Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật xung

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP KTX – CHÖÔNG 1
1. Veõ daïng xung cho caùc haøm sau:
a) v(t) = A [1(t – nT – t1) – 1(t – nT – T)], nT  t  (n+1)T
Cho A=5V ; T=10 – 4 s ; t1=3.10 – 5 s ; n=0,1,2,3,4,5.
b) y(t) = A [1(t – nT) – 1(t – nT – t1)].[1(t) – 1(t – t2)], nT  t  (n+1)T
Cho A=10V ; T=10 – 5 s ; t1=6.10 – 6 s ; t2=3.10 – 5 s ; n=0,1,2,3,4,5.
c) s(t) = k.t [1(t) – 1(t – t1)]+ (A+k1.t).[1(t – t1) – 1(t – t2)]
Cho A=5V ; k=2.10 5 V/s ; k1= -10 5 V/s ; t1=10 – 5 s ; t2 =3.10 – 5 s .
2. Viết phương trình biểu diễn caùc tín hieäu xung:
V 1 (V )

V 2 (V )

+10

V 3 (V )

+10

V 4 (V )

+v

V 5 (V )
+4

+V

+2

+5

t(m s )
-3

0

1

2

t(m s )
0

4

t(m s )
0

2

t(m s )
0

T

T /2

t(m s )
0

T

10

30

a)
b)
c)
d)
e)
3. Tìm haøm truyeàn H(s) cho caùc maïch giao hoaùn RL, RC . Töø ñoù suy ra ñieàu kieän caàn thieát
ñeå maïch trôû thaønh vi phaân hay tích phaân  Vieát bieåu thöùc töông öùng cho caùc haøm ngoõ ra
theo ngoõ vaøo.
R

R
+

+
-

4.

5.

6.

7.

+

L

Vi

Vo

-

Vi
-

C

Vo

Io

Io

+

Ii

R

C

Ii

C

R

-

a)
b)
c)
d)
Tính vaø veõ ñaùp öùng xung ngoõ ra Vo(t) cuûa maïch high-pass RC vôùi tín hieäu ngoõ vaøo Vi(t)
cho ôû BT-2c) (tín hieäu V3) töông öùng 3 tröôøng hôïp sau:
a) T = 0,2 RC
b) T = RC
c) T = 5RC
Cho tín hieäu vaøo Vi(t) = V4(t) ôû BT-2d).
a) Vieát ñaùp öùng xung ngoõ ra Vo(t) cho maïch high-pass RC (theoV,T vaø  = RC ) cho caùc
thôøi ñoaïn t < 0 ; 0  t < T/2 ; T/2  t < T vaø t  T.
b) Veõ Vo(t) theo Vi(t) khi T =  vaø V = 10V
Moät xung vuoâng ñoái xöùng coù bieân ñoä 0,5V so vôùi Gnd; chu kyø T=0,2s ñöôïc cho qua
moät maïch RC coù  = RC = T. Veõ daïng soùng ñieän aùp treân R vaø C ôû traïng thaùi xaùc laäp,
tính caùc bieân ñoä ñænh xung töông öùng.
Moät xung doøng haøm naác Ii = I.1(t) caáp vaøo maïch chia doøng nhö hình-BT7. Chöùng minh
raèng neáu thoûa ñieàu kieän (L1/R1 = L2/R2) thì doøng Io coù daïng
L1
R1
haøm naác lyù töôûng vôùi bieân ñoä laø I.R1/(R1+R2).
Ii
(coøn ñöôïc goïi laø ñieàu kieän cuûa maïch phaân doøng coù boå chính
L2
R2
taàn soá)
Io
Hình-BT7
- BT Kyõ thuaät Xung_Chương1_ trang 1 -

R1
C

8. Cho maïch hình-BT8: t < 0, khoùa S hôû; S ñoùng taïi t = 0+
vaø sau to = 10ms, S laïi hôû. Xaùc ñònh vaø veõ daïng soùng ñieän
aùp Vc(t) treân tuï C cho caùc tröôøng hôïp:
a) R1 = 10K, R2 = 10K, C = 10F, I = 5mA vaø E = 0V
b) R1 = 10K, R2 = 40K, C = 1F, I = 5mA vaø E = 2V

