Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi hnnhat
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 6937 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Biên soạn :

TS. NGUYỄN TIẾN BAN

Chương 1. Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
1.1. Kỹ thuật điều chế và ghép kênh
1.1.1. Các phương pháp mã hóa và điều chế
Mã hóa
Trong các hệ thống truyền dẫn số thông tin được chuyển đổi thành một chuỗi các tổ hợp
xung, sau đó truyền trên đường truyền. Khi đó, thông tin tương tự (như tiếng nói của con người)
phải được chuyển đổi vào dạng số nhờ các bộ biến đổi A/D. Độ chính xác của chuyển đổi A/D
quyết định chất lượng lĩnh hội của thuê bao. Tổ hợp số phải đủ chi tiết sao cho tiếng nói (hoặc
video) tương tự có thể được tái tạo mà không có méo và nhiễu loạn ở thiết bị thu. Hiện nay, mong
muốn của chúng ta là giảm khối lượng thông tin số để sử dụng tốt hơn dung lượng mạng.
Các bộ mã hoá được phân làm 2 loại chính: mã hoá dạng sóng và mã hoá thoại (vocoder).
Ngoài ra, còn có các bộ mã hoá lai tổ hợp đặc tính của 2 loại trên. Hình 1.1 minh hoạ sự khác
nhau về chất lượng thoại và các yêu cầu tốc độ bit đối với các loại mã hóa khác nhau.
ChÊt l−îng tho¹i

TuyÖt vêi
C¸c bé m· ho¸ l¹i
Tèt

C¸c bé m· ho¸ d¹ng sãng

Kh¸ tèt
C¸c bé m· ho¸ tho¹i
KÐm

1

2

4

8

16

32

64

Bit Rate
(Kbit/s)

Hình 1.1: Các phương pháp mã hoá và mối quan hệ chất lượng thoại/tốc độ bit

Mã hoá dạng sóng có nghĩa là các thay đổi biên độ của tín hiệu tương tự (đường thoại)
được mô tả bằng một số của giá trị được đo. Sau đó các giá trị này được mã hoá xung và gửi tới
đầu thu. Dạng điệu tương tự như tín hiệu được tái tạo trong thiết bị thu nhờ các giá trị nhận được.
Phương pháp này cho phép nhận được mức chất lượng thoại rất cao, vì đường tín hiệu nhận được
là bản sao như thật của đường tín hiệu bên phát.
3

Chương 1. Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn
Mã hoá thoại là bộ mã hoá tham số. Thay cho việc truyền tín hiệu mô tả trực tiếp dạng của
đường tín hiệu thoại là truyền một số tham số mô tả đường cong tín hiệu được phát ra như thế
nào. Cách đơn giản để giải thích sự khác nhau giữa hai phương pháp này là sử dụng phép ẩn
dụng: nhạc đang được chơi và các bản nhạc thì được các nhạc công sử dụng. Trong mã hoá dạng
sóng chính những âm thanh nhạc đang chơi được truyền đi, còn trong mã hoá tham số thì các bản
nhạc được gửi tới bên nhận. Mã hoá tham số yêu cầu có một mô hình xác định rõ đường tín hiệu
thoại được tạo như thế nào. Chất lượng sẽ ở m...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
K THUT VIN THÔNG
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG - Người đăng: hnnhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG 9 10 693