Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển

Được đăng lên bởi lexuantho10cdt1
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC

Ứng dụng Vi điều khiển
(Microcontroller Applications)

By Trần Văn Hùng
Mechatronics Dept


Email: tvh42th@gmail.com

Tài liệu tham khảo
1. Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware, Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio,
Prentice Hall, 2003
2. Interfacing Sensors To The Pc, Willis J.Tompkin, Jonh G.webster, Prentice Hall, 1998
3. Vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo Dục.
4. Họ vi điều khiển 8051, Tống Văn On.
5. Kỹ thuật Vi điều khiển AVR, Tống Văn On.

1

Nội dung chương trình
n
n
n
n
n
n

Ch01: Các hệ đếm và mã hoá
Ch02: Hệ thống vi xử lý
Ch03: Bộ nhớ
Ch04: Họ vi điều khiển AVR
Ch05: Ngôn ngữ lập trình CodevisionAVR
Ch06: Input/Output

Các bài toán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thiết kế mạch điều khiển ánh sáng theo chương trình định trước
Thiết kế mạch trang trí bằng đèn LED
Thiết kế mạch nhận dạng điểm phục vụ (thêm ít nhất 2IC)
Thiết kế mạch đo lượng mưa
Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ không khí
Thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ dung dịch
Thiết kế mạch đồng hồ điện tử
Thiết kế mạch tính thời gian cho các môn điền kinh
Thiết kế bảng quang báo
Thiết kế mạch khoá điện tử
Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng remote
Kết nối bàn phím máy tính với VXL, hiển thị ký tự lên LCD
Thiết kế mạch điều khiển Robot chạy theo qũy đạo (sd motor bước)
Thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ DC
Thiết kế mạch điều khiển góc quay của môtơ, ổn tốc cho motor.

2

Chương 1: Các hệ đếm và mã hoá

n
n
n

Các hệ đếm dùng trong máy tính
Các phép toán số học đối với hệ hai
Mã ASCII

1.1 Các hệ đếm dùng trong máy tính
1.1.1 Hệ mười và hệ hai
n

n

Con người thì quen dùng hệ cơ số mười (hệ mười)
1234,56 = 1.103 + 2.102 + 3.101 + 4.100 + 5.10-1 + 6.10-2
Máy tính thì chỉ làm việc với hệ cơ số hai (hệ hai)
1011,01 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 + 0.2-1 + 1.2-2 MSB
n

Nibble gồm 4 bit

n

Byte gồm 8 bit

n

Word gồm 16 bit

3

7

15

LSB
0

0

0

1

1.1.1 Chuyển đổi giữa hệ mười và hệ hai
n Đổi hệ hai sang hệ mười
1011,012 = 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 + 0.2-1 + 1.2-2 = 11,2510
n

Đổi hệ mười sang hệ hai
4610 = 1011102

46
0

2
23
1

2
11 2
5
1
1

2
2
0

2
1
1

2
0

Hình 1. Một cách đổi hệ mười sang hệ hai

1.1.1 Chuyển đổi giữa hệ mười và hệ hai (tiếp)
n Đổi số thập phân hệ mười sang hệ hai
0,12510 = 0,0012

n

0,125

x

2

=

0 ,250

0,250

x

2

=

0 ,500

0,500

x

2

=

1 ,000

Số BCD (số hệ mười mã hoá bằng hệ hai)
Số BCD thích hợp cho các thiế bị đo có hiển thị số ở đầu ra.
123410 = 0001 0002 0003 0004BCD

n

Hệ mười s...
1
MÔN HC
ng dng Vi điu khin
(Microcontroller Applications)
By Trn Văn Hùng
Mechatronics Dept
http://www.ntu.edu.vn/
Email: tvh42th@gmail.com
i liu tham kho
1.Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware, Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio,
Prentice Hall, 2003
2.Interfacing Sensors To The Pc, Willis J.Tompkin, Jonh G.webster,Prentice Hall, 1998
3.Vi x , Văn Thế Minh, NXB Giáo Dc.
4.H vi điu khin 8051, Tng Văn On.
5.Kthut Vi điu khin AVR, Tng Văn On.
kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển - Người đăng: lexuantho10cdt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển 9 10 951