Ktl-icon-tai-lieu

LabView trong điều khiển lò nhiệt

Được đăng lên bởi Hoàng Phi Tiến
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn: CN. Nguyễn Huy Dũng
Sinh viên: Phạm Trung Hiếu

HẢI PHÒNG 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
------------------------------------

ỨNG DỤNG LABVIEW ĐIỀU KHIỂN LÒ NHIỆT
GHÉP NỐI VỚI MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngƣời hƣớng dẫn: CN. Nguyễn Huy Dũng
Sinh viên: Phạm Trung Hiếu

HẢI PHÒNG 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
----------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên : Phạm Trung Hiếu.
Lớp

: ĐT1301.

Mã SV: 1351030011
Ngành: Điện tử viễn thông

Tên đề tài: Ứng dụng LabVIEW điều khiển lò nhiệt ghép nối
với máy tính

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1.

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp

( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2.

Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.

Địa điểm thực tập tốt nghiệp.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Huy Dũng.
Học hàm, học vị: Cử nhân.
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ngƣời hƣớng dẫn ...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HC DÂN LP HI PHÒNG
-------------------------------------
ĐỒ ÁN TT NGHIP
NGÀNH: ĐIỆN T VIN THÔNG
Ngƣời hƣớng dn: CN. Nguyn Huy Dũng
Sinh viên: Phm Trung Hiếu
HI PHÒNG 2013
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LabView trong điều khiển lò nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LabView trong điều khiển lò nhiệt - Người đăng: Hoàng Phi Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
LabView trong điều khiển lò nhiệt 9 10 560