Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật truyền dữ liệu

Được đăng lên bởi lequi94
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
TRUYỀN DỮ LIỆU

TÊN HỌC PHẦN
MÃ HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
DÙNG CHO SV NGÀNH

: TRUYỀN DỮ LIỆU
: 17305
: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2010

MỤC LỤC
Chƣơng I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ................................................................................. 4
1.1. Tin tức - dữ liệu - tín hiệu ........................................................................................... 4
1.2 Mã hóa dữ liệu ............................................................................................................. 5
1.3 Các phƣơng pháp truyền tin ...................................................................................... 17
Chƣơng II: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG ........................................................................ 19
2.1. Giới thiệu về hệ thống truyền thông .......................................................................... 19
2.2 Hệ thống truyền số liệu .............................................................................................. 21
2.3. Các hệ thống truyền số liệu thƣờng gặp..................................................................... 22
2.4. Môi trƣờng truyền tin................................................................................................ 24
2.5. Các chuẩn giao tiếp truyền thông .............................................................................. 37
2.6. Mạng truyền thông.................................................................................................... 49
Chƣơng III: KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU ..................................................................... 50
3.1. Giới thiệu về kỹ thuật truyền số liệu.......................................................................... 50
3.2. Kỹ thuật định khung trong truyền số liệu .................................................................. 50
3.3. Kỹ thuật truyền nối tiếp không đồng bộ .................................................................... 51
3.4. Kỹ thuật truyền nối tiếp đồng bộ ............................................................................... 53
3.5. Các kỹ thuật truy nhập đƣờng truyền ........................................................................ 59
Chƣơng IV: CÁC VẤN ĐỀ TRONG TRUYỀN SỐ LIỆU .................................................. 63
4.1. Vấn đề phát hiện sai và sửa sai.....................................................
B GIAO THÔNG VN TI
TRƢỜNG ĐẠI HC HÀNG HI
B MÔN: K THUT MÁY TÍNH
KHOA: CÔNG NGH THÔNG TIN
BÀI GING
TRUYN D LIU
TÊN HC PHN : TRUYN D LIU
MÃ HC PHN : 17305
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TO : ĐẠI HC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGH THÔNG TIN
HI PHÒNG - 2010
Kỹ thuật truyền dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật truyền dữ liệu - Người đăng: lequi94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Kỹ thuật truyền dữ liệu 9 10 574