Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Thuật Xung Số

Được đăng lên bởi Bi Pipita
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 3131 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
Tr−êng cao ®¼ng nghÒ c¬ ®iÖn hµ néi

--------------------****--------------------TH.S: TỪ VIỆT BA ( CHỦ BIÊN )

GIÁO TRÌNH

Kỹ Thuật Xung - Số
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Hà Nội - 2011

1

Tuyªn bè b¶n quyÒn :
Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh. Cho nªn c¸c nguån
th«ng tin cã thÓ ®−îc phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng
cho c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o .
Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc sö dông víi môc
®Ých kinh doanh thiÕu lµnh m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm.
C¸m ¬n vµ hoan nghªnh c¸c th«ng tin gióp cho viÖc tu söa
vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµi liÖu nµy.

§Þa chØ liªn hÖ:
Mäi ý kiÕn xin göi vÒ Khoa §iÖn tr−êng Cao ®¼ng
nghÒ C¬ ®iÖn Hµ néi, sè 160 Mai dÞch, CÇu GiÊy, Hµ Néi.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

2

MỤC LỤC

TRANG

BÀI 1 : CƠ SỞ KỸ THUẬT SỐ ............................................................................. 10
1.1. Khái niệm tín hiệu số, tín hiệu tương tự ..................................................... 10
1.1.1. Tín hiệu số ............................................................................................ 10
1.1.2. Tín hiệu tương tự .................................................................................. 10
1.2. Khái niệm mã và hệ đếm. ........................................................................... 11
1.2.1. Phân loại mã. ........................................................................................ 11
1.2.2. Phân loại hệ đếm. ................................................................................. 11
1.2.2.1. Hệ thống số đếm thập phân (Decimal) : ....................................... 11
1.2.2.2. Hệ thống số nhị phân (Binary) ....................................................... 12
1.2.2.3. Hệ thống số bát phân (Octal) ......................................................... 12
1.2.2.4. Hệ thống số thập lục phân (Hexa-decimal) ................................... 12
1.3. Thực hiện các phép tính và chuyển đổi mã ................................................ 13
1.3.1. Các phép tính trong hệ nhị phân. ......................................................... 13
1.3.1.1. Phép cộng nhị phân .......................................................................
1
Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
Tr−êng cao ®¼ng nghÒ c¬ ®iÖn hµ néi
--------------------****---------------------
TH.S: T VIT BA ( CH BIÊN )
GIÁO TRÌNH
K Thut Xung - S
(Tài liu lưu hành ni b)
Hà Ni - 2011
Kỹ Thuật Xung Số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Thuật Xung Số - Người đăng: Bi Pipita
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Kỹ Thuật Xung Số 9 10 326