Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật vy xử lí

Được đăng lên bởi vohuanbp-gmail-com
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bay giảng Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành Điện tử-Viễn thông
Đại học Bách khoa Đà Nẵng
của Hồ Viết Việt, Khoa CNTT-ĐTVT

Tài liệu tham khảo
[1] Kỹ thuật vi xử lý, Văn Thế Minh, NXB Giáo
dục, 1997
[2] Kỹ thuật vi xử lý và Lập trình Assembly cho
hệ vi xử lý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học & kỹ
thuật, 2001

Chương 3
Vi xử lý 8088-Intel
3.1 Kiến trúc và hoạt động của 8088
- Nguyên lý hoạt động
- Sơ đồ khối chức năng
3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ
3.4 Mô tả tập lệnh Assembly

Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý

Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh

Tìm và copy
các byte lệnh từ bộ nhớ

Tạo ra các tín hiệu điều khiển
để thực hiện lệnh

Giải mã lệnh

Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy
• Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải
mã lệnh và thực hiện 1 lệnh
• Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác
nhau là khác nhau
• Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số
nguyên lần chu kỳ máy
• Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số
hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý

3.1 Kiến trúc và Hoạt động của 8088

Đơn vị giao tiếp Bus - BIU
• Phát các tín hiệu địa chỉ đến bộ nhớ và các
cổng I/O thông qua A-Bus
• Đọc mã lệnh từ bộ nhớ thông qua D-Bus
• Đọc dữ liệu từ bộ nhớ thông qua D-Bus
• Ghi dữ liệu vào bộ nhớ thông qua D-Bus
• Đọc dữ liệu từ các cổng I thông qua D-Bus
• Ghi dữ liệu ra các cổng O thông qua D-Bus

Đơn vị thực hiện - EU
• Bao gồm CU và ALU
• CU : Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu
điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được
giải mã
• ALU: thực hiện các thao tác khác nhau đối
với các toán hạng của lệnh

Tổ chức của microprocessor
CPU
Control
registers

ALU
BIU
Control

Control
Address
Data

General
purpose
registers

Status
Registers

Xử lý lệnh của các vi xử lý trước 8086/8088

• Một thủ tục đơn giản gồm 3 bước:
– Lấy lệnh từ bộ nhớ
– Giải mã lệnh
– Thực hiện lệnh
• Lấy các toán hạng từ bộ nhớ (nếu có)
• Lưu trữ kết quả

Fetch
1

Busy

Decode
1

Idle

Execute
1

Busy

Fetch
2

Busy

Decode
2

Idle

Execute
2

…...

Busy

…...

Microprocessor

Bus

Cơ chế Pipelining
P ip e lin in g

F e tc h
1

F e tc h
2
D ecode
1

F e tc h
3

F e tc h
4

S to r e
1

D ecode D ecode D ecode
2
3
4

Exec.
1

Exec.
2

Exec.
3

M e m o ry re q u e s t

F e tc h
5
Id le

Exec.
4

F e tc h
6

Load
2

D ecode D ecode
5
6

IdIdlele

Exec.
5

M e m o ry re q u e s t

Bus

… ...

F e tc h
7
Id le

Decode
7

Exec.
6

Id le

… ...

Exec.
7

In s tr u c tio n
U n it

E x e c u tio n
U n it

3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088
8088 có 14 thanh ghi 16-bit

Cấu trúc thanh ghi của họ x8...
Bay ging Kthut Vi x
Ngành Đin t-Vin thông
Đại hc Bách khoa Đà Nng
ca HViết Vit, Khoa CNTT-ĐTVT
Tài liu tham kho
[1] Kthut vi xlý, Văn Thế Minh, NXB Giáo
dc, 1997
[2] Kthut vi xlý và Lp trình Assembly cho
hvi xlý, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa hc & k
thut, 2001
Kỹ thuật vy xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật vy xử lí - Người đăng: vohuanbp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Kỹ thuật vy xử lí 9 10 692