Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật xung bài tập

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chương 1
1) Viết lại các hàm sau:
x1(t)

x2(t)

x3(t)

2
1

2

t
-1

t

0

0
x4(t)

t

1

0
x6(t)

x5(t)

3

3

2

2

3 4

1
t

1
t
0

1

-1 0
-1

t

2

0

2

3

x7(t)

x8(t)

3
2

1
-2 -1
t

-1 0

1

2

3

4

1

2 t

0
-1

2) Vẽ hàm sau:
a) x(t) = 5(t - 4).u(t - 4)
b) x(t) = (t - 1)[u(t - 1) - u(t - 3)]
c) x(t) = t.[u(t + 3) + u(t - 3) - u(t + 1) - u(t - 1)]
d) x(t) = 5[1 - e-(t-1)].u(t -1)
Với u(t) là hàm bước đơn vị

C
K

3) Cho mạch sau:
a) Tại thời điểm t = 0 đóng khóa K, dùng phương pháp tích phân
kinh điển, xác định điện áp trên tụ C và trên tải R, giả sử điện áp
ban đầu của tụ C bằng 0.

C

b) Tại thời điểm t = t0 chuyển khóa K sang vị trí 2, dùng phương
pháp tích phân kinh điển, xác định điện áp trên tụ C và điện trở
R. Giả sử VC(t0) = 0.

4) Lặp lại bài 3 bằng phương pháp biến đổi Laplace

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

R

E

K
E

R

1

5) Cho mạch điện sau:

C 0.1 F
12V
0V

R

1ms

Vẽ điện áp trên điện trở và trên tụ ứng với các giá trị R như sau:
a) R = 100Ω
b) R = 1KΩ
c) R = 100KΩ
6) Cho mạch điện sau:

R
Vv(t)

10K

C
0.1 F

Với Vv(t) là chuỗi xung vuông có biên độ 0 và 5V, f = 1KHz. Vẽ uC(t) và uR(t) với 1 xung đầu
khi:
a) q = 10%
b) q = 40%
c) q = 80%
7) Cho mạch điện sau:

V0 (p )
, đây là mạch lọc gì?
Vi (p )
Tìm đáp ứng ra khi Vi(t) = 5[u(t - 2) - u(t - 3)]
Vẽ dạng sóng vL(t) và iL(t)
dVi (t )
Tìm điều kiện để Vi (t ) =
dt
Xác định giá trị R, L nếu thời gian lấy vi phân là 5ms.

a) Tìm hàm truyền G (p) =
b)
c)
d)
e)

8) Cho mạch điện sau:

a) Tìm hàm truyền G (p) =

I 0 (p )
, đây là mạch lọc gì?
I i (p )

2 Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

b) Tìm đáp ứng ra khi Ii(t) = 5r(t - 2), ở đây r là hàm dốc
c) Xác định giá trị R, L nếu thời gian lấy vi phân là 5ms.
9) Cho mạch điện sau:

I 0 (p )
, đây là mạch lọc gì?
I i (p )
b) Tìm đáp ứng ra khi Ii(t) = 5e-t
c) Xác định giá trị R, C nếu thời gian lấy vi phân là 2ms.

a) Tìm hàm truyền G (p) =

10) Cho mạch điện sau:

V0 (p )
, đây là mạch lọc gì?
Vi (p )
b) Tìm đáp ứng ra khi Ii(t) = 5(1 - e-t)

a) Tìm hàm truyền G (p) =

11) Cho mạch điện sau:

L

Vi

R

V0

V0 (p )
, đây là mạch lọc gì?
Vi (p )
b) Tìm đáp ứng ra khi Vi(t) = 3[u(t + 2) - u(t - 2)]
c) Vẽ dạng sóng vL(t) và vR(t)

a) Tìm hàm truyền G (p) =

t0

d) Tìm điều kiện để Vi (t ) = K ∫ Vi ( t )dt
0

e) Xác định giá trị R, L nếu thời gian lấy tích phân là 5ms.

12) Cho mạch tích phân tỉ lệ PI (Proportional Intergrated) như sau.

Chứng minh V0 (t ) = K 1 .Vi (t ) + K 2 .∫ Vi (t ).dt trong đó K1 và K2 là các hằng số

Tr...
Trường ĐH Giao thông Vn ti TPHCM
1
Bài tp Chương 1
1) Viết li các hàm sau:
-1 0
t
2
x
1
(t)
10
t
1
x
2
(t)
30
t
2
x
3
(t)
4
10
t
2
x
4
(t)
20
t
x
5
(t)
-1
0
t
x
6
(t)
3
2
3
2
3
-1
1
1
10
t
2
x
7
(t)
2
0
t
x
8
(t)
3
2
-2
1
-1
-1 3 4
-1 1
2) V hàm sau:
a)
x(t) = 5(t - 4).u(t - 4)
b)
x(t) = (t - 1)[u(t - 1) - u(t - 3)]
c)
x(t) = t.[u(t + 3) + u(t - 3) - u(t + 1) - u(t - 1)]
d)
x(t) = 5[1 - e
-(t-1)
].u(t -1)
Vi u(t) là hàm bước đơn v
3) Cho mch sau:
a)
Ti thi đim t = 0 đóng khóa K, dùng phương pháp tích phân
kinh đin, xác định đin áp trên t C và trên ti R, gi s đin áp
ban đầu ca t C bng 0.
b)
Ti thi đim t = t
0
chuyn khóa K sang v trí 2, dùng phương
pháp tích phân kinh đin, xác định đin áp trên t C và đin tr
R. Gi s V
C
(t
0
) = 0.
4) Lp li bài 3 bng phương pháp biến đổi Laplace
C
R
K
E
C
R
K
E
Kỹ thuật xung bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật xung bài tập - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kỹ thuật xung bài tập 9 10 616