S

Vc

+

I

_
R2

E

Hình-BT8
R1

9. Cho maïch hình-BT9:
 Vi(t) = 10.{1(t) – 1(t – to)} (V)
 E = 2V, R1 = R2 = 1K vaø to = 20s
Xaùc ñònh vaø veõ VL(t) vaø IL(t) cho ...
BAØI TAÄP KTX – CHÖÔNG 1
1. Veõ daïng xung cho caùc haøm sau:
a) v(t) = A [1(t – nT – t
1
) – 1(t – nT – T)], nT
t
(n+1)T
Cho A=5V ; T=10
– 4
s ; t
1
=3.10
– 5
s ; n=0,1,2,3,4,5.
b) y(t) = A [1(t – nT) – 1(t – nT – t
1
)].[1(t) – 1(t – t
2
)], nT
t
(n+1)T
Cho A=10V ; T=10
– 5
s ; t
1
=6.10
– 6
s ; t
2
=3.10
– 5
s ; n=0,1,2,3,4,5.
c) s(t) = k.t [1(t) – 1(t – t
1
)]+ (A+k
1
.t).[1(t – t
1
) – 1(t – t
2
)]
Cho A=5V ; k=2.10
5
V/s ; k
1
= -10
5
V/s ; t
1
=10
– 5
s ; t
2
=3.10
– 5
s .
2. Viết phương trình biu din caùc tín hieäu xung:
a) b) c) d) e)
3. Tìm haøm truyeàn H(s) cho caùc maïch giao hoaùn RL, RC . Töø ñoù suy ra ñieàu kieän caàn thieát
ñeå maïch trôû thaønh vi phaân hay tích phaân Vieát bieåu thöùc töông öùng cho caùc haøm ngoõ ra
theo ngoõ vaøo.
a) b) c) d)
4. Tính vaø veõ ñaùp öùng xung ngoõ ra Vo(t) cuûa maïch high-pass RC vôùi tín hieäu ngoõ vaøo Vi(t)
cho ôû BT-2c) (tín hieäu V3) töông öùng 3 tröôøng hôïp sau:
a) T = 0,2 RC b) T = RC c) T = 5RC
5. Cho tín hieäu vaøo Vi(t) = V4(t) ôû BT-2d).
a) Vieát ñaùp öùng xung ngoõ ra Vo(t) cho maïch high-pass RC (theoV,T vaø = RC ) cho caùc
thôøi ñoaïn t < 0 ; 0 t < T/2 ; T/2 t < T vaø t T.
b) Veõ Vo(t) theo Vi(t) khi T = vaø V = 10V
6. Moät xung vuoâng ñoái xöùng coù bieân ñoä
0,5V so vôùi Gnd; chu kyø T=0,2s ñöôïc cho qua
moät maïch RC coù
= RC = T. Veõ daïng soùng ñieän aùp treân R vaø C ôû traïng thaùi xaùc laäp,
tính caùc bieân ñoä ñænh xung töông öùng.
7. Moät xung doøng haøm naác Ii = I.1(t) caáp vaøo maïch chia doøng nhö hình-BT7. Chöùng minh
raèng neáu thoûa ñieàu kieän (L1/R1 = L2/R2) thì doøng Io coù daïng
haøm naác lyù töôûng vôùi bieân ñoä laø I.R1/(R1+R2).
(coøn ñöôïc goïi laø ñieàu kieän cuûa maïch phaân doøng coù boå chính
taàn soá)
Hình-BT7
- BT Kyõ thuaät Xung_Chương1_ trang 1 -
4
+ 1 0
T
t ( m s )
+ 1 0 + v
000
t ( m s ) t ( m s )
1 0
V 4 ( V )
0
V 3 ( V )V 1 ( V )
+ 2
+ V
2
V 2 ( V )
T / 2
t ( m s )
- 3
V 5 ( V )
1
T
3 00
+ 5
t ( m s )
+ 4
2
L
-
C
+
I i
R
I o
C
I o
-
V o
R
C
+
-
V i
V o
I i
R
R
+
-
V i
+
L 1
R 2
I i
R 1
L 2
I o
kỹ thuật xung - Trang 2
kỹ thuật xung - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kỹ thuật xung 9 10 372