dạng, cấu trúc, độ dày và lượng lông tơ thay đổi tùy theo
giống. Hầu hết các giống dâu tây đều có lá kép với 3 lá chét, một số giống có lá
kép với 4 hoặc 5 lá chét. Mép lá có răng cưa. Cuống lá dài, cuống lá thường có
màu trắng khi lá còn non và chuyển sang màu đỏ của đất khi lá già.
Hoa: Phân chia thành nhiều nhánh, mỗi nhánh có một hoa. Hoa có 5 cánh
tràng mỏng, màu trắng, hơi tròn. Hoa lưỡng tính, có 25-30 nhị và 50-500 nhụy.
Dâu tây là loài giao phấn nhưng thông qua hình thức tự thụ phấn để gia tăng tần
suất các gen mong muốn và tạo ra một số loài.
Quả: là một loại quả giả do đế hoa phình to, quả thật nằm ơ bên ngoài quả
giả. Quả có hình bầu dục, quả non có màu xanh lục, khi quả chín, quả có màu
hồng hoặc màu đỏ tuỳ từng giống. Quả Dâu tây có mùi thơm, vị ngọt lẫn vị chua.
Rễ: Hệ thống rễ chùm, rễ phát triển ơ độ sâu cách mặt đất khoảng 30cm.
2. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh:
Nhiệt độ thích hợp cho sinh trương và phát triển từ 18-22 0C. Ánh sáng cần
thiết cho cây dâu tây sinh trương và phát triển, cường độ ánh sáng mạnh thì mới
sinh trương mạnh, thiếu ánh sáng thường ảnh hương đến khả năng ra hoa kết
quả. Độ ẩm cần thiết cho sự phát triển của cây dâu tây trên 84%, ẩm độ không
khí cao và mưa kéo dài thường gây bệnh cho cây. Cây dâu tây thích hợp với loại
đất thịt nhẹ, hàm lượng chất hữu cơ cao, đất giữ ẩm nhưng thoát nước tốt. Đất có
hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ giúp cho cây dâu tây phát triển tốt, đạt năng suất
cao và kéo dài thời gian thu hoạch quả.
Phần II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc:
1. Giống: Hiện nay, tại Lâm Đồng dâu tây sử dụng 2 cơ cấu giống chính là
giống ngoài trời: Giống Mỹ đá, Mỹ thơm (Pajero), Langbiang… và giống trong
nhà mái che: Giống Newzealand và giống Akihime.
Tiêu chuẩn lựa chọn giống xuất vườn:
...
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY DÂU TÂY
 !"#$%
&  '()*+,,-./ 0*12'34#5#6
#.3/ 3789-./ :
Phần I. Đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh:
;<#'=>#*?@#A
,.A,6#B1'#..C '7. D*E''FB5@#
3G H;I/'5#JK#@#L5#B5M*'F'(&'3J2*
<#N3#$L  ' #5##/'5##O=)53'=.5
.8P<#)5;
-5A-5#O4Q1 #G3R#6Q*BJK B& ST'U
' ;VH#5# ' Q..F#OB5W)*E'!B5#W6 ' #OB5
W)*E'X<#B5#W;YW)B5#O3Z #J;I B5Q'# B5J2 #O
3D 'B5#P*#= [#$G'B5 ';
VA+.#''F5\'5#O6;V#O#5
3 [ 3D S'3P;VBJ] N#O!"*"""^;
_..BB' ')GJ &4`#>^)G= 'ZH
G#5#  *136B';
CAB6B1'C 'CQ)4C?a%87 'C
'C;C#O48HQ^#C#ObB^#'C#NC#O
/ <#[ML  ' ;C_..#OU'S* @Bc*#;
deAV( 3e#U3e)53'=%6.#5#<GC !"#;
;f7#H*F'F'( 1'#CA
'(6N#K)#'3J% *)53'=Lg
"
I;h5 #H
'##.Q..'3J% *)53'=#J2 655 14E'
'3J% 1'55 J2 CJ% CZ 3
C;6i#H'#>)53'=#$#.Q..37gXji6&
N#*JWQ'J2  .8(##.;I.Q..N#K)*E'B1'
GkBJK #Gl#S#G 'liJ 5JE#;G#O
BJK #Gl#S#m 'R)##.Q..)53'=1Z G
#*WQ'2' '1#C;
Phần II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc:
;n' AV'(1'-./ Q..oQ^ #S#G ' #NB
'  '32'An' Yp5YpS+q3:- 8' r* ' 3
5'#An' stBQ* ' u'';
,'7#iB>#@ ' bG*J2A
Giống
Độ tuổi
(ngày)
Chiều
cao cây
(cm)
Đường
kính cổ
rễ (mm)
Số lá
thật
Tình trạng cây
_..
#.&'
#G&:
!"v" !;  v
I.w1& Q43e
#E58H @)53'=
& #O8'='('e.8(
_..
#.L
Xx g  v I.w1& Q43e
#E58H @)53'=
1
Kỹ thuật trồng dâu ở Đà lạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật trồng dâu ở Đà lạt - Người đăng: hoc8hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kỹ thuật trồng dâu ở Đà lạt 9 10 645