Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật xung

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1 - Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung - Mạch RLC

CHƯƠNG 1:

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT XUNG - MẠCH RLC
1.1. Khái niệm
Tín hiệu điện có thể được phân làm các loại:
-

Theo dạng sóng như: tín hiệu sin, tam giác, xung vuông, nấc thang, …

-

Theo tần số như: tín hiệu hạ tần, âm tần, cao tần, siêu cao tần, …

-

Theo sự liên tục như: tín hiệu liên tục biên độ, thời gian; tín hiệu rời rạc biên độ, thời gian

-

Theo tính tuần hoàn: tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn

Tín hiệu điện có biên độ thay đổi theo thời gian được chia ra làm hai loại cơ bản là tín hiệu
liên tục và tín hiệu gián đoạn. Tín hiệu liên tục còn được gọi là tín hiệu tương tự hay tuyến tính;
tín hiệu gián đoạn còn được gọi là tín hiệu xung hay số.
Tín hiệu sin là một tín hiệu tiêu biểu cho loại tín hiệu liên tục được biểu diễn như hình 1.1, ta
có thể tính được biên độ của nó ở từng thời điểm. Ngược lại, tín hiệu xung vuông là tín hiệu tiêu
biểu cho loại tín hiệu gián đoạn, và được biểu diễn như hình 1.2, biên độ của nó chỉ có 2 giá trị là
mức cao và mức thấp, thời gian để chuyển từ mức biên độ thấp lên cao hay từ mức biên độ cao
xuống thấp rất ngắn và xem như tức thời.
v
+Vp
+

+
t

0
-

-

-Vp

Hình 1.1. Tín hiệu hình sin

Hình 1.2. Tín hiệu xung vuông

Các dạng khác của tín hiệu xung như: xung tam giác, xung nhọn, xung răng cưa, xung nấc
thang, … được biểu diễn như ở hình 1.3.
v

v

t
0

t
0

a) Xung tam giác

Bài giảng Kỹ thuật xung

b) Xung nhọn

1

Chương 1 - Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung

v

v

t

t

0

0
d) Xung nấc thang

c) Xung răng cưa

Hình 1.3. Các dạng tín hiệu xung
Các dạng xung cơ bản trên rất khác nhau về dạng sóng, nhưng có điểm chung là thời gian tồn
tại xung rất ngắn hay sự biến thiên biên độ từ thấp lên cao hay từ cao xuống thấp xảy ra rất nhanh.

1.2. Các xung thường gặp:
1.2.1. Hàm bước đơn vị: (Unit-step Function)

0 khi t < 0
u (t ) = 
1 khi t ≥ 0

1.2.2. Xung chữ nhật (regtangular pulse)
0 khi t < t 1 , t ≥ t 2
p (t ) = 
1 khi t 1 ≤ t < t 2
Có thể xem xung vuông p(t) như là tổng của 2 xung vuông x1 và x2 như sau:
p(t) = x1(t) + x2(t)
với x1(t) = u(t - t1)
x2(t) = - u(t - t2)

1.2.3. Xung đơn vị (Unit-Impulse Function)
Còn gọi là xung δ(t) hay phân bố Dirac, được định nghĩa như sau:

 δ (t ) = 0
ε
 δ(λ ).dλ
∫
− ε

t≠0
∀ε > 0

Xung dirac δ(t) có thể được khảo sát như là đạo hàm của u(t).

2

Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Chương 1 - Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung - Mạch RLC
~
δ (t )

~
u (t )

1
∆

∆

∆

Rõ ràng bước nhảy đơn vị ...
Chương 1 - Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung - Mạch RLC
Bài giảng Kỹ thuật xung
1
CHƯƠNG 1:
KHÁI NIM CƠ BN V K THUT XUNG - MCH RLC
1.1. Khái nim
Tín hiu đin có th được phân làm các loi:
- Theo dng sóng như: tín hiu sin, tam giác, xung vuông, nc thang, …
- Theo tn s như: tín hiu h tn, âm tn, cao tn, siêu cao tn, …
- Theo s liên tc như: tín hiu liên tc biên độ, thi gian; tín hiu ri rc biên độ, thi gian
- Theo tính tun hoàn: tín hiu tun hoàn và không tun hoàn
Tín hiu đin có biên độ thay đổi theo thi gian được chia ra làm hai loi cơ bn tín hiu
liên tc tín hiu gián đon. Tín hiu liên tc còn được gi tín hiu tương t hay tuyến tính;
tín hiu gián đon còn được gi là tín hiu xung hay s.
Tín hiu sin là mt tín hiu tiêu biu cho loi tín hiu liên tc được biu din như hình 1.1, ta
th tính được biên độ ca tng thi đim. Ngược li, tín hiu xung vuông là tín hiu tiêu
biu cho loi tín hiu gián đon, và được biu din như hình 1.2, biên độ ca nó ch2 giá tr là
mc cao mc thp, thi gian để chuyn t mc biên đ thp lên cao hay t mc biên độ cao
xung thp rt ngn và xem như tc thi.
v
t
+V
p
-V
p
0
+ +
- -
Hình 1.1. Tín hiu hình sin Hình 1.2. Tín hiu xung vuông
Các dng khác ca tín hiu xung như: xung tam giác, xung nhn, xung răng cưa, xung nc
thang, … được biu din như hình 1.3.
v
t
0
a) Xung tam giác
v
t
0
b) Xung nhọn
Kỹ thuật xung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật xung - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Kỹ thuật xung 9 10 842