Ktl-icon-tai-lieu

Lab06_ASPNET

Được đăng lên bởi hoangkhoidlk2
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lab 6: Các đối tượng trong ASP.NET 2012
6.1	Sử	dụng	Session,	Cookies,	Request,	Response
Trang web cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống trong đó có các yêu cầu sau:
•

•
•

Khi người dùng click nút đăng nhập, tiến hành kiểm tra:
o mật khẩu có ít nhất 6 kí tự mới hợp lệ.
o nếu người dùng chưa check chọn ghi nhớ (lưu cookies) thì thông báo.
o nếu người dùng có check chọn ghi nhớ thì lưu cookies thông tin người dùng
đăng nhập với thời hạn tùy ý (ví dụ 1 tháng kể từ lúc đăng nhập), lưu session
đánh dấu người dùng đã đăng nhập rồi chuyển tới màn hình thông tin thành
viên.
Khi người dùng click nút đăng xuất, xóa session và cookies đã lưu.
Một số màn hình minh họa:

Lab 6: Các đối tượng trong ASP.NET 2012

Lab 6: Các đối tượng trong ASP.NET 2012
HƯỚNG DẪN
Bước 1: Tạo web user control Login.aspx có giao diện như sau:

Mô tả các thuộc tính trên trang:
Name
Type
txtMaTV
TextBox
txtMatKhau
TextBox
chkGhiCho
CheckBox
btnDangNhap Button
Image1
Image
lblMaTV
Label
lblThoiDiem
Label

Property

Event

Text=Ghi nhớ tài khoản
Text=Đăng nhập

btnDangNhap_Click

Text=Mã tài khoản
Text=Thời gian đăng
nhập

Lab 6: Các đối tượng trong ASP.NET 2012
lnkDangXuat
MultiView1
View1, View2

LinkButton
MultiView
View

Text=Đăng xuất
ActiveIndex=0

lnkDangXuat_Click

Bước 2: Code behind cho trang
• Nhấp đúp vào nút [Đăng nhập] để viết code cho btnDangNhap_Click
• Nhấp đúp vào link [Đăng xuất] để viết code cho btnDangXuat_Click
Toàn bộ code C# của trang như sau:
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections;
System.Configuration;
System.Data;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.Security;
System.Web.UI;
System.Web.UI.HtmlControls;
System.Web.UI.WebControls;
System.Web.UI.WebControls.WebParts;
System.Xml.Linq;

public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
if (Request.Cookies["MaTV"] != null)
{
// Hiển thị thông tin đăng nhập sẵn trong form đăng nhập
txtMaTV.Text = Request.Cookies["MaTV"].Value;
txtMatKhau.Text = Request.Cookies["MatKhau"].Value;
// Đánh dấu mục ghi nhớ tài khoản
chkGhiNhoTK.Checked = true;
}
}
this.HienThi();
}
protected void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txtMatKhau.Text.Length < 6)
{
Label1.Text = "Mật khẩu phải ít nhất sáu ký tự !";
}
else
{
// Tạo 2 cookie
HttpCookie ckiMaTV = new HttpCookie("MaTV", txtMaTV.Text);
HttpCookie ckiMatKhau = new HttpCookie("MatKhau",
txtMatKhau.Text);

Lab 6: Các đối tượng tr...
Lab 6: Các đối tượng trong ASP.NET
2012
6.1SửdụngSession,Cookies,Request,Response
Trang web cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống trong đó có các yêu cầu sau:
Khi người dùng click nút đăng nhập, tiến hành kiểm tra:
o mật khẩu có ít nhất 6 kí tự mới hợp lệ.
o nếu người dùng chưa check chọn ghi nhớ (lưu cookies) thì thông báo.
o nếu người dùng có check chọn ghi nhớ thì lưu cookies thông tin người dùng
đăng nhập với thời hạn tùy ý (ví dụ 1 tháng kể từ lúc đăng nhập), lưu session
đánh dấu người dùng đã đăng nhập rồi chuyển tới màn hình thông tin thành
viên.
Khi người dùng click nút đăng xuất, xóa session và cookies đã lưu.
Một số màn hình minh họa:
Lab06_ASPNET - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lab06_ASPNET - Người đăng: hoangkhoidlk2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lab06_ASPNET 9 10 569