Ktl-icon-tai-lieu

lam cam bien

Được đăng lên bởi dinhsythong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
#include "D:\pro2\vd\lcd1.h"
#include "def_877a.h"
#include<lcd_lib_4bit.c>
#use delay(clock=20000000)
int8 nghin,tram,chuc,donvi;
void tinhtoan_hienthi(int16 x);
int16 count,so_vong,int_count1,x;
#define INTS_PER_SECOND1 19
#int_rtcc
void Timer0_isr()
{
count++;
}
#INT_TIMER1
void Timer11_isr() {

// Ngat Timer 0
// Dem so vong quay dong co

// Chuong trinh ngat Timer 1
// Ham duoc goi khi TImer1 tran (65535->0)
// Xap xi 19 lan / giay

if(--int_count1==0)
{
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;
so_vong = (count*255 + get_timer0())/100;
count = 0;
set_timer0(0);
}
}
void tinhtoan_hienthi(int16 x) // thuc hien tach so va dua ra hien thi luon
{nghin = x / 1000 + 0x30;
x = x % 1000;
tram = x / 100 + 0x30; // tách s? hàng tram
x = x % 100; // chia l?y ph?n d?
chuc = x / 10 + 0x30; // tách l?y ph?n ch?c
donvi = x % 10 + 0x30; // ph?n don v?
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"toc do=");
lcd_putchar(nghin);
lcd_putchar(tram);
lcd_putchar(chuc);
lcd_putchar(donvi);
}
void init()
{ lcd_putcmd(0x80);
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;//19 lan 1 giay
setup_timer_0 (RTCC_DIV_1|RTCC_EXT_H_TO_L); // Timer0 is Counter
set_timer0(0);
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);
// Timer1 is Timer
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
count = 0;
lcd_init();
delay_ms(200);
printf(lcd_putchar,"toc do dong co");
}
void main()
{init();
//setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
//setup_adc(ADC_OFF);
//setup_psp(PSP_DISABLED);
//setup_spi(FALSE);
so_vong = 0;// khoi tao gia tri
while(1) // doan chuong trinh hien thi len LCD
{
tinhtoan_hienthi(so_vong);
delay_ms(500);
}

}

Học tập > Projects PIC
Project PIC16F877A with timer 0:
Đây là project đơn giản, giúp làm quen với Timer 0 của PIC16F877A. Timer 0 8 bit, phát sinh ngắt khi
TMR0 chuyển từ FF về 00.Trong chương trình sử lý ngắt ta gài đoạn code đảo trạng thái của Led. Led này
được nối vào pin 0 của port A. Dưới đây là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, để cho thuận tiện ta dùng
mạch thí nghiệm cắm dây (BreadBoard). Phần nguồn nuôi dùng nguồn 5VDC lấy từ mạch nạp PICKIT2SE
(5V - pin 3, GND - pin 5). Có chương chình ví dụ kèm theo bằng ngôn ngữ C với bộ biên dịch HiTech C.
Sơ đồ nguyên lý:

Sơ đồ bố trí mạch:

Code C (Lập trình C PIC HI-TECH):

Phần I : Thiết kế phần cứng
Phần cứng được thiết kế trên phần mềm Altium Designer Winter 09 ( Có thể mở bằng DXP2004 trở lên với bản có
đuôi là Bin5 )
Sơ đồ nguyên lý :

Còn đây là những phân tích chi tiết về các khố...
#include "D:\pro2\vd\lcd1.h"
#include "def_877a.h"
#include<lcd_lib_4bit.c>
#use delay(clock=20000000)
int8 nghin,tram,chuc,donvi;
void tinhtoan_hienthi(int16 x);
int16 count,so_vong,int_count1,x;
#define INTS_PER_SECOND1 19
#int_rtcc // Ngat Timer 0
void Timer0_isr() // Dem so vong quay dong co
{
count++;
}
#INT_TIMER1 // Chuong trinh ngat Timer 1
void Timer11_isr() { // Ham duoc goi khi TImer1 tran (65535->0)
// Xap xi 19 lan / giay
if(--int_count1==0)
{
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;
so_vong = (count*255 + get_timer0())/100;
count = 0;
set_timer0(0);
}
}
void tinhtoan_hienthi(int16 x) // thuc hien tach so va dua ra hien thi luon
{nghin = x / 1000 + 0x30;
x = x % 1000;
tram = x / 100 + 0x30; // tách s? hàng tram
x = x % 100; // chia l?y ph?n d?
chuc = x / 10 + 0x30; // tách l?y ph?n ch?c
donvi = x % 10 + 0x30; // ph?n don v?
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"toc do=");
lcd_putchar(nghin);
lcd_putchar(tram);
lcd_putchar(chuc);
lcd_putchar(donvi);
}
void init()
{ lcd_putcmd(0x80);
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;//19 lan 1 giay
setup_timer_0 (RTCC_DIV_1|RTCC_EXT_H_TO_L); // Timer0 is Counter
set_timer0(0);
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4); // Timer1 is Timer
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
count = 0;
lcd_init();
delay_ms(200);
printf(lcd_putchar,"toc do dong co");
}
void main()
{init();
//setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
//setup_adc(ADC_OFF);
//setup_psp(PSP_DISABLED);
//setup_spi(FALSE);
so_vong = 0;// khoi tao gia tri
while(1) // doan chuong trinh hien thi len LCD
{
tinhtoan_hienthi(so_vong);
delay_ms(500);
}
lam cam bien - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lam cam bien - Người đăng: dinhsythong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
lam cam bien 9 10 610