Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Được đăng lên bởi hoanghuyptit
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
Câu hỏi 1 loại điểm:
1.1 Nêu các thành phần chính của một hệ vi xử lý ? Chức năng của các thành phần ? Vẽ sơ
đồ khối tổng quát hệ vi xử lý ?
1.2 Cấu trúc của bộ vi xử lý 8086/8088 và chức năng của các thành phần? Vẽ hình ?
1.3 Trình bày các thanh ghi trong mô hình lập trình của bộ vi xử lý 8086?
1.4 Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 7A45CH, hãy tính địa chỉ lệch (offset )
của nó nếu địa chỉ đoạn là 75FAH? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.
Địachỉvậtlý=Thanh_ghi_đọan×16+Thanh_ghi_lệch
 Địa chỉ lệch (offset) là : 7A45CH-75FA0H = 44BCH.
CS = 75FAH
IP = 44BCH
(Chú ý : Phép nhân với 16 (hay 10H) có được bằng cách thêm 4 bít 0 (hay 0H) vào bên phải)

1.5 Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 9B4C6H, hãy tính địa chỉ đoạn của nó
nếu địa chỉ lệch (offset) là 31A6H? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.
Địachỉvậtlý=Thanh_ghi_đọan×16+Thanh_ghi_lệch
9B4C6H - 31A6H = 98320H => Địa chỉ đoạn là 9832H
CS = 9832H
IP = 31A6H

1.6 Cấu trúc của dòng lệnh hợp ngữ? Lấy ví dụ một dòng lệnh cho VXL 8086?
1.7 Cấu trúc của chương trình hợp ngữ?
1.8 Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một biến kiểu Word tên W1, được khởi tạo với giá trị 57BH.
W1 DW 57BH
b) Một biến kiểu Word tên W2, không được khởi tạo.
W2 DB ?
c) Một biến kiểu Byte tên X1, được khởi tạo với giá trị 120.
X1 DB 120
QUÝ PTIT

1

d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 5D, 32H, 1FH, ‘C’, 0011B.
MB DB 5D, 32H, 1FH, ‘C’, 0011B

1.9 Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một hằng kiểu xâu ký tự tên MSG, với giá trị được gán là ‘Xau KT’.
MSG DB ‘Xau KT’
b) Một biến kiểu ký tự tên KT, được khởi tạo với giá trị ‘A’.
KT DB ‘A’
c) Một biến kiểu Word tên X1, không được khởi tạo.
X1 DW ?
d) Một mảng kiểu Byte tên MB, được khởi tạo với 5 giá trị đầu: 12, ‘A’, ‘F’, 123, 1AH.
MB DB 12, ‘A’, ‘F’, 123, 1AH

1.10

Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.EXE?
. Model small
. Stack 100
. Data
; các định nghĩa cho biến và hằng để tại đây
. Code
MAIN Proc
; Khởi đầu cho DS
MOV AX, @Data
MOV DS, AX
; Các lệnh của chương trình chính để tại đây
; Trở về DOS dùng hàm 4CH của INT 21H
MOV AH, 4CH
INT 21 H
MAIN Endp
; các chương trình con (nếu có) để tại đây
END MAIN

1.11

Khung của chương trình hợp ngữ để dịch ra dạng *.COM?
. Model Tiny
. Code
ORG 100h
START: JMP CONTINUE
QUÝ PTIT

2

; các định nghĩa cho biến và hằng để tại đây
CONTINUE:
MAIN Proc
; các lệnh của chương...
KỸ THUT VI XỬ LÝ
Câu hỏi 1 loại điểm:
1.1 Nêu các thành phần chính của một hệ vi xử lý ? Chức năng của các thành phần ? Vẽ sơ
đồ khối tổng quát hệ vi xử lý ?
1.2 Cấu trúc của bộ vi xử lý 8086/8088 và chức năng của các thành phần? Vẽ hình ?
1.3 Trình bày các thanh ghi trong mô hình lập trình của bộ vi xử lý 8086?
1.4 Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 7A45CH, hãy tính địa chỉ lệch (offset )
của nó nếu địa chỉ đoạn là 75FAH? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.
Địachỉvậtlý=Thanh_ghi_đọan×16+Thanh_ghi_lệch
Địa chỉ lệch (offset) là : 7A45CH-75FA0H = 44BCH.
CS = 75FAH
IP = 44BCH
(Chú ý : Phép nhân với 16 (hay 10H) có được bằng cách thêm 4 bít 0 (hay 0H) vào bên phải)
1.5 Một ô nhớ trong hệ VXL 8086 có địa chỉ vật lý là 9B4C6H, hãy tính địa chỉ đoạn của nó
nếu địa chỉ lệch (offset) là 31A6H? Khi CPU thực hiện nạp lệnh tại địa chỉ này thì
CS= ?, IP= ?.
Địachỉvậtlý=Thanh_ghi_đọan×16+Thanh_ghi_lệch
9B4C6H - 31A6H = 98320H => Địa chỉ đoạn là 9832H
CS = 9832H
IP = 31A6H
1.6 Cấu trúc của dòng lệnh hợp ngữ? Lấy ví dụ một dòng lệnh cho VXL 8086?
1.7 Cấu trúc của chương trình hợp ngữ?
1.8 Hãy viết các định nghĩa dữ liệu cho các biến và hằng sau:
a) Một biến kiểu Word tên W1, được khởi tạo với giá trị 57BH.
W1 DW 57BH
b) Một biến kiểu Word tên W2, không được khởi tạo.
W2 DB ?
c) Một biến kiểu Byte tên X1, được khởi tạo với giá trị 120.
X1 DB 120
QUÝ PTIT 1
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ - Người đăng: hoanghuyptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ 9 10 878