Ktl-icon-tai-lieu

Lậ p trình trên môi trườ ng Windows

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lậ p trình trên môi trườ ng Windows

Ngôn ngữ C# - Phần 1

Trần Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn

.Net Framework


4 ngôn ngữ : C#, VB.NET, C++.NET, Jscript.NET



CLR - Common Language Runtime



FCL – Framework Class Library



MSIL – Microsoft Intermediate Language
●
●

B1 : dịch mã nguồn → MSIL

B2 : MSIL → mã CLR thực thi

→ ứng dụng có ngôn ngữ khác với thư viện sử dụng

.NET Framework


Môi trườ ng phát triển
●
●



Nguồn mở Sharp Develop

Microsoft Visual Studio .NET 2003 / 2005 / 2008

Phát triển ứng dụng
●

Console

●

Dll

●

Windows form

●

Web

Vùng tên - Namespaces
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using MyLibrary;

Vùng tên - Namespaces


Namespace là 1 nhóm các lớp có mối liên quan
●



Namespace chứa lớp và namespace con khác
●



Vd : System.IO, System.Collection, System.Data
Vd : System.Data chứa Oledb, SqlClient, …

Namespace System chứa chứa nhiều lớp giao tiếp
với hệ thống và các lớp công dụng chung

Vùng tên - Namespaces


Toán tử chấm “.”
●

Chỉ định tên lớp trong namespace

System.Data.OleDb.OleDbConnection con = new …;

●

Truy xuất dữ liệu phương thức của lớp
int x = System.Convert.ToInt32(“123”);



Từ khóa using
●

Khai báo namespace ta đang sử dụng
using System.Data.OleDb;
OleDbConnection con = new …;

Kiểu dữ liệu


Một số kiểu định sẵn thông dụng

Kiểu

Kiểu .NET

Kích thước

Mô tả – giá trị

bool

Boolean

1

true hay false

byte

Byte

1

Không dấu (0..255)

char

Char

2

Mã ký tự Unicode

float

Single

4

Số thực (≈ ±1.5*10-45 .. ≈ ±3.4*1038)

double

Double

8

Số thực (≈ ±5.0*10-324 .. ≈ ±1.7*10308)

double

Double

8

Số thực (≈ ±5.0*10-324 .. ≈ ±1.7*10308)

Kiểu dữ liệu


Kiểu chuỗi – String

string myString = "Hello World";



Phươ ng thức ToString()

string str = “So nghiem = ” + n.ToString();

Kiểu dữ liệu


Một số ký tự escape
thông dụ ng

Escape
Sequence

Character

\'

Single
quote

\"

Double
quote

\\

Backslash

\0

Null

\a

Alert

\b

Backspace

\f

Form feed

\n

New line

\r

Carriage
return

\t

Tab
character

\v

Vertical tab

Chuyển đổi kiểu dữ liệu


Số thành chuỗi
int so = 10;

string chuoi = so.ToString();



Chuỗi thành số

string chuoi = “12345”;
double n = double.Parse(chuoi);
double n = Convert.ToDouble(chuoi);
int n = Convert.ToInt32(chuoi);

Khai báo biến, hằng


Khai báo biến:

int i;

i = 0;
int x = 10; y = 20;
bool b = true;


Khai ...
L p trình trên môi tr ng Windows ườ
Ngôn ng C# - Ph n 1
Tr n Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn
Lậ p trình trên môi trườ ng Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lậ p trình trên môi trườ ng Windows - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Lậ p trình trên môi trườ ng Windows 9 10 801