Ktl-icon-tai-lieu

Làm quen Arm Cortex M3

Được đăng lên bởi g8t9liv
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013
TỔNG QUAN
1. Mục tiêu khóa học.





Tiếp cận và nắm rõ các kiến thức cơ bản về ARM, và cụ thể là dòng ARM Cortex M3.
Thực hành trực tiếp trên board phát triển dùng ARM Cortex M3.
Sau khóa học các học viên có khả năng tự phát triển, lập trình và tạo ra sản phẩm với dòng
ARM Cortex M3.
Thời gian học :
o Tuần 2 buổi, buổi 3 tiết.
o 2 tuần thực hành 1 buổi 5 tiết vào ngày chủ nhật. Ngoài ra các bạn có thể đăng ký tới
đây thực hành trực tiếp với KIT thí nghiệm vào các khoảng thời gian cố định do các
bạn tự chọn.

2. Cái khái niệm cơ bản về VDK.



MCU (Micro Controller Unint) là một máy tính nhỏ tích hợp một khối tính toán, bộ nhớ,
ngoại vi xuất nhập.
Có 2 kiến trúc MCU cơ bản:
o Von Neuman Architecture

o Harvard Architecture

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 1

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

o RISC và CISC
- RISC thuộc kiến trúc Hardvard, có tập lệnh rút gọn.
- CISC thuộc kiến trúc Von neuman, tập lệnh nó phức tạp hơn vì mã lệnh của
nó luôn phải là một số bội số của 8bit (1byte).

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 2

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013
 ARM Architecture

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 3

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013
 Timer và interrupt

 Giao tiếp
o Đồng bộ : SPI, I2C…
o Bất đồng bộ : UART…
o Vi sai : CAN, USB…
 ADC, DAC, PWM…

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 4

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

3. Các dòng phát triển của ARM:
 Các họ ARM

 Dòng ARM Cortex M3 của ST

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 5

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013
 Chip A6 của Apple để phát triển Iphone 5

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 6

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013
4. Giới thiệu board MINI-ARM-OFFLINE.

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 7

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 8

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 9

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 10

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics

Buổi 1 - Page 11

Nhập môn ARM Cortex M3 – Lớp cơ bản 2013

5. Compiler cho ARM.
 Cơ bản về trình biên dịch
Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biê...
Nh
ập môn ARM Cortex M3
L
ớp c
ơ b
ản
201
3
Robotech INC – ARM VN - STMicroelectronics Bui 1 - Page 1
TNG QUAN
1. Mc tiêu khóa hc.
Tiếp cn nm các kiến thức cơ bản v ARM, và c th là dòng ARM Cortex M3.
Thc hành trc tiếp trên board phát trin dùng ARM Cortex M3.
Sau khóa hc các hc viên kh năng t phát trin, lp trình và to ra sn phm vi dòng
ARM Cortex M3.
Thi gian hc :
o Tun 2 bui, bui 3 tiết.
o 2 tun thc hành 1 bui 5 tiết vào ngày ch nht. Ngoài ra các bn có th đăng ký tới
đây thực hành trc tiếp vi KIT thí nghim vào các khong thi gian c định do các
bn t chn.
2. Cái khái niệm cơ bản v VDK.
MCU (Micro Controller Unint) là mt máy tính nhch hp mt khi tính toán, b nh,
ngoi vi xut nhp.
2 kiến trúc MCU cơ bản:
o Von Neuman Architecture
o Harvard Architecture
Làm quen Arm Cortex M3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Làm quen Arm Cortex M3 - Người đăng: g8t9liv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Làm quen Arm Cortex M3 9 10 